Du er her:

  • Hordaland
  • Rødlisten viser hvor viktig det ekstensive landbruket er for artsmangfoldet

Bevaring gjennom skjøtsel

Rødlisten viser hvor viktig det ekstensive landbruket er for artsmangfoldet

Rødlisten for truede arter ble lansert 24. november 2021, og arealendringer truer hele 89,2% av artene. Dersom vi klarer å snu nedgangen av småbrukene, kan mye arbeid være gjort.

Norsk rødliste for arter er en oversikt over arter som har risiko for å dø ut fra Norge. I 2021 kom det en ny rødliste der 2752 arter er regnet som truet.

Heldigvis er hele 309 av tidligere truede artene tatt ut av listen, men dessverre er et høyere antall arter som ble vurdert som livskraftige i 2015 kommet inn på listen (333). Ifølge den nye rødlisten er arealendringer fremdeles den klart største årsaken til at mange artspopulasjoner sliter. Hele 89,2% av artene blir berørt av menneskelig aktivitet. Utbygging og aktiv skogdrift troner listen, mens opphør av landbruk og skjøtsel er den 3. største årsaken til nedgang av arter på land. Mer om påvirkningsfaktorer finner du her: 

Dette viser hvor viktig det er å fortsette å skjøtte naturlandskapet slik at vi ivaretar kulturlandskapet. Jordbruket må drives  på en måte som tar vare på naturen og som ikke utarmer jorda og ressursene. 
Småbruksbønder har i mange generasjoner drevet på en slik måte. Ikke bare er maten produsert på en bærekraftig måte, men artene og mangfoldet har utviklet seg i takt med de ekstensive driftsmetodene som også har ført til at vi i kulturlanskapet finner de mest artsrike biotopene i landet.
 Mange småbruk legges desverre ned i et raskt tempo, blant annet fordi jordbrukspolitikken ikke legger til rette for at det lønner seg å drive smått. Skal det virkelig gjøres en innsats for å redde disse artene må vi sørge for at det lønner seg å drive matproduksjon på små gårdsbruk, og at de kan driftes på en måte som passer til landskapet.

Dersom vi klarer å snu denne trenden kan gjengroingshastigheten forhåpentligvis stagneres, slik at ikke våre flotte kulturlandskap gror igjen av fremmede treslag, og at de semi- naturlige naturtypene som kulturbeitemarker, slåttenger og kystlyngheier skjøttes slik at kulturlandskapsartene igjen vil trives. På tide å hedre småbruksbønder for ildsjelarbeidet de gjør, som gir oss både mat på bordet, nydelig utsikt og plass til de 25% utrydningstruede sommerfugler, biller og lav (som har semi-naturlig mark som sine leveområder). 
 

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 03.12.2021

Nyheter

Miljøtilskudd til jordbruket
Naturmangfold

Kjære bonde!

Artsmangfoldet trenger deg, og du kan få støtte til å ta vare på det! 15. oktober er det frist for å søke om regionalt miljøtilskudd i jordbruket.

Stans Hordfast

Vegprosjektet Hordfast er ingen klimavinner

03.10.2022 | Sist oppdatert: 04.10.2022

Statens vegvesen sin rapport om klimagassutslipp fra vegprosjektet Hordfast har feil forutsetninger og derfor feil konklusjon. Byggingen av firefelts motorvei mellom Stord og Os vil aldri bli noe "grønt" prosjekt.

Video

Se energimøtene våre på nett

29.09.2022 | Sist oppdatert: 29.09.2022

Konflikter om kraft øker over hele landet, inkludert Vestland. Er det nok til alle, eller må vi prioritere?

Snus og sneip_hund
Kampanje om plast

Ikke spis snus og sneip!

Vi må lære dyrene at snus og sneip ikke er mat! Vi har prøvd å få frem budskapet vårt både høyt og lavt, men kampanjen vår når ikke frem.

Viser fra 1 til 4 av totalt 500 artikler