Du er her:

De nyeste uttalelsene og brevene:

Nyheter

Innspill til bioøkonomistrategi

30.07.2015:

Det er viktig å ha ha et realistisk anslag på hvor mye biomasse som kan høstes fra skogen. I debatten snakkes det om at vi skal bruke skogen til bl.a. følgende: Materialer,energi til å erstatte flytende drivstoff, energi til andre formål, karbon som reduksjonsmidler i industriprosesser, biomasse til å produsere bl.a. plastprodukter og annet som i dag lages av olje. Skal alt dette innfris, må det høstes store mengder trevirke.

Søndagsåpne butikker

29.07.2015:

Naturvernforbundet går imot søndagsåpne butikker. Vi mener at søndagen fortsatt skal være en dag fri fra kjøpepress, der flest mulig ikke bør jobbe.

Det haster med å sikre det norske atomavfallet

24.06.2015:

Vi som er aktive i de organisasjonene som har skrevet under dette brevet, har lenge vært bekymret for behandlingen av det norske, brukte atombrenselet. Det er helt uakseptabelt slik de over 16 tonn med høyaktivt atomavfall i dag ligger lagret på mange steder i Halden og på Kjeller.

Banevedlikehold og togsatsing Oslo–Stockholm

02.06.2015:

Vi har i dag fått nyheten om at det svenske togselskapet SJ dropper å innføre sitt nye togtilbud mellom Oslo og Stockholm fra august i år som følge av at banen må stenges på tider av døgnet som følge av økt vedlikehold. Naturvernforbundet ber samferdselsministeren ta initiativ til at det søkes etter bedre løsninger, som gjør at SJs storsatsing likevel kan gjennomføres.

Høring på reformer i vegsektoren

22.05.2015:

Naturvernforbundet konkluderer med at oppstartsporteføljen må tas ut av forslaget om etablering av vegselskap, og at det fortsatt skal være Nasjonal transportplan som skal avgjøre fordeling av rammer og prioritering av prosjekter i transportsektoren i Norge, etter grundige faglige vurderinger og en åpen og involverende prosess i samfunnet.

Høringsuttalelse til nye energikrav til bygg (TEK15)

19.05.2015:

Det er nå vi må bygge den nødvendige infrastrukturen for å oppnå et samfunn nesten uten utslipp innen 2050, som også ivaretar naturmangfoldet. Miljøvennlig plassering av bygg og et grønt skattesystem med tilstrekkelig høye energiavgifter er noen av virkemidlene.

Uttalelse til forslag om endring av avtale om et felles marked for elsertifikater

19.05.2015:

Naturvernforbundet går sterkt imot forslaget om å utvide elsertifikatordningen med ytterligere 2 TWh ny subsidiert elproduksjon. Elsertifikatordningen har ført til et enormt press på norsk natur og i liten grad bidratt til å skape overgangen fra et fossilt til et fornybart samfunn. Elsertifikatordningen bør erstattes av en ordning som stimulerer til lavere energiforbruk. Den mest miljøvennlige og billigste kilowattimen er den som ikke blir brukt.

Viser fra 109 til 120 av totalt 500 artikler