Du er her:

De nyeste uttalelsene og brevene:

Nyheter

07.04.2017:

Høringsinnspill på verneforslag for tidligere Hjerkinn skytefelt

Dovrefjell Sunndalsfjella er et av Norges mest intakte høyfjellsøkosystemer. Villreinbestanden er opprinnelig og unik. I tillegg er dette noen av de rikeste botaniske områdene i fjell-Norge. Her brukes også mye ressurser på en allerede vellykket restaurering av en tidligere utryddet fjellrevbestand. Og her finnes i tillegg jerv og mange andre arter som hører til i høyfjellets økosystem.

23.03.2017:

Høringssvar om oppheving av vannskuterforskriften fra Naturvernforbundet

Naturvernforbundet beklager at Klima- og miljødepartementet (KLD) ønsker å oppheve dagens forskrift vedrørende vannskuter, og likestille vannskutere med andre fartøytyper og ellers overlate til kommunene å utforme forskrifter. Dette forslaget vil kunne forsterke svakheter i eksisterende regelverk, men fram for alt kunne akkumulere nye problemer.

17.03.2017:

EUs klimamål bør økes

EUs klimamål bør økes, og det samme gjelder mål for fornybar energi og energieffektivisering, skriver Naturvernforbudnet i en høringsuttalelse til Europakommisjonens "vinterpakke" med revisjon av flere EU-direktiver. For Naturvernforbundet er det viktig at Norge benytter muligheten til å påvirke slik at EUs klima- og energipolitikk styrkes, og at Norge følger opp EU-direktiver som skjerper Norges politikk på området.

17.03.2017:

Biogass som del av biodrivstoffsatsing

Naturvernforbundet har sammen med fire andre organisasjoner/selskap skrevet et brev til klima- og miljøminister Vidar Helgesen om økt satsing på biogass, slik at denne energiformen kan erstatte biodrivstoff med dårligere miljøegenskaper.

27.02.2017:

Høringsinnspill angående forslag til endring av naturmangfoldloven § 18 og rovviltforskriften - lisensfelling av ulv

WWF, Sabima, Foreningen Våre Rovdyr, Norsk Zoologisk Forening og Naturvernforbundet vil med dette komme med felles innspill til forslaget til endring av naturmangfoldloven § 18 og rovviltforskriften angående grunnlaget for lisensfelling av ulv. Organisasjonene vil på det sterkeste advare mot å innta den foreslåtte hjemmelen for felling av ulv som ikke utgjør noen fare for skade på husdyr og tamrein i naturmangfoldloven.

10.02.2017:

Nasjonal plan mot lakserømming må forbedres mye

Naturvernforbundet viser til høringsnotatet og mener at det her finnes noen gode forslag. Likevel er strategien og tiltakene totalt sett alt for dårlige til å møte den massive utfordingen som rømt fisk fra norsk akvakultur faktisk utgjør.

10.02.2017:

Høring: Forslag til endrede krav for å sikre lave lusenivåer under smoltutvandringen

Naturvernforbundet er motstander av å isolere luseproblemet knyttet til smoltvandring, så lenge den kritiske luseperioden for villfisk i sjøen i realiteten varer fra tidlig vår til sen høst. Med de menneskeskapte klimaendringene som vi nå registrerer, som bidrar til at havet blir varmere også over et stadig lengre tidsrom, så må den lusekritiske perioden utvides i begge ender. Løsningen er lukkede merder.

10.02.2017:

Handlingsplan mot resistens mot legemidler mot lakselus

Naturvernforbundet synes det er skuffende at høringen på handlingsplanen ikke presenteres tiltak og forslag til aktiviteter som faktisk griper tak i roten på problemene og som kan bidra til å løse luse-og resistensproblemet. En ting er at næringen selv taper store pengebeløp og svært mye tillit og kred i samfunnet. En annen alvorlig del av dette problemet er skadene på norsk kyst- og fjordnatur.

27.01.2017:

Sak om biodrivstoff

Stortinget skal behandle en sak om biodrivstoff. Naturvernforbundet, Greenpeace og Sabima har sendt et felles innspill om saken.

Viser fra 37 til 48 av totalt 500 artikler