Du er her:

De nyeste uttalelsene og brevene:

Nyheter

22.05.2015:

Høring på reformer i vegsektoren

Naturvernforbundet konkluderer med at oppstartsporteføljen må tas ut av forslaget om etablering av vegselskap, og at det fortsatt skal være Nasjonal transportplan som skal avgjøre fordeling av rammer og prioritering av prosjekter i transportsektoren i Norge, etter grundige faglige vurderinger og en åpen og involverende prosess i samfunnet.

19.05.2015:

Høringsuttalelse til nye energikrav til bygg (TEK15)

Det er nå vi må bygge den nødvendige infrastrukturen for å oppnå et samfunn nesten uten utslipp innen 2050, som også ivaretar naturmangfoldet. Miljøvennlig plassering av bygg og et grønt skattesystem med tilstrekkelig høye energiavgifter er noen av virkemidlene.

19.05.2015:

Uttalelse til forslag om endring av avtale om et felles marked for elsertifikater

Naturvernforbundet går sterkt imot forslaget om å utvide elsertifikatordningen med ytterligere 2 TWh ny subsidiert elproduksjon. Elsertifikatordningen har ført til et enormt press på norsk natur og i liten grad bidratt til å skape overgangen fra et fossilt til et fornybart samfunn. Elsertifikatordningen bør erstattes av en ordning som stimulerer til lavere energiforbruk. Den mest miljøvennlige og billigste kilowattimen er den som ikke blir brukt.

25.04.2015:

Høring om økt omsetningskrev for biodrivstoff til vegtrafikk

Naturvernforbundet fraråder økt bruk av biodrivstoff før følgende er på plass: Mer kunnskap hvor mye biomasse som kan høstes på natur- og miljøforsvarlig måte, der klimaeffekten av høsting av saktevoksende skog tas med i betraktning. Og en oversikt over hvordan biomassen kan brukes til å maksimere reduksjonen av klimagassutslipp, som angir hvilke bruksområder som vil gi størst utfasing av fossil energibruk per enhet biomasse

Viser fra 109 til 120 av totalt 500 artikler