Natur og artsmangfold

Det er mye vi kan gjøre for å ta vare på naturen og alle dyrene som lever i den.

Natur og artsmangfold, sau, kstlynghei.

Natur og artsmangfold trues over hele verden. Det Internasjonale naturpanelet har slått fast at en million arter kan bli utryddet om vi fortsetter som før. Det vil si hvis vi fortsetter å ta av naturen for å bygge, fortsetter å drive rovdrift på dyr-og plantearter gjennom skogdrift, landbruk, jakt og fiske. Men også klimaendringene, forurensning og fremmede arter ødelegger naturen vår.

Under følger en del ting vi i Naturvernforbundet jobber med for å bøte på naturtapet. Du kan også bidra! Enten hjemme, der du jobber eller som frivillig hos oss.

Naturtap og arealendringer

Den største trusselen mot naturen er arealendringer. Vi ødelegger leveområdene til dyr, planter og sopp når vi fjerner en skog eller en myr for å bygge vindkraftanlegg, golfbane, veier eller hyttefelt.

Menneskelig aktivitet har endret tre fjerdedeler av miljøet på land. To tredeler av det marine miljøet er påvirket. Hele 85 prosent av klodens våtmarksområder er allerede tapt.

Naturen har en uvurderlig verdi i seg selv, men tjenestene som naturen leverer er meget verdifulle! Når vi mister natur, kan ikke lenger naturen hjelpe oss med å rense vann, pollinere planter som gir oss mat, dempe flom eller lagre karbon.

Bli kjent med naturen i Sunnhordland!

Vi har en flott og variert artsrik natur i Sunnhordland. Vi kan vandre fra strandsona med skjørbuksurt og hegre, gjennom skogen med blåbærlyng og hakkespetter, og helt til fjells der fjellsmella venter.

Oppdrag Blomstereng

Skoleprosjekt hvor elevene forvandler tomme gressplener til blomsterenger der humler og bier kan spise og kose seg. Elevene får lære om bærekraft i praksis på en utforskende måte.

Lag en naturvennlig hage

Når naturområder blir bygd ned blir den menneskeskapte naturen viktigere. Kommunene har et viktig ansvar for å ivareta biologisk mangfold i sine naturområder, men vi kan alle bidra.

Når det er sesong har vi parselltreff på Storetveitmarken. Vi rydder, bearbeider jorden, sår, planter og steller i hagen.

naturvennlig hage på storetveitmarken, artsmangfold
Lyngbrenning, bevaring gjennom skjøtsel. Dame raker.

Lyngbrenning

Kontrollert lyngbrenning er en gammel kulturtradisjon som sikrer godt vinterfôr til beitedyr langs kysten, forebygger store branner og er nødvendig for en del arter som er avhengige av den åpne kystlyngheien for å leve.

Filtarve, fremmed art, truer natur og artsmangfold
Filtarve er en fremmed art som truer artsmangfoldet. Populær i mange, men sprer seg dessverre lett ut i naturen. Foto av Derek A. Young, via Flickr.

Fremmede arter som truer artsmangfoldet

Enkelte arter kan være fine å se på eller praktiske fordi de vokser fort og gir mye tømmer, men de tar over naturen vår! Før kalte vi dem «svartelistede arter», men nå registreres de som fremmed art med høy eller svært høy risiko. De trives så godt, og har så mange forsvarsmekanismer, at de presser ut andre arter.

Vi gjennomfører en god del dugnader hvor vi kapper og luker vekk arter som vestamerikansk hemlokk og sitka. Vi deltar også på Den store granryddedagen

Mange planter er svært populære i norske hager, og vi anbefaler alle å bli kjent med disse. Vi har samlet en del info om disse problematiske plantene, og foreslår hva du heller bør plante.

Adrian Lombardo

Skriv under: Nei til hogst av gammel naturskog

De siste gamle naturskogene er i ferd med å forsvinne på grunn av industrielt skogbruk. Signér vår underskriftskampanje og si din mening om saken.


Jordbruk for større artsmangfold

Bonden har en viktig rolle i å ta vare på artsmangfoldet. Over 800 arter lever i det kulturlandskapet som har blitt formet gjennom bruk i tusenvis av år. Enten ved at dyrene har beitet der, eller ved at plantene er slått eller høstet for å bli dyrefôr. Om det gror igjen eller brukes mer intensivt, dør blomstene, biene og de andre artene som lever der.

Bevaring gjennom skjøtsel

I dette prosjektet jobber vi for å ivareta sunne økosystemer og sikre biologisk mangfold gjennom skjøtsel, dyrking i en naturvennlig hage og formidling om biologisk mangfold.