Uttalar

Her finn du ein oversikt over uttalane våre, inkludert der me har bidrege som del av samarbeidsnettverket FNF Hordaland (Forum for natur-og friluftsliv). Dei er markert FNF. Dokumentene finner du ved å trykke på overskriftene. 

2022

19.09.2022 Uttalelse til oppdatert Grønn stategi – Klimastrategi for Bergen 2022-2030
15.09.2022 Reguleringsplan for Hardanger Lift (FNF)
15.08.2022 Næringsområde N18 Øksnesmarka (FNF)

01.07.2022 Boligfelt på Drage i Tørvikbygd (FNF)

29.06.2022 Klage på reguleringsplan for Kokstaddalen (FNF)

24.06.2022 Klage på reguleringsplan for Fossesjøen (FNF)

19.05.2022 Reguleringsplan for utvidelse av Sveio golfpark (FNF)

13.05.2022 Oppstart av Kommunedelplan for naturmangfold, Austrheim kommune (FNF)

13.05.2022 Kommunedelplan for naturmangfold, Eidfjord kommune (FNF)

13.05.2022 Innspill til Bergen Høyres valgprogram for 2023 (FNF)

13.05.2022 Klima- og energiplan for Austrheim kommune 2022-2023 (FNF)

04.05.2022 Planprogram for koummunedelplan Kvamskogen (arealdel) (FNF)

29.04.2022 Program for felles sti- og løypeplan for Nordfjella (FNF)

28.04.2022 Planprogram for Regional plan for fornybar energi, Vestland Fylkeskommune (FNF)

22.04.2022 Oppstart av plan for ny omkjøringsveg i Ytrebygda

20.04.2022 Arealplan Fyllingsdalen sentrale deler

12.04.2022 Planprogram for kommuneplanens arealdel Osterøy (FNF)

11.03.2022 Søknad frå Lerøy Vest AS om løyve til å etablera anlegg for oppdrett av matfisk av laks og aure ved Gjerdeneset i Alver kommune

Naturvernforbundet Nordhordland og Naturvernforbundet Hordaland har følgjande merknader:

  • Interkommunal plan for sjøområda i Nordhordland må på plass før handsaming av søknaden.
  • Naturvernforbundet krev KU slik KMD føreskriv.
  • Den samla belastninga på Radfjorden og Mangersfjorden må ned, ikkje opp. 
  • Raudt lys føreset reduksjon i produksjonsområdet.
  • Naturvernforbundet bed Vestland fylkeskommune om å setja søknaden på vent. 

21.02.2022 Kommuneplanens samfunnsdel for Alver kommune (FNF)

FNF Hordaland vil anbefale Alver kommune å ta i bruk bærekraftsmodellen som Stockholm Recilience Center ved Stockholm Universitet utviklet på bakgrunn av FNs bærekraftsmål. 

For å sikre at overordnede mål om ivaretakelse av naturen skal bli virkelighet, mener vi at Alver kommune må spesifisere at det skal lages arealbudsjett og arealregnskap i tilknytning til kommuneplanen – slik at disponeringen av areal skjer der hvor det gjør minst skade på naturen. Målet bør være at nye utbygginger skjer i allerede utbygde områder.

17.02.2022 Plan i frivillighet i Bergen kommune 2022-2025

Vi mener at frivillige organisasjoner må få mer langsiktig finansiering. Med forutsigbar støtte til drift kan tid og krefter brukes på å bygge organisasjonen langsiktig og danne grunnlag for robuste organisasjoner med stabil rekruttering og deltakelse. Vi spiller også inn viktigheten av møteplasser mellom byens klima- og miljøorganisasjoner.

07.02.2022 Søknad om landstrøm til NOA og Krafla (FNF)

FNF Hordaland er mot denne type elektrifisering av norsk sokkel som det omsøkte tiltaket representerer. Dette var vi også tydelige på i vår høringsuttalelse til meldingen med forslag til utredningsprogram for det aktuelle tiltaket.
Det omsøkte tiltaket – som er av et stort omfang – vil ha store negative konsekvenser for naturmangfold både på land og i sjøen. Landskap og friluftsliv på land vil også bli negativt berørt. 

01.02.2022 Vilkårsrevisjon for Steinslands-/Modalsvassdraget (FNF)

FNF Hordaland støtter i denne saken opp om de konkrete kravene som Modalen kommune, Modalen elveeigarlag og Vestland fylkeskommune presenterer. Denne uttalelsen gjentar og understreker derfor mye av det som disse tre høringspartene skriver, men inneholder også en del andre opplysninger, begrunnelser og presiseringer – særlig knyttet til friluftsliv/turområder og til anadrom fisk.
FNF Hordaland har også et ønske om å sette denne vilkårsrevisjonen inn i en større og nødvendig kontekst; der den pågående naturkrisen, befolkningens behov for en rik og mest mulig intakt natur, og også FNs tiår for restaurering av økosystemer, er sentrale forhold som vi mener det er viktig å understreke i forbindelse med den pågående vilkårsrevisjonen. 

01.02.2022 Vilkårsrevisjon for Evanger kraftverk – Eksingedalsvassdraget og Teigdalsvassdraget (FNF)

Miljøforbedringer i vassdragene er grunnpremisset for vilkårsrevisjonene. Med bakgrunn i den økte betydning av natur og friluftsliv mener FNF Hordaland at det er essensielt at miljøforbedringene blir vektet deretter. FNF Hordaland mener at naturverdiene har så høy verdi at de overskrider ulempene av krafttapet som vil følge av flere av de foreslåtte tiltakene. Det må vurderes i hvilken grad man kan snakke om et reelt krafttap ved økt minstevannføring og en mer omsorgsfull magasinregulering, da Vestlandet har alt fått, og vil også i fremtiden få et betydelig våtere klima. 

01.02.2022 Vilkårsrevisjon for Bergsdalsvassdraget og Torfinnsvassdraget (FNF) 

Det er essensielt at miljøforbedringer i vassdragene er grunnpremisset for vilkårsrevisjonene. FNF Hordaland mener at naturverdiene har så høy verdi at de overskrider ulempene av krafttapet som vil følge flere av de foreslåtte tiltakene. FNF Hordaland mener også at det må vurderes i hvilken grad man kan snakke om et reelt krafttap ved økt minstevannføring og mer omsorgsfull magasinregulering. Vestlandet har alt fått, og vil få et betydelig våtere klima. 

24.01.2022 Ny 132 kV sjøkabel frå Kollsnes til Oseberg-feltet 

Oppsummert er Naturvernforbundet Hordaland og Noregs Jeger- og Fiskarforbund Hordaland sterkt imot elektrifiseringa av Oseberg-feltet med kraft frå land. Me er i ei avgjerande tid for klima- og naturvenleg samfunnsomstilling, og det er feil prioritering av den knappe ressursen som fornyeleg straum er, å senda den ut til olje- og gassproduserande plattformar. Equinor sine elektrifiseringsplanar vil krevja enorme mengder straum og legga press på endå meir utbygging av den allereie hardt pressa naturen vår. Me meiner at Equinor sin MTA-plan ikkje kan godkjennast og at konsesjonen må trekkast. For å stansa dei store utsleppa av klimagassar frå Oseberg, kan ein vurdera lokal vindkraftproduksjon på feltet, elles må drifta skalerast ned og etter kvart fasast ut. 

24.01.2022  Forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn i Bergen Kommune 

På generelt grunnlag er vi positive til at Bergen kommune gjennom forskrift vil regulere utleievirksomhet av små elektriske kjøretøy.

Vi har følgende innspill: Kommunen, også gjennom forskrift, bør medvirke til at de små elektriske kjøretøyene i større grad erstatter forurensende reiser. Klima- og miljøvennlig drift generelt, og levetid på kjøretøy spesielt, bør vektes høyere. Det er nødvendig å allerede nå sikre en mer forsvarlig plassering av små elektriske kjøretøy også utenfor de mest sentrale sonene. Vi mener også at brudd på § 16. Miljøkrav også bør kunne anses som en grov overtredelse, og bør kunne gi grunnlag for at tillatelsen trekkes tilbake. Bruk av utslippsfrie kjøretøy i driften til utleievirksomheten er hele forutsetningen for at dette kan forsvares i et klima- og miljøperspektiv. 

14.01.2022 Forslag til endringer i forskrift om utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål

Naturvernforbundet Hordaland stiller seg negativ til at produksjonsformer som ikke medfører fare for spredning til omgivelsene kun skal ha meldeplikt. Vi merer søknadsplikt er nødvendig da produksjon uansett har betyning for naturmangfold. Vi mener det må være forbud mot utsetting av utenlandske treslag til tømmerproduksjon, så vel av hensyn til naturmangfold og klima som jordbruk og friluftsliv. 

13.01.2022 Høringsinnspill til planprogram for kommunedelplan for naturmangfold i Austevoll Kommune (FNF)

FNF Hordaland er svært positive til at Austevoll kommune nå har startet prosessen med å få laget en kommunedelplan for naturmangfold. Tapet av natur og biologisk mangfold er en av de aller alvorligste miljøproblemene vi står overfor, og må stanses gjennom utallige små og store tiltak på alle samfunnsnivåer – ikke minst i kommunene. En viktig del av arbeidet med kommunedelplanen blir å påpeke både hva man vet, men også hva man ikke vet om naturmangfoldet i kommunen – sistnevnte punkt kan med fordel løftes tydeligere frem i planprogrammet.

12.01.2022 Høringsinnspill til kommuneplanens samfunnsdel for Øygarden kommune (FNF)

FNF Hordaland mener at Øygarden kommune har gjort en god jobb med dette høringsutkastet. De ulike målene og strategiene utfyller hverandre godt, og det er god sammenheng. Utfordringsbildet er godt ivaretatt, men vi mener likevel at kommunen burde vært mer offensiv på naturens vegne.

For å sikre at overordnede mål i planen ikke bare skal bli fromme ønsker, mener FNF Hordaland at Øygarden kommune må spesifisere at det skal lages arealbudsjett og arealregnskap i tilknytning til kommuneplanen – slik at disponeringen av areal skjer der hvor det gjør minst skade på naturen. Kunnskap om naturen – både om utbredelsen av arter og naturtyper – er et nødvendig utgangspunkt for en bærekraftig areal- og naturforvaltning i kommunen. 

11.01.2022 Innpill til detaljreguleringsplan for Søråskrysset i Bergen kommune (FNF)

Den aktuelle reguleringsplanen berører sterkt den nordre delen av Kalgane som i dag er et sentralt skogsområde like nord for Lagunen. Her finnes det relativt rik løvskog (figur 1) som består av mye hassel, med innslag av eik og ask (sterkt truet). 

FNF Hordaland mener at det må foretas en grundig undersøkelse av naturverdiene (planter, fugler og helst også sopp) innenfor planområdet, ikke minst for den omtalte, nordlige delen av Kalgane. Uten et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag om naturverdiene blir det altså vanskelig – for ikke å si umulig – å treffe et planvedtak som er i tråd med naturmangfoldloven. 

2021

15.12.2021 Innspill til kommuneplanens arealdel, Ullensvang kommune (FNF) 

FNF Hordaland spiller inn fire momenter til arbeidet med ny arealdel; det ene går på planene om gondolbane til Rossnos, det andre momentet omhandler prinsippene om arealregnskap og arealnøytralitet, det tredje momentet går på akvakultur i indre deler av Hardangerfjorden, mens det fjerde momentet omhandler hytteutbygging i naturområder – med Mælsheia som et eksempel. 

21.11.2021 Blom Fiskeopdrett AS sin søknad om samanslåing av oppdrettsanlegga Kjeppevikholmen og Laksevika i Herdlefjorden

Blom Fiskeoppdrett AS søkjer om å slå saman lokalitet Kjeppevikholmen og Laksevika i Alver kommune. Søkjar ynskjer å auke dagens produksjonskapasitet på Kjeppevikholmen med 1560 tonn til totalt 3900 tonn MTB i eit større ringanlegg. Ved godkjenning av søknad vil lokalitet Lakesvika trekkjast tilbake, og den totale produksjonskapasiteten i Herdlefjorden vil dermed vera uendra.

Nærings- og fiskeridepartementet melde i 2020 at Produksjonsområde 4 (Nordhordland til Stadt) fekk raudt lys og dermed måtte redusera produksjonskapasiteten. Utvidinga det er søkt om, er lokalisert til dette produksjonsområdet. Produksjonskapasiteten i Herdlefjorden blir gjennom samlokaliseringa uendra. Naturvernforbundet meiner likevel at føringane frå nærings- og fiskeridepartementet tilseier at den må reduserast.

På bakgrunn av føringane i trafikklyssystemet, forureiningsfare i ein terskelfjord, dårleg fiskehelse i produksjonsområdet og høgt konfliktnivå i høve natur og naturbruk, går Naturvernforbundet Hordaland og Naturvernforbundet Nordhordland i mot utviding av produksjonskapasiteten ved Kjeppevikholmen frå 1560 tonn til 3900 tonn MTB.

05.11.2021 Kommunedelplan for energi og klima for Masfjorden kommune 2021 – 2033 (FNF)

Det er viktig å få med det gjensidige forholdet mellom naturmangfold og klima. Det vil si at forvaltningen av naturen har stor betydning for lagring, utslipp og opptak av klimagasser – og at klimaet påvirker naturmangfoldet. 

Det bør stilles krav om klimagassregnskap, hvor også utslippene fra fra saker hvor man bygger ned naturen tas med i beregningen. Skog, myr, jord og øvrig vegetasjon binder klimagasser og det finnes ganske gode tall på hvor store utslippene blir når naturen påvirkes av utbygging. 

Det er positivt at planprogrammet foreslår 10% reduksjon i energibruk i kommunens egne bygg, men vi ønsker et bredere fokus på energisparing. Det bør være et større tema som kommunen etterspør i reguleringsplaner. Kommunen kan også oppfordre og legge til rette for energisparing i private boliger. Den grønneste energien er som kjent den som vi ikke bruker.

Vi foreslår også at økt nedbør og rasfare løftes tydeligere fram. Å planlegge at infrastruktur og boliger legges i områder med minst mulig rasfare, bør være et konkret klimatilpasningstiltak i planen. 

Vi anbefaler å invitere naturvernorganisasjoner med i referansegruppa. Og til sist vil vi løfte frem arbeidet med ny nasjonalpark i Masfjordfjella, slik at det blir sikret for kommende generasjoner. Masfjorden kommune skal ha ros for å sette i gang arbeidet med å lage en kommunedelplan for energi og klima! Lykke til!

05.11.2021 Gjelet kraftverk i Ullensvang kommune (FNF)

Gjelet kraftverk fikk avslag fra NVE 25. mai 2020, som tiltakshaver Jona Kraft AS senere klagde på. De mente at det ikke har blitt tatt hensyn til at det var planlagt og godkjent en landbruksvei de øverste 150 meterne av planlagt rørtrasé for kraftverket. Denne veien er nå etablert og terrenget er varig forandret. Jona Kraft AS uttalte i klagen at rørtraseen til kraftverket derfor kan etableres uten ytterligere påvirkning på terrenget. 

Vi har tidligere poengtert at dette kraftverket vil bidra til en større belastning på vassdragsnaturen i området dersom det blir bygd. Argumentet vårt forsterkes av at det nå har blitt bygd en landbruksvei tett inntil vassdraget. Denne har ødelagt en del av vassdragets kantvegetasjon og et kraftverk her vil gi enda flere negative påvirkninger på vassdraget.   

Det kan ikke være slik at dersom det gjøres et inngrep i et urørt område, så forsvarer og åpner det opp for flere inngrep. Det vil bli en uheldig praksis som vil ødelegge mye natur. 

28.10.2021 Reguleringsplan for E39 Stord- Tysnes- Os 

Naturvernforbundet Hordaland vil anbefale at planarbeidet for E39 med Hordfast stanses, og at det igangsettes et arbeid for å finne bærekraftige alternativ som ivaretar verneverdig natur, og som bidrar til å redusere forurensning og klimagassutslipp i fremtiden. FN sin IPBES rapport fra 2019 sier at tap av naturmangfold er like alvorlig som klimaendringer, og arealinngrep er hovedårsaken til tap av natur. Motorveier er en versting når det gjelder arealinngrep.

19.10.2021 Kommunedelplan E16/E39 Arna-Vågsbotn-Klauvaneset (Ringveg øst) 

Naturvernforbundet Hordaland mener at det ikke bør bygges firefelts motorvei på strekningen Arna-Vågsbotn-Klauvaneset. Når målet er nullvekst eller reduksjon i veitrafikken, er det feil å bygge en vei som vil føre til økt biltrafikk og høyere klimagassutslipp. Prosjektet vil også bety tap av natur og matjord, økt byspredning og mer forurensing, bl.a. fra mikroplast/svevestøv. Kun ett av fire definerte samfunnsmål for prosjektet blir oppfylt. Kostnaden er skyhøy – ca. 11 milliarder – og den beregnede samfunnsnytten viser «betydelig negativ nytte».

Dagens trasé bør derfor beholdes, men med nødvendig sikring og modernisering. Man bør vurdere å bygge miljøtunell for å skjerme boligområdene på Hylkje fra gjennomgangstrafikken på E39.

01.10.2021 Rosendal kraftverk i Melselva i Kvinnherad
(FNF)

Ved inntaksterskelen til Rosendal kraftverk bør det lages en forsenking som sikrer at det alltid renner tilstrekkelig vann i elva nedstrøms kraftverket. Tiltaket bør kombineres med at det tilrettelegges for opp- og nedvandring for fisk. FNF Hordaland er opptatt av at det blir pålagt krav  til  tiltak som hindrer utgytt  gytefisk,  smolt  og  ål  å  havne  i  inntaket  til  kraftverket. Med tanke på  landskaps naturopplevelsen  i  området  vil  det  være  en  fordel  med  så  naturlig  vannføring  og  liv  i elva som mulig.

20.09.2021 Høringsuttalelse til detaljreguleringsplan for Steinsvikvegen
(FNF) 

FNF Hordaland mener at prosjektet hvor det kan bygges 17 nye rekkehus, en tomannsbolig, og en enebolig i et skogsområde ved Steinsvikvegen (23,2 dekar) er for dårlig utredet med hensyn til naturverdier. Den aktuelle skogen er del av et større grøntdrag som i kommunens kartverk er definert som en økologisk korridor for fugler, pattedyr, insekter, planter osv. I tillegg mener vi at det ikke har blitt tatt tilstrekkelige hensyn til Steinsvikbekken og til myke trafikanter i den planen som nå ligger til høring. 

01.09.2021 Revisjon av Herdla naturreservat
(FNF) 

FNF Hordaland støtter sammenslåing og utvidelse av naturreservatet og fuglefredningsområdet til ett naturreservat. Fugler og natur skal få best mulig vern og beskyttelse, samtidig som befolkningen får god informasjon om hva som er tillatt. FNF Hordaland støtter en utvidelse og innskjerping av verneregler med hensyn til fuglevern og har følgende innspill til verneområdeplanene: 

  • Pedagogisk og strategisk plassert informasjon om vernereglene og reservatet. Også på/i aktuelle øyer og sjøområder. Det bør etableres avtaler for oppsyn i reservatet. 
  • Forbud mot hund i Herdla naturreservat. Særlig i hekkeperioden, men vi anbefaler et forbud hele året. Et totalforbud for hund i reservatet i perioden 15. februar til oktober vil øke hekkesuksessen for vipene.
  • Forbud mot fritidsfiske med garn på Herdlaflaket. 
  • Forbud mot kiting og brettsurfing i reservatet. 
  • Eksisterende ferdselsforbud i område Prestvika pluss «vipejordet» bør utvides til å gjelde hele året, sekundært 15. februar til ultimo oktober. Det bør også vurderes seilingsforbud i sundet mellom  Lamøy nord og Valen.

27.08.2021 Planarbeid for Storhaugen i Bjørnafjorden kommune 
(FNF) 

Det foreslåtte planområdet er såpass stort og omfatter et åpenbart verdifullt naturområde med skog, myrer og bekker/vassdrag, og det bør sikres at utbygging gjør minst mulig skade på natur- og friluftslivsverdiene i området. FNF Hordaland mener derfor at tiltaket må konsekvensutredes. 

Etter vannressursloven § 11 skal det langs bredden av vassdrag med årssikker vannføring opprettholdes et begrenset vegetasjonsbelte som motvirker avrenning og gir levested for planter og dyr. 

Etter naturmangfoldloven § 7 skal den samlede belastningen på økosystemet vurderes. I samme område er E39 er under bygging, i tillegg til flere andre godkjente reguleringsplaner.
Utbygging av boliger i dette området vil bli svært bilbaserte og vi stiller spørsmål ved om dette er i tråd med undertegnet Byvekstavtale, hvor vekst i persontransport skal skjer gjennom kollektivtrafikk, sykling og gange.

27.08.2021 Reguleringsplan for Skutlesåsen i Voss herad
(FNF) 

Det er ønsket oppklaring i hvorfor planområdet fremstår å være mye større enn det som trengs for å regulere fremtidige hyttetomter. 


Vi ber om at myrområdene i større grad tas hensyn til i det videre planarbeidet. Myr har stor betydning for biologisk mangfold, som lagringsplass for karbon, og bidrar til flomdemping og vannledning, og bør derfor ikke bygges ned.  


Det understrekes at Skutlesåsen er et sentrumsnært naturområde, som er lett tilgjengelig for mange mennesker. 


FNF Hordaland mener at planen kan få vesentlige virkninger for miljøet og at tiltaket derfor skal konsekvensutredes. 
 

29.06.2021 Planprogram vassforvaltningsplan for Vestland vassregion 2022-2027 (FNF)

• Man må ikke bare se på hvilke arter som finnes i vassdragene, man må også ha 
brukermål som sikrer god vannkvalitet for ulike typer av bruk. 
• Man må ha som brukermål at kvalitetsnormen for vill laksefisk blir fulgt i alle 
vassdrag. 
• Statlige myndigheter må gi innspill til kommunale planer om hvordan de skal 
utformes for sikre at vannforskriften blir fulgt. 
• Man må innføre en kostnad for å forringe vannet. De penger man får inn gjennom 
avgiftene skal gå til arbeidet med å ivareta vannforekomster.
• Siden akvakultur ikke var med i forrige forvaltningsplan, må man ha større fokus på 
det i denne omgang.
• Det er bra med kunnskap før man setter i gang tiltak, men ,manglende kunnskap skal 
ikke være en unnskyldning for ikke å sette i gang tiltak. 

 

21.06.2021 Landstraumanlegg NOA / Krafla

20.06.2021 Revisjon av konsesjonsvilkår for Arnafjord- og Vikvassdraga (FNF)

Vikja er ei nasjonal lakseelv og skal ha særlig høy prioritet i vassdragsrevisjoner og minstevannsføring. Laksebestandene skal beskyttes mot inngrep og aktiviteter i vassdragene og i nærliggende fjord-og kystområder. Nåværende reguleringer har redusert anadrom strekning med 2/3 av den naturlige, og vi mener derfor at den opprinnelige anadrome strekningen må reetableres. Det kan oppnås ved å bygge ei laksetrapp ved Hove kraftverk, og i tillegg gi større vannslipp. Regulanten må også pålegges andre miljøforbedrende tiltak, f.eks utlegging av stein for å gi fisken bedre skjul, tilføring av gytegrus der dette mangler og etablering av kantvegetasjon. Det må også innføres restriksjoner på nedtappingshastighet i tråd med anbefalinger.

17.06.2021 Vestland fylkes plan for regional klimaplan 2022-2035

31.05.2021 Forslag til arealstrategi for Dokken

Det er positivt at Dokken-området blir opna opp, og at fleire, ulike funksjonar blir samla her. Dette vil bidra til å hindra uynskt byspreiing og nedbygging av natur. Vi vil også skryta av fokuset på gjenbruk og at det leggast til rette for fleirbruk for dei som skal bu der. 

I dag er Dokken eit grått næringsområde bygd på fyllmassar. I Nye Dokken kan ein skapa strandlinjer og grøntområde. Langs ein del av sjøfronten bør det naturlege plante- og dyrelivet restaurerast. Ein må vere varsam ved eventuelle nye utfyllingar; dei må vere reine og frie for plastrestar. 

Stigande havnivå må stipulerast etter føre-var-prinsippet. 

Dokken kan bli ein sentral anløpsstad mellom ein «Blå bybane» – eit nettverk av passasjerbåtruter – og ei eventuell ny bybanelinje frå sentrum over Dokken mot Laksevåg. Det bør òg vere anlegg for landstraum til alle båtar. 

Eit «Naturens Hus» kunne passe inn på Dokken, med kontor, samlingsplassar, verkstadar og arrangement som skapar liv i bydelen og leggjer til rette for gode debattar, frivilligheit og praktisk miljøarbeid som reparasjon og fiksefestar. 

10.05.2021 Planprogram for Interkommunal plan for sjøområda i Nordhordland

Det er positivt at planprogrammet legg stor vekt på berekraftig utvikling og kunnskapsbasert og heilskapleg planlegging. Det er da viktig at planen er godt forankra Nordhordland UNESCO Biosfæreområde. 

Vi bed om at interesser knytte til naturmangfald, friluftsliv, kulturminne og kulturmiljø, landskapsopplevingar og reint hav vert overordna i planlegginga. Produksjonsområde 4 er i raud sone og gir utfordringar med omsyn til næringa sine ønske om vekst.

Vi meiner at oppdrettsvolumet i Nordhordland er for stort og må ned, sær i dei mange terskelfjordane i regionen og i korridorane for villaks ut frå dei nasjonale laksefjordane rundt Osterøy. Vi ber også om at det vert utført eigne undersøkingar der det er mistanke om truga artar og naturtypar. 

Naturvernforbundet er prinsipielt sterke motstandarar av industriell vindkraft i verdfull natur, ikkje berre i fjella i Nordhordland, men òg som botnfaste installasjonar i den sårbare skjergarden i Nordhordland. Slik vi ser det, vil det vera eit alvorleg feilgrep å gå vidare med planane om vindkraft på Fedje. Mellom argumenta var omsynet til trekkfugl, landskap og friluftsliv, argument som er gyldige også for sjøområda nord for Fedje.

10.05.2021 Planprogram for Interkommunal plan for sjøområda i Nordhordland (FNF)

Vi er svært positivt til at det skal lages en helhetlig, oppdatert og kunnskapsbasert forvaltning av sjøarealene i det aktuelle området. Det er en enestående mulighet for å sette fokus på Nordhordland biosfæreområde, og til å markere områder som anses for å være spesielt viktige for fisk, fugl og annet biologisk mangfold.

Det er viktig å samle mest mulige kartfestede data for å gå et godt kunnskapsgrunnlag. Vi nevner derfor i denne uttalelsen en rekke databaser som kan være til hjelp. Det er også viktig å være klar over at mange av oversiktene ikke er fullstendige. Når det gjelder sjøområder er kunnskapsgrunnlaget antagelig enda mer mangelfullt enn til lands. 

Denne planen gir også en unik mulighet til å se nasjonale laksefjorder og laksevassdrag i sammenheng med tilgrensende sjøområder – for eksempel ved å etablere bufferområder i tilknytning til nasjonale laksefjorder og laksevassdrag, der man ikke tillater fiskeoppdrett. Dette for å legge bedre til rette for å redusere lusepresset både på laks og sjøørret. Vi ønsker også å sette fokus på lukkede oppdrettsanlegg, både i sjøen og på land.

Angående bunnfaste vindturbiner i sjø er det viktig å ta hensyn til kjente trekkruter og myte og
overvintringsområder for fugl. Det er også viktig å nøye vurdere konsekvenser av
vindkraftutbygging for andre natur- og friluftslivsverdier, slik som for eksempel fiskeriinteresser, samt kunnskap om hvorvidt støy kan forstyrre fisk og sjøpattedyr.

10.05.2021 Næringsbygg, Lilandsvegen 90 

Vi går mot planen om næringsbygget av fleire grunnar. Det ligg midt i eit vakkert og verneverdig kulturlandskap hvor det finnast forekomst av den truga fuglearten vipe. Planen vil ødeleggja denne lokaliteten for vipa, og det blir auka fare for trafikkulukker på vegen. Det vil også verke negativt inn på gardsdrifta som tiltaket grensar opp til, og vil i verste fall føre til nedlegging og tap av endå meir jordbruksareal. 

27.04.2021 Uttale om oppdrettsannlegg i Samlafjorden 

Oppdrettsselskapa Eide Fjordbruk og Lingalaks har søkt om å ta i bruk to nye område i Samlafjorden. Naturvernforbundet Hordaland og Naturvernforbundet i Kvam er vært kritisk til planane.

Brev til byrådet i Bergen

20.04.2021 Deponi i Stendafjellet

Fana Stein og Gjenvinning (FSG) har søkt om unntak frå kravet i avfallsforskrifta kap 9 om dobbel botn- og sidetetting i byggetrinn 2 i avfallsdeponiet i Stendafjellet, og frå kravet om utlekkingstestar for avfallet som skal deponerast. Vi oppmodar Miljødirektoratet om å avslå søknaden og ber om at Miljødirektoratet pålegg FSG å levera inn ein ny søknad der desse krava er oppfylt. Vi ber også om at det blir stilt krav om at utsleppet av sigevatn til Mjølkevika i Fanafjorden blir stoppa og overført til kloakkrenseanlegget på Flesland omgåande, og om at kloakkslam ikkje må lagrast inne i fjellhallane.

14.04.2021 Forslag til tiltak i Bergen kommune i FN sitt tiår for naturrestaurering

Bergen har som mål å bli Noregs grønaste storby – då må kommunen bli ein spydspiss i arbeidet med å ta vare på naturen. FN har slått fast at det ikkje lenger er nok å slutta å øydelegga natur, me må i tillegg reparera natur me allereie har forringa og øydelagt. Å ta vare på artsmangfaldet er kritisk for å nå alle dei 17 berekraftsmåla. Me vil gjerne bidra til realiseringa av Bergen som den grønaste storbyen i Noreg, og føreslår konkrete tiltak som me meiner Bergen kommune bør prioritera å restaurera innan 2030. 

10.04.2021 Smådalselva kraftverk

Smådalselva kraftverk vil utnytta eit fall på 320 m i Smådalselva mellom kote 365 og 45 moh. Vassvegen er 1440 m lang og planlagt som nedgravd rørgate. Utbygginga er planlagd med ein 3-4 meter høg og ca. 10 meter lang betongdam. I tillegg er det planlagd 410 m ny veg frå eksisterande skogsveg ved kote 200 fram til rørgata, og 360 m ny veg frå eksisterande skogsveg opp til inntaket ved kote 320, i alt 770 m anleggsveg, som skal byggjast i 5 meter breidde. Hovudvassdraget i Tysseelva med Fossen Bratte er rett nok verna mot utbygging, men viktige sidevassdrag som Frølandselva og Jarlshaug er bygd ut. 

Vi er negative til den planlagde utbygginga. Dei fleste vassdraga i Samnanger er allereie utbygd, og dei framleis urørte og delvis urørte elvane står ovanfor eit sterkt utbyggingspress, trass i at ordninga med subsidiering av vasskraft gjennom grøne sertifikat er avvikla. Utbygginga av Smådalselva kraftverk medfører ei rekke negative konsekvensar for fisk, raudlista artar, naturopplevingar, kulturmiljø og landskap. Nytteverdien av tiltaka kan etter vårt skjøn ikkje vega opp for summen av alle desse negative konsekvensane, og vil derfor fråråda NVE å gje konsesjon til Småkraft AS. 

23.03.2021 Mindemyren nord (FNF)

Hensikten med planarbeidet for Mindemyren nord er tilrettelegging for boliger med tjenesteytelser. Planområdet skal ha attraktive byrom med grøntarealer, og det er lagt inn en buffer rundt Solheimsvatnet for å gjøre innsjøen tilgjengelig som natur- og rekreasjonsområde. FNF Hordaland er positive til at kommunen prioriterer fortetting og tilrettelegging for allmenn tilkomst, men dette må ikke gå på bekostning av eksisterende hekkeområder for fugl ved Solheimsvatnet. Vi savner også planer om å restaurere innløpsbekken i østre del av vannet. Naturlig kantvegetasjon bør reetableres langs vannet, og den planlagte kanalen i områdereguleringen for Mindemyren.

31.01.2021 Rullering av Askøy kommune sin arealplan (FNF)

Askøy kommune sin arealplan mangler fokus på miljøvennlig bærekraft. Forumet, på vegne av organisasjonene Naturvernforbundet Hordaland og NOF Hordaland, spiller inn forslag til områder som bør sikres, naturmangfoldplan og at det ikke bør bygges skole i myrområder og cruisehavn i friluftsområde.

05.02.2021 Statnett si konseptvalutgreiing (KVU) for Bergen og omland

I den vidare planlegginga av å finna løysingar på dei komande kraftutfordringane i Vestland, må energisparing og -effektiviseringstiltak vera første prioritet, i tråd med fylkeskommunen sin klimaplan. Statnett må i framtida ha eit langt større fokus på tiltak på forbrukssida når dei skal laga KVU-ar. I tillegg må spenningsoppgradering av eksisterande nett og fornying/oppgradering av eksisterande vasskraftverk vera ein sentral del av planen, og det må stillast strenge krav til energieffektivitet i etablering av ny industri. Å elektrifisera petroleumsindustrien meiner me er feilslått bruk av den knappe ressursen fornyeleg energi er. Her kan mykje energi sparast til fordel for etablering av framtidsretta industri på land. 

Om nemnde tiltak ikkje vil vera tilstrekkeleg for å møta kraftbehovet, må lokal produksjon av t.d. solkraft i industriområda vurderast. Om det likevel vil vera trong for ei ny linje etter at alle nemnde tiltak er prioritert, må kabel utgreiast som fullverdig alternativ til luftlinje.

Uttale om utvida plangrense
25.01.2021 Kokstaddalen, Posten 

Planen legg til rette for eit 82 300 kvadratmeter stort område med nytt næringsareal, kor hovudformålet er eit nytt logistikksenter for Posten Bring. Det inneheld 286 daa furuskog og myr og grensar til næringsområdet i Kokstaddalen og friluftsområdet på Storrinden. Planen ligg innanfor nedslagsfeltet for Fleslandsvassdraget som drenerer til Langavatnet og Bergen Lufthavn, og vidare til Raunefjorden. Det er i øvre delen av eit anadromt vassdrag og utgjer med sine myrområde og bekkesystem ein viktig del av den sjøaureførande strekningen mot fjorden. Det er stort sett samansett av kystfuruskog og myr, og er i flittig bruk både av menneske og dyr. Vi er kritiske til planen, da den økologiske tilstanden og verknadene på klimabudsjettet ikkje er vurdert. Ei heller konsekvensar for myr, våtmark og dermed for klima. Myr og våtmark er viktige av fleire grunnar, som lagringsplass for karbon, som flaumdempar og lagringsplass for vatn, vatnreinsing og habitat for mange planter og dyr. Storrinden og resten av Kokstadområdet har også stor verdi som turområde. 

Innspill til planprogrammet for kommunedelplan
21.01.2021 Akvakultur i sjø i Samnanger kommune (FNF) 

Samnanger kommune vil opprette en akvakulturplan i indre del av Samnangerfjorden. Planprosessen er igangsatt etter initiativ fra oppdrettere i kommunen som ønsker å utvikle eksisterende anlegg, samt andre aktører som vil flytte sine anlegg til fjorden. FNF Hordaland fraråder økt oppdrettsaktivitet i planområdet på grunn av dårlig miljøtilstand i fjorden, og økt dødelighetsrisiko for laks og sjøørret som bruker fjorden som vandrings- og beiteområde. Ved flytting av anlegg til planområdet må produksjonen foregå i lukkede anlegg.

Innspill til planprogrammet til kommunedelplan
21.01.2021 Naturmangfold i Eidfjord kommune (FNF)

Eidfjord kommunes skal lage en kommunedelplan for naturmangfold. Forumet ønsker å utfordre kommunen til å benytte planen til å fremme vern av kommunens naturverdier, og mer bærekraftig bruk av naturressursene, men er samtidig svært positive til initiativet.

Innspill til  detaljreguleringsplan 
18.01.2021 Steinvikkroken

Byggeprosjektet er i strid med Naturmangfoldslovens føre-var-prinsipp og prinsippet om trygge oppvekstmiljø for barn og ungdom. Det er også i strid med viktige føringer i KPA 18 om sikring av grøntområder og blågrønne strukturer. En bygging i dette området er svært uheldig for Steinsvikvassdraget for god natur- og friluftsliv i området. Vi anbefaler at vassdraget blir bevart og at det blir funnet en alternativt område for prosjektet.

Innspill til planprogrammet for detaljreguleringsplan 
06.01.2021 Hardangerlift (FNF)

Den planlagte gondolbanen mellom Odda sentrum og fjellet Rossnos i Ullensvang kommune vil gi inngrep i edelløvskog, og vil påvirke villreinbestander på Hardangervidden. Gondolbanen utgjør også en kollisjonsrisiko for fugl, og anleggsarbeidet vil gi økt risiko for spredning av fremmede arter. Planprogrammet melder også at konsekvensutredningen for tiltaket skal utføres før mars 2021, utenom vekstsesongen til karplanter og sopp.

2020

Innspill til søknad
14.12.2020 420 kV ledning fra Blåfalli i Kvinnherad til Girmarkvik i Tysvær (FNF)

Kraftledningen fra Kvinnherad til Tysvær kommune vil passere edelløvskog, viktige fugleområder, og vil påvirke landskapet og friluftslivet. Innspillet fremhever de viktige verdiene som kan gå tapt for hver delstrekning i hver kommune, og kommenterer hvilke traséalternativer man bør prioritere.

Innspill til endring i søknad
26.11.2020 Økning av biomasse til totalt 3900 tonn, 18015 Hestabyneset (FNF)

Oppdrettslokaliteten ligger i sannsynlig utvandringsrute for smolt fra laksebestander i Hardangerfjorden og det er registrer flere korallrev i Langenuen. Laksebestandene langs fjorden er i svært dårlig tilstand og det er flere elver i Hardangerfjorden som er stengt for fikse etter laks og/eller sjøørett fordi bestandene ikke har høstbare overskudd. Ved en økning i biomasse på Hestabyneset må laksesmolt passere 8580 tonn med oppdrettsfisk der fjorden kun er 2 km bred. Vi ønsker ikke at det flyttes mer biomasse hit, i samsvar med føre-var-prinsippet i § 9 i Naturmangfoldsloven.

Høyringsinnspel til søknad om endra utbyggingsplanar
28.10.2020 Onarheim kraftverk (FNF)

Onarheim kraftverk fekk konsesjon 10. januar 2019 under føresetnad om at øvre del av vassvegen skulle byggast med bora tunnel for å avbøte negative konsekvensar for landskap og friluftsliv. No søkjer Sunnhordland Kraftlag AS (SKL) om å endre tiltaket ved å anlegge nedgrave røyrgate i øvre deler av vassvegen. SKL skreiv sjølv i opphaveleg søknad at å legge elva i røyr ville vere «negativ for rekreasjonsopplevinga langs elveløpet», og har gjennom prosessen forklart at de skal gjere utbygginga skånsam. Det er difor overraskande at SKL foreslår betydeleg større inngrep med meir anleggsveg og røyr, større sedimenteringsbasseng og meir inngrep i furuskogen. Vi råder NVE til å ikkje godkjenne søknaden. 

Høyringsuttale 

26.10.2020 Bybanen til Åsane i tunnel eller daglinje forbi Griggastemma

Naturvernforbundet Hordaland sluttar seg til fagetaten si tilråding om å planleggja bybanetraseen etter alternativ 2 vest for Griggastemma. Det tilrådde bybanealternativet (2) vil verka mindre negativt inn på naturmiljøet enn alternativ 1 (aust for Griggastemma og Tertneskrysset). Det medfører mindre inngrep i svartorsumpskogen i nordenden av Griggastemma, sjølv om det medfører eit stort inngrep i våtmarksområdet på sørsida av Sjurastemma. Når det gjeld kulturminner vil det tilrådde alternativet (2) verka mest negativt, fordi det grip inn dei gamle demningane og kanalsystemet. Derimot vil truleg dette alternativet vera mest skånsamt for postveg-traseen.

Merknader til forslag til detaljregulering 
25.09.2020 Konsekvensutredning Marineholmen, Bergenhus

Planen bør sikre en utvidelse av Nygårdsparken slik at den utgjør en grøntkorridor til sjøfronten. Slik kan gåbyen Bergen få en nesten sammenhengende, grønn korridor fra Puddefjorden til byfjellene: Puddeparken – Nygårdsparken rundt Store Lungegårdsvann – Møllendalselven – Svartediket –Fløyen/Tarlebø/Ulriken. Naturvernforbundet Hordaland jobber for at Bergen skal bli arealpositiv. Vi vil ha en plussvisjon, at mengden grønt skal øke. Dette vil være i tråd med anbefalingene fra FNs paneler for klima og natur, og harmonerer med at FN har utpekt 2021-2030 som tiåret for restaurering av natur. Vi oppfordrer til å nedskalere planens 462 parkeringsplasser, da det er kort veg til kollektivtransport. Plassen man sparer på dette kan brukes til å utvide Nygårdsparken. Prosjektet vil ha god økonomi til å ta betydelig samfunnsansvar og bidra til gode fellesløsninger for natur, miljø, barn og unge, nabolaget på Møhlenpris og for resten av byens befolkning. 

Klage på vedtak i detaljreguleringsplan
09.07.2020 Gnr. 46/0007 og 46/0170 Haukanes (FNF)

Etablering av næringsverksemd som vil medføre store og irreversible inngrep i eit område med store biologiske verdiar på land og sjø. Vedtaka tek ikkje omsyn til at det er vesentlege naturverdiar som vil gå tapt ved realisering av planane. Kartlegginga av artsmangfald er utilstrekkeleg gjennomført. Det er dessutan funne nye raudlista artar som er sårbare eller nært truga, som hubro og makrellterne, likeeins sukkertareskog. Klimaeffektar ved øydelegging av myr og gamal skog er ikkje vurdert. Samfunnsnytta ved tiltaka i planane er ikkje veid opp mot ulempene for natur og miljø, og den samla belastninga og den regionale verneverdien av heile området er ikkje vurdert samla.

Uttalelse fra årsmøtet i Naturvernforbundet Hordaland
03.06.2020 Klimapolitikken må være effektiv og rettferdig

Klimatrusselen må bekjempes på en måte som er sosialt rettferdig. Det kan blant annet gjøres gjennom å innføre Karbonavgift til fordeling (KAF), sette tak på miljøskadelig luksusforbruk, erstatte oljejobbene med nye arbeidsplasser, oppmuntre til omstilling innen jordbruk, skogbruk og fiske, samt øke strømprisen utover basiskvote, og overføre store beløp til klimaomstilling i sør.

Klage på vedtatt detaljreguleringsplan
05.05.2020 Ny fylkesveg 561 Kolltveit-Ågotnes

En ny firefelts fylkesveg fra Kolltveit til Ågotnes gjennom Midtmarka har negative konsekvenser
for vår tids to store utfordringer; klimaendringer og tap av naturmangfold. Bygging av motorveier fører til økt veitrafikk, stikk i strid med våre lokale og nasjonale mål om nullvekst. Mer trafikk gjør det selvsagt enda vanskeligere å få ned klimagassutslippene. Siden dette prosjektet ble vedtatt, har kunnskapen om klima- og natursituasjonen endret seg dramatisk. Dette momentet mener vi det ikke er tatt hensyn til.

Innspill til planendring
17.04.2020 Øvre Alsåker kraftverk (FNF) 

Planendringssøknaden er mangelfull og det mangler konsekvensvurderinger av endringene. Det stilles strengere krav til utredninger i dag, enn siden det sist ble gjort befaring for nesten 11 år siden. Det er mange vassdragstekniske inngrep i området. Tross utbygging i nedre del av vassdraget har Alsåkerlvi store kvaliteter, som er trukket fram i arbeidet med supplerende vern i 2003/2004. Søknaden bør ikke godkjennes.

Innspill
03.04.2020 Nasjonal Transportplan (NTP) 2022-2033 

Nasjonal Transportplan vil endre Vestland og det blir viktig å prioritere rett. Transportsystemet skal være effektivt, miljøvennlig og trygt, men det holder ikke med vakre ord. Et gigantprosjekt som Hordfast vi gi den største menneskeskapte naturødeleggelsen i fylket noensinne. Det vil ødelegge uerstattelige naturverdier, bidra til stor trafikkøkning med betydelige klimagassutslipp og gi lokal luftforurensning. Nytteberegningene som disse anbefalingene bygger på, er høy fart og planer for stor økning i biltrafikken, stikk i strid med Norges bærekraftsforpliktelser. Beregningene varierer fra dokument til dokument, og får dessuten en bompengeandel på 47%, langt over Regjeringens krav til maks 30%.  Verken bybane eller ny jernbane mellom Arna og Voss prioriteres. Det tas heller ikke høyde for teknolologisk innovasjonspotensiale i fergesektoren, mulighetene for elfly mellom Stavanger og Bergen, eller hvilke utslipp som vil komme når man for alltid ødelegger karbonlagrende økosystemer som kystmyr.

Uttalelse til NVEs innspill til forbedringer
31.03.2020 Konsesjonsprosessen for vindkraft på land (FNF)

Vi har gjentatte ganger, pekt på at natur- og friluftslivsverdier må vektes høyere av forvaltningen, også i konsesjonsspørsmål om ny kraftproduksjon. Det er påpekt klare mangler i konsesjonsprosessen for vindkraft og det er foreslått vesentlige endringer for å sikre en bedre og mer forutsigbar konsesjonsprosess. Hele denne prosessen må forbedres før den kan restartes. Vi mener at man må se på vindkraft i en større sammenheng. Hvilke naturinngrep vil det bli? Omfanget av installasjoner for tap av areal og naturmangfold må identifiseres. Vi ber departementet utrede hvordan ulike prissettingsmetoder kan bidra til en bedre forvaltning av natur og økosystem, samt drøfte hvordan man skal sikre bedre medvirkning og involvering av lokalsamfunn og andre allmenne interesser.

Høringssvar til endringer
17.03.2020 Vannressursloven, vassdragsreguleringsloven, energiloven, lov om elsertifikater og havenergiloven (FNF)

Vi foreslår at det legges til et nytt tredje ledd for tilbakekall eller omgjøring med hensyn til uforutsette virkninger, eller i tilfeller hvor det fremkommer ny kunnskap om vesentlige
virkninger for miljø og naturmangfold. Andre lover, som akvakulturloven §9 og forurensningsloven §18, har tilsvarende sikkerhetsventiler for å ivareta hensynet til miljø og naturmangfold, som f.eks kan trekke tilbake en konsesjon eller endre rammene for konsesjonen. Det vil gi en mer helhetlig og bærekraftig arealforvaltning og sikre en høyere grad av asmeksistens med andre arealinteresser, hensynet til nasjonale miljømål, internasjonale forpliktelser, naturmangfoldet, samfunnsinteresser og miljø. 

 

Innspill til NVEs vurdering
10.03.2020 NorthConnect (FNF)

Mellomlandsforbindelsen NorthConnect fra Eidfjord til Petershead i Skottland vil ha uavklarte negative konsekvenser. En ny mellomlandsforbindelse vil eksportere regionens overskudd og importere en prisøkning. Det er store utfordrende at det ikke koster noe å bygge ned natur, noe som ble godt oppsummert i NOU 1998:11 «Energi og kraftbalansen i Norge mot 2020»: «En svakhet ved markedssystemet er at miljøkostnader ikke uten videre reflekteres i priser og kostnader. Omfanget av energiproduksjon som innebærer ulemper for miljøet kan bli større enn det er samfunnsøkonomisk lønnsomt. For å sikre samfunnsøkonomisk lønnsomhet kan myndighetene sette rammer for virksomheten». Vi gjør det stikk motsatte. Vi krever derfor at det utredes i hvilken grad NorthConnect gjennom økt pris og utvidet markedstilgang vil påvirke produksjonskjøring innenfor eksisterende konsesjoner, og utbyggingstakt av ny fornybarproduksjon. Vi krever også at departementet utarbeider en overordnet plan som ser tap av naturmangfold, klimaendringer og en sikker energiforsyning i sammenheng. Tiden må nyttes til å forbedre konsesjonssystemet for både vind og vann. Vi fraråder å gi konsesjon til NorthConnect på nåværende kunnskapsgrunnalg. 

2019

Innspel
20.12.2019 Kommuneplan for Voss herad 2020-2032

Innspill
11.11.2019 Besøksstrategi Nærøyfjorden (FNF)

Innspill til Bergen kommunes skogplan  
7.10.2019 Skogplan – Mål og strategier for skog 2019-2029 (FNF)

Høyringsuttale
01.10.2019 Nasjonal ramme for vindkraft på land

Innspill til revisjon  
02.09.2019 Maurangervassdraget (FNF)

Uttalelse til begrenset høring
15.06.2019 Bønesholmen, gnr. 20 bnr. 100 mfl.

Brev til kommunene
05.06.2019 Nasjonal ramme for vindkraft på land (FNF)

Uttalelse
01.04.2019 Ingen mest egnede områder for storskala vindkraft i Hordaland (FNF)

Klage på vedtak om løyvfnf e
31.01.2019 Onarheim kraftverk (FNF)

2018

Innspill til strategisk planprogram
19.12.2018 Liland I/L6 (FNF)

Innspill
15.12.2018 Kommuneplanen sin arealdel i Austrheim kommune 2017-2027 (FNF)

17.12.2018 Strategisk planprogram for Laksevåg

01.11.2018 Mot Hordfast 

28.10.2018 Begrenset høring om KPA2018 i Bergen

Innspill
22.10.2018 Nasjonal ramme for vindkraft på land 

Innspill
22.10.2018 Nasjonal ramme for vindkraft på land (FNF)

02.10.2018 Bybanens søknad om utslipp D14

28.09.2018 Tizir søker tillatelse til større utslipp av PAH

17.09.2018 Fanastølen, Fana gnr 96 bnr 307. 

10.09.2018 Forslag til forskrift om endring av forskrift om miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare innretninger

Innspill
29.08.2018 Sak 182/18, Åstveitskogen (FNF)

22.06.2018 Oppdrettsanlegg i Kvam

25.05.2018 Øvre Årvikelva kraftverk (FNF)

22.05.2018 Søknad om endring av utsleppsløyve for E39 Svegatjørn-Rådal

Uttalelse
16.04.2018 NorthConnect –  Likestrømsforbindelse Norge – Storbritannia (FNF)

07.02.2018 Planarbeid for prosjekt P15080 (Lilandsjordet)

31.01.2018 KPA 2016 for Bergen kommune

2017

04.12.2017 Onarheim kraftverk (FNF)

17.11.2017 Kommunedelplan for Birkeland, Liland, Ådland og Espeland (FNF)

30.10.2017 Bru over Masjorden

21.06.2017 Nettutviklingsplanen 2017 (FNF)

04.05.2017 Tokheimselva kraftverk i Odda kommune

28.04.2017 Tre småkraftverk i Odda kommune (FNF)

07.04.2017 Gjerstadfossen kraftverk (FNF)

17.03.2017 Urdlandselvi kraftverk i Voss kommune

17.03.2017 Storagroe kraftverk i Voss kommune

​​​​​​16.03.2017 Bjørndalen kraftverk i Voss kommune

02.03.2017 Opo og Sandvinvatnet – flomsikring og kraftverk (FNF)

21.02.2017 Bybane til Fyllingsdalen – delstrekning 1 

Brev til kommuner
02.02.2017 Ja til trivsel, nei til frislipp av vannscooter (FNF)

20.01.2017 Statleg kommunedelplan for ny E39 Stord – Os

18.01.2017 Flomsikring innenfor rammene av verneplanen (FNF)

2016

10.11.2016 Ringveg øst og E39 nord i Åsane

01.11.2016 Sykkeltrase gjennom Bergen sentrum

Støtteerklæring til genbank for anadrom fisk
27.10.2016 Norge har råd til villfisk i Handangerfjorden! (FNF)

Merknad
21.10.2016 Utbyggingsprosjekt i Øystesevassdraget (FNF)

23.09.2016 Regional planstrategi – Hordaland fylkeskommune (FNF)

12.09.2016 Landbruksplan for Bergen kommune

27.07.2016 Budal II Kraftverk i Modalen kommune

27.07.2016 Kvernhusfossen kraftverk 

27.07.2016 Todeilselva kraftverk

27.07.2016 Samla belastning i Modalenpakka

23.06.2016 Ny godsterminal for jernbane i Bergen

15.06.2016 BIRs avfallstrategi 2016

13.05.2016 Nonstadgilet kraftverk

08.05.2016 Leirofossen kraftverk

26.03.2016 Fjellfossen kraftverk

22.02.2016 Flypassasjeravgift

09.02.2016 Kommunedelplan Sysendalen, Eidfjord kommune (alpinanlegg)

2015

14.12.2015 Grønn strategi for Bergen kommune

07.12.2015 Klage på vedtatt reguleringsplan for Mindemyren

31.10.2015 Sotrasambandet til Bergen og Fjell kommune

23.10.2015 Austdøla kraftverk

15.10.2015 Regional- og transportplan for Bergensområdet

27.09.2015 Utvidelse av akvakulturanlegg på Ospeneset

16.09.2015 Reguleringsplan for Gråsteindalen og Tryglakleiv

14.09.2015 Miljateig kraftverk

14.09.2015 Miljateig kraftverk

29.06.2015 Planprogram for E39 Stord-Os

23.06.2015 Småkraftpakke Masfjorden (FNF)

19.06.2015 Sulelva kraftverk

02.06.2015 Nørlandselva

01.06.2015 Bjørnklettbotn kraftverk

12.04.2015 Utbygging mellom Osvegen og Nesttunvassdraget ved Skjoldskiftet

23.03.2015 Moko kraftverk 

23.03.2015 Sædalen kraftverk

19.03.2015 Oddmundsdalen kraftverk

06.02.2015 Kommunedelplan for kollektivsystemet mellom Bergen sentrum og Bergen Vest

26.01.2015 Sitkagran på Sæbø i Radøy kommune

19.01.2015 Elsertikatordningen til Olje- og energidepartementet

14.01.2015 Klage på vedtak – rammeløyve utfylling i sjø i Meland kommune 

2014

19.12.2014 Regional vassforvaltningsplan for Hordaland

08.12.2014 Ny klage avfallhåndtering Rådalen

28.11.2014 Konseptuvalgutgreiing Voss-Arna

04.11.2014 Overføring av Svartavatnet til Torfinnsvatn/Hodnaberg kraftverk 

31.10.2014 Planprogram for utbygging av Johan Sverdrup

29.10.2014 Overføring av Pyttafloane i Kvinnherad til Svartedalsvatn

06.10.2014 Vaksdalsoverføringa – fellesuttalelse

05.10.2014 Vaksdalsoverføringa

29.09.2014 Meland kommunes arealdel

17.09.2014 Endring i motorferdselslova

14.09.2014 Klage på vedtak, ny ferjekai på Varaldsøy

27.08.2014 Oppstart detaljplanarbeid Årstad

25.08.2014 Planprogram for ny kommuneplan 2015-2030 for Bergen kommune

15.08.2014 Skåro kraftverk  

10.08.2014 Skåro kraftverk i Fyksesundet

10.08.2014 Lyseleva i Kvam

30.06.2014 Dalatjørna kraftverk

30.06.2014 Jarlshaug kraftverk

29.06.2014 Matlandselva kraftverk 

27.06.2014 Koldalsfossen kraftverk

27.06.2014 Sandalselva kraftverk 

19.06.2014 Øvre Frydlielva og Nedre Frydlielva kraftverk 

19.06.2014 Ny klage på utslipp til Mjølkevika

27.03.2014 Områderegulering for Store Lungegårdsvann

27.02.2014 Tildekking av sjøbunnen i Store Lungegårdsvann

2013

17.12.2013 Sykkelfelt Carl Konows gate, Gyldenpris-Damsgård

16.12.2013 Fossetromma-Vøringsfossen-Fossli

10.12.2013 Rv 555 Fastlandssambandet Sotra-Bergen: Storavatnet-Liavatnet

29.11.2013 BIRs planer om å brenne spesialavfall

27.11.2013 E16-Arna-Vågsbotn

04.11.2013 Strategiplan for framande og skadelege arter i Bergen kommune

Utslepp av poly- og perfluorerte sambindingar på Mongstad i Lindås kommune

15.07.2013 Grimeelvi kraftverk

14.07.2013 Sævarhagen kraftverk

14.07.2013 Krossdalen-Vassendaelva kraftverk

14.07.2013 Tverrelva kraftverk

14.07.2013 Børsdalselva kraftverk

14.07.2013 Valedalen kraftverk

12.07.2013 Øvre Alsåker kraftverk i Ullensvang

30.06.2013 Kastdalselvi kraftverk

30.06.2013 Utvidelse av eksisterende utslippstillatelse fra BIR Avfallsenergi

24.04.2013 Konsekvensutredning for Bybanen på strekningen Bergen sentrum – Åsane

09.04.2013 Fjellstølen og Langedalselvi kraftverk

04.04.2013 Planprogram for rullering av Klimaplan for Hordaland 2010-2020

03.04.2013 Regional næringsplan Hordaland fylkeskommune 2013-2017

01.03.2013 Berge landskapsvernområde

20.02.2013 Vambheim kraftverk

14.01.2013 Sandalsvegen – «Hansen-gården»

2012

27.12.2012 Vesentlige vannforvaltingsspørsmål – fellesutalelse 

28.11.2012 Tufteelva kraftverk

20.11.2012 Overføring av Vaksdalsvassdraget til Samnanger

20.11.2012 Aldalselva kraftverk

31.10.2012 Øystese kraftverk og Vossadalsvannet

29.10.2012 Områdereguleringsplan for Mindemyren

19.09.2012 Tilleggsuttale Rullestad

15.10.2012 Tokagjelet kraftverk

15.10.2012 Kvam transformatorstasjon

13.09.2012 Haukåsvassdraget restaureringsplan

25.06.2012 Regional transportplan Hordaland

30.05.2012 Brev til Energi-og miljøkomiteen om klimameldingen

01.02.2012 Brev til Fylkesmannen i Hordaland om vern av Ullensvang prestegård

06.01.2012 Kraftlinje Rullestad – Blåfalli III (FNF)

06.01.2012 Vasskraftutbygging Rullestad og Skromme (FNF)

2011

20.12.2011 Reguleringsplan med konsekvensutredning for Bergen Lufthavn Flesland

15.11.2011 Konseptutvalgsutredning E39 Aksdal-Bergen

10.11.2011 Klage på vedtak om konsesjon til Vassvikelva kraftverk

01.11.2011 Konseptutvalgutredning for transportsystemet Bergensregionen

17.10.2011 Bondhus kraftverk

09.10.2011 Herand Kraftverk

Høringsuttalelse på planprogram
09.11.2011 Bybanen Bergen sentrum til Åsane

04.10.2011 Ti småkraftverk i Sørfjorde i Odda og Ullensvang

30.06.2011 Planprogram for vassregion Hordaland

03.06.2011 Ti småkraftverk i Sørfjorden

13.05 Aldal kraftverk

13.05 Kraftleidning Mongstad-Kollsnes

03.03 Bygging i strandsona Alvøen Bergen

20.02 420KV-linje Sima – Samnanger

02.02 Herand kraftverk

19.01 Klage på konsesjonstilråding for Botnen kraftverk

16.01 Skytebane i Vangdalsåsen i Kvam herad

2010

25.11.2010 Reguleringsplan FV 7 Skarpasvingen – Øystese aust 

12.11.2010 Tveisme kraftverk

07.11.2010 Planprogram klima og energi, Austrheim

07.11.2010 Solesjøen

26.09.2010 Tunnel på Nes

28.04.2010 Vassvikelva kraftverk

27.02.2010 Brev til Olje- og energidepartementet – overføring av Blådalsvatnet til Juklavatnet

10.01.2010 Brev til Miljøverndepartementet – fylkesplan for små vannkraftverk

08.01.2010 Overføring av øvre del av Eikemoelv til Vetrhusvatnet

2009

06.10.2009 Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 

01.07.2009 Fylkesdelsplan for små kraftverk 2009-2021

15.05.2009 IKEA varehus i kulturlandskap på Nyborg 

31.03.2009 Botnen kraftverk

Tilleggsopplysninger til søknad
10.03.2009 Håfoss kraftverk

10.01.2009 Energi-, miljø- og klimaplan i Fjell kommune

10.01.2009 Sparebanken Vest Jonsvollkvartalet

16.01.2009 Freim kraftverk 

2008

15.12.2008 Ringeriksbanen

25.11.2008 Sotrasambandet – delprosjekt 1, Fastlandssambandet Sotra-Bergen

15.10.2008 Planprogram for klimaplan for Hordaland

16.09.2008 Konseptvalgutredning for Sotrasambandet

01.09.2008 Håfoss kraftverk

10.06.2008 Forvaltningsplan for Byfjellene sør. Smørås, Hamrefjellet og Stendafjellet

05.06.2008 300KV kraftledning Mongstad –Kollsnes

03.03.2008  Vei- og togtunnel Arna-Bergen

04.02.2008 Industriområde i Hansvågen på Neshalvøya

21.01.2008 Små vasskraftverk i Hordaland

15.01.2008 Kvitno småkraftverk

08.01.2008 Overføring av Eikemoelva til Vetrhusvatnet

 

2007

20.12.2007 Tufteelva og Mjølåna

06.12.2007 Bakketun minikraftverk

10.10.2007 Tokagjeldet kraftverk

04.10.2007 Bondhus småkraftverk

29.05.2007 Dalelvo småkraftverk 

15.01.2007 Einungstølsåsna kraftverk

2006

05.12.2006 Alsåker kraftverk

08.05.2006 Forvaltningsplan for vassdragene i Bergen

06.04.2006 Langevåg vindpark 

06.04.2006 Planendringssøknad for Årvik kraftverk

06.04.2006 Konsekvensutredning Ev 39 Svegatjørn-Rådal

23.03.2006 Utvidelse av fjernvarmenettet i Bergen

13.03.2006 Midtfjellet Vindpark

01.03.2006 Bergstø Kraftverk i Etne kommune

03.02.2006 Kollsnes vindpark 

01.02.2006 Lussand kraftverk i Granvin kommune

2005

15.09.2005 Bygardsli – Ondrahaugen (Voss Fjellandsby)

01.10.2005 KU E16 Arnatunnelen

04.10.2005  Krav om tilleggsutredninger for Langevåg vindpark

20.10.2005 Kunnskapsstatus rovfugl og vindmøller

28.11.2005 Alsåker Kraftverk