Du er her:

Uttalelser

Her kan du lese uttalelser og brev sendt fra Naturvernforbundet Hordaland, lokallagene i fylket og Forum for Natur og Friluftsliv (FNF). Dessverre er listen noe ufullstendig.

2017

Høringsuttalelse til planprogram for Bybane til Fyllingsdalen

Høringsuttalelse -  merknader til Statleg kommunedelplan for ny E39 Stord – Os

 

 

2016

Høringsuttalelse - Ringveg øst og E39 nord i Åsane

Høringsuttalelse - Sykkeltrase gjennom Bergen sentrum

Høringsuttalelse - Landbruksplan for Bergen kommune

Høringsuttalelse - Budal II Kraftverk

Høringsuttalelse - Kvernhusfossen kraftverk

Høringsuttalelse - Todeilselva kraftverk

Høringsuttalelse - Modalenpakka, samla belastning

Høringsuttalelse - planomtale av kommunedelplan Sysendalen, Eidfjord kommune (alpinanlegg)

Høringsuttalelse - Nonstadgilet kraftverk

Høringsuttalelse - Leirofossen kraftverk

Høringsuttalelse - flypassasjeravgift

Høringsuttalelse - ny godsterminal for jernbane i Bergen

Høringsuttalelse - Fjellfossen kraftverk

Høringsuttalelse - BIRs avfallstrategi 2016

 

2015

 

Høringsuttalelse - Sotrasambandet til Bergen og Fjell kommune

Høringsuttalelse - Austdøla kraftverk

Høringsuttalelse - Regional- og transportplan for Bergensområdet

Høringsuttalelse (Naturvernforbundet Nordhordaland) - utvidelse av akvakulturanlegg på Ospeneset

Høringsuttalelse (Naturvernforbundet i Kvam) - reguleringsplan for Gråsteindalen og Tryglakleiv

Høringsuttalelse - Miljateig kraftverk

Høringsuttalelse - Sulelva kraftverk

Høringsuttalelse - Bjørnklettbotn kraftverk

Høringsuttalelse - Nørlandselva

Høringsuttalelse - utbygging mellom Osvegen og Nesttunvassdraget ved Skjoldskiftet

Høringsuttalelse - Moko kraftverk i Vaksdal kommune

Høringsuttalelse - Sædalen kraftverk i Vaksdal kommune

Høringsuttalelse - Oddmundsdalen kraftverk i Vaksdal kommune, Hordaland

Høringsuttalelse - Kommunedelplan for kollektivsystemet mellom Bergen sentrum og Bergen Vest

Klage på vedtak – rammeløyve utfylling i sjø, Meland kommune - Naturvernforbundet Nordhordaland

Høyringsuttale - Sitkagran på Sæbø i Radøy kommune 26.01.2015

Høringsuttale om el-sertikatordningen til Olje- og energidepartementet

 

2014

Høyringsuttale Svartavatnet - Voss Naturvernlag og Naturvernforbundet i Kvam

Merknader til utbygging av Johan Sverdrup - Naturvernforbundet Nordhordland

Høringsuttalelse - Meland kommunes arealdel

Høringsuttalelse - endring i motorferdselslova

Ny klage avfallhåndtering Rådalen

Høringsuttalelse konseptuvalgutgreiing Voss-Arna

Høringsuttalelse - Vaksdalsoverføringa - Fellesuttalelse

Høringsuttalelse om Vaksdalsoverføringa

Høringsuttalelse planprogram til Bergen kommune

Kommentar til oppstart detaljplanarbeid Årstad

Høringsuttalelse Øvre og Nedre Frydlielva

Høringsuttalelse Kastdalselvi

Høringsuttalelse Lysileva Kvam

Høringsuttalelse Skåro skrevet av Kvam Naturvernlag

Høringsuttalelse Skåro skrevet av naturmangfoldsgruppen

Høringsuttalelse om Dalatjørna

Høringsuttalelse om Jarlshaug kraftverk

Høringsuttalelse om Koldalsfossen

Høringsuttalelse om Matlandselva

Høringsuttalels om Sandalselva 

Innspill til områderegulering for Store Lungegårdsvann

Høringsuttalelse vedrørende tildekking av sjøbunnen i Store Lungegårdsvann

 

2013

Høyringsuttalelse Vøringsfossen

Høringsuttalelse Rv 555 Storavatnet-Liavatnet

Høyringsuttale E16-Arna-Vågsbotn

Høyringsuttale Strategiplan for framande og skadelege arter i Bergen kommune

Høyringsuttale utslepp av poly- og perfluorerte sambindingar på Mongstad i Lindås kommune

Høyringsuttale Øvre Alsåker kraftverk, Ullensvang

Høyringsuttale Grimeelva kraftverk, Jondal

Høyringsuttale Sævarhagen kraftverk, Jondal

Høyringsuttale Krossdalen-Vassendaelva kraftverk, Jondal

Høyringsuttale Tverrelva kraftverk, Kvinnherad

Høyringsuttale Børsdalselva kraftverk, Kvinnherad

Høyringsuttale Valedalen kraftverk, Kvinnherad

Høyringsuttale Fjellstølen og Langedalselvi

Innspill til Høringsutkast til planprogram for rullering av Klimaplan for Hordaland 2010-2020

Høring regional næringsplan Hordaland fylkeskommune

Høringsuttalelse Konsekvensutredning for Bybanen på strekningen Bergen sentrum - Åsane.

Høyringsuttale Sandalen

Høyringsuttale Vambheim kraftverk

Høyringsuttale Berge landskapsvernområde

 

2012

Uttale FNF Vesentlige vannforvaltingsspørsmål

Høyringsuttale FNF kravftlinje Rullestad - Blåfalli 3

Høyringsuttale Rullestad og Skromme

Tilleggsuttale Rullestad

Høyringsuttale Tokagjelet kraftverk

Høyringsuttale Kvam transformatorstasjon

Høyringsuttale Tufteelva

Høyringsuttale Vaksdalsvassdraget

Høyringsuttale Aldalselva

Høringsuttalelse Øystese kraftverk og Vossadalsvannet

Høyring områdereguleringsplan for Mindemyren

Haukåsvassdraget restaureringsplan

Regional transportplan Hordaland

Brev Energi og miljøkomiteen om klimameldingen

Brev Fylkesmannen i Hordaland om vern av Ullensvang prestegård

 

2011

Klage på konsesjonstilråding for Botnen kraftverk

Høyringsuttale Herand kraftverk

Høyringsuttale 10 småkraftverk i Sørfjorden

Høyringssvar på planprogram for vassregion Hordaland

Høringsuttalelse konseptutvalgutredning Bergensregionen

Høyringsuttalelse konseptutvalgsutredning E39 Aksdal-Bergen

Klage på vedtak om konsesjon til Vassvikelva kraftverk

Uttalelse til reguleringsplan med konsekvensutredning for Bergen Lufthavn Flesland

Tilleggsuttale om Bondhus kraftverk

Tilleggsuttalelse Herand Kraftverk

Tilleggskommentarar Sørfjorden

Høyringsfråsegn Aldal kraftverk

Høyringsfråsegn til NVE si innstilling til kraftleidning Mongstad-Kollsnes

Fråsegn til høyring om 420KV-linje Sima - Samnanger

Klage på konsesjonstilråding for Botnen kraftverk OED

Uttale om reguleringsplan for skytebane i Vangdalsåsen i Kvam herad

Klage på dispensasjon frå bygging i strandsona Alvøen Bergen

 

2010

Fylkesplan, brev til MD 22.02.2010

Juklavatnet, klage til OED 27.02.2010

Konsekvensutgreiing, tunnel på Nes 26.09.2010

Uttale til planprogram klima og energi, Austrheim 07.11.2010

Tveismeelva 12.11.2010

Uttalelse Skarpasvingen - Øystese aust 25.11.2010

 

2009

Freim kraftverk 16.01.09

Klimaplan i Fjell kommune

Botnen kraftverk 31.03.09

Innspill fra NVH ang. søknad om byggetillatelse for IKEA 15.05.09

Fylkesplan for små kraftverk 2009-2021, 01.07.09

Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 06.10.09

Sparebanken Vest Jonsvollkvartalet

 

2008

Kvitno småkraftverk - Uttalelse 150108

Overføring av Eikemoelva til Vetrhusvatnet - Uttalelse 080108

 

2007

Einungstølsåsna kraftverk - uttalelse 150107

Bondhus småkraftverk - Uttalelse 041007

Dalelvo småkraftverk - Uttalelse 290507

Tokagjeldet kraftverk - uttalelse 101007

 

2006

Alsåker kraftverk - Klage på konsesjon 051206

 

2005

Alsåker Kraftverk - Uttalelse NVH 281105

 
 
 
 
 
 

Artikkelen ble sist oppdatert: 21.02.2017