Du er her:

De nyeste uttalelsene og brevene:

Nyheter

25.04.2015:

Høring om økt omsetningskrev for biodrivstoff til vegtrafikk

Naturvernforbundet fraråder økt bruk av biodrivstoff før følgende er på plass: Mer kunnskap hvor mye biomasse som kan høstes på natur- og miljøforsvarlig måte, der klimaeffekten av høsting av saktevoksende skog tas med i betraktning. Og en oversikt over hvordan biomassen kan brukes til å maksimere reduksjonen av klimagassutslipp, som angir hvilke bruksområder som vil gi størst utfasing av fossil energibruk per enhet biomasse

07.04.2015:

Uttalelse til forslag om raskere avskrivingsregler for vindkraft

Finansdepartementet foreslår å innføre gunstigere avskrivingsregler for vindkraft, for å få realisert flere vindkraftanlegg i Norge. Naturvernforbundet går imot forslaget, fordi det er gitt mange tillatelser til vindkraftverk i områder med naturverdier av nasjonal og internasjonal verdi. Ved å innføre gunstigere avskrivingsregler, legger man opp til at flere av disse vindkraftprosjektene kan realiseres, og som konsekvens vil store naturverdier gå tapt.

06.04.2015:

Høring av utredninger om Ringeriksbanen og E16

Organisasjonene bak denne høringsuttalelsen mener at firefelts E 16 og Ringeriksbanen via Kroksund og videre mot Hønefoss er uakseptabel. Planene om firefelts E 16 Skaret–Hønefoss må legges bort, til fordel for opprusting av dagens veg med bl.a. midtrekkverk og andre sikkerhetstiltak, som kan gjennomføres raskere og er langt billigere.

26.03.2015:

Innspill til grønn skattekommisjon

Naturvernforbundet er glad for at det nå er nedsatt en grønn skattekommisjon. Vi har store forventninger til arbeidet kommisjonen skal gjøre – og til resultatene vi vil måtte se i den praktiske politikken.

Viser fra 109 til 120 av totalt 500 artikler