Høringsuttalelser og brev om energi

Høringer og brev

Høringsuttalelse til nye energikrav til bygg (TEK15)

19.05.2015:

Det er nå vi må bygge den nødvendige infrastrukturen for å oppnå et samfunn nesten uten utslipp innen 2050, som også ivaretar naturmangfoldet. Miljøvennlig plassering av bygg og et grønt skattesystem med tilstrekkelig høye energiavgifter er noen av virkemidlene.

Uttalelse til forslag om endring av avtale om et felles marked for elsertifikater

19.05.2015:

Naturvernforbundet går sterkt imot forslaget om å utvide elsertifikatordningen med ytterligere 2 TWh ny subsidiert elproduksjon. Elsertifikatordningen har ført til et enormt press på norsk natur og i liten grad bidratt til å skape overgangen fra et fossilt til et fornybart samfunn. Elsertifikatordningen bør erstattes av en ordning som stimulerer til lavere energiforbruk. Den mest miljøvennlige og billigste kilowattimen er den som ikke blir brukt.

Uttalelse til forslag om raskere avskrivingsregler for vindkraft

07.04.2015:

Finansdepartementet foreslår å innføre gunstigere avskrivingsregler for vindkraft, for å få realisert flere vindkraftanlegg i Norge. Naturvernforbundet går imot forslaget, fordi det er gitt mange tillatelser til vindkraftverk i områder med naturverdier av nasjonal og internasjonal verdi. Ved å innføre gunstigere avskrivingsregler, legger man opp til at flere av disse vindkraftprosjektene kan realiseres, og som konsekvens vil store naturverdier gå tapt.

Høringsinnspill – søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for drift av Goliat

05.03.2015:

De undertegnede organisasjonene (Naturvernforbundet, Natur og ungdom, Greenpeace og Bellona) mener at en tillatelse til virksomhet og drift på Goliat vil være et brudd på norske klimaforpliktelser. For at vi skal unngå en gjennomsnittstemperatur på mer enn to grader celsius slik Norge har forpliktet seg til, kan det ikke gis tillatelse til utslipp og drift på Goliat.

Naturvernforbundet fraråder utbygging av Oterholtfossen i Telemark

09.02.2015:

Bøelva og Oterholtfossen er livsnerven i det mest sentrale friluftsområde av Bø. Her møtes natur og kultur, med kultursti, merka løyper, fisking, elvepadling m.m.. Naturvernforbundets primære bekymring er imidlertid de store tapene og konsekvensene kraftverket vil medføre for dyre- og plantelivet i området. Den omsøkte utbyggingen vil få store negative konsekvenser for mange fiskearter, den kritisk truede ålen, elvemuslingen som vi har et internasjonalt ansvar for, og rike vegetasjonstyper med flere svært sjeldne mosearter.

Kommentarar til framlegget om å forlenga ordinga med elsertifikat

20.01.2015:

Elsertifikatmarkedet har ført til det største presset på sårbar natur sidan dei store kraftutbyggingane si tid. Den grøne sertifikatordninga med subsidiering av både vind-, vasskraft og småkraft har vist seg å være er eit stort demokratisk problem og eit trugsmål mot naturmangfaldet på land og livet i vatn og vassdrag.

Nedgravde oljetanker - mange nedgravde og usikrede miljøbomber

12.11.2014:

Naturvernforbundet har siden 2007 jobbet med informasjonskampanjen Oljefri.no, som hjelper folk å gjøre det enklere og tryggere for husholdninger å bytte ut oljefyren sin. Vi er glade for det varslede forbudet mot fossil oppvarming og støtter at regelverket for nedgravde oljetanker blir tydeliggjort og strammet inn.

Forskrifter om konsekvensutredninger og miljøvurderinger

16.10.2014:

Innspill til foreslåtte endringer i forskrift om konsekvensutredning for planer etter plan- og bygningsloven og forslag til forskrift om miljøvurderinger av tiltak etter sektorlover. WWF, Naturvernforbundet, SABIMA, Den Norske Turistforening (DNT) og Norges Jeger- og Fiskerforbund har skrevet en felles innspill.

Innspill til foreslåtte endringer i energilovforskriften

16.10.2014:

Naturvernforbundet er positive til forbedringer i og modernisering av forskriften, slik at det blir tilstrekkelig enkelt og rasjonelt å bygge ut de minste vindkraftverkene. Vi mener imidlertid at forslaget til forskriftsendring og tilhørende veileder mangler en del forutsetninger for å sikre en kunnskapsbasert, forutsigbar og helhetlig forvaltning av naturmiljøet, skriver Naturvernforbundet, WWF, Sabima og Norsk Friluftsliv i denne høringen.

Høringsuttalelse til Gjengedal kraftverk og 132 kV kraftledning Gjengedal-Storebru/Agledal

12.06.2014:

Gjengedalsvassdraget har flere ganger blitt vurdert som et av de mest verneverdige vassdragene i landet. Her finnes det store naturverdier som de truede naturtypene bekkekløfter og fossesprøytsoner, våtmarksområder med mye våtmarksfugl, en storlaksstamme og et rikt friluftsliv. Den omsøkte kraftlinja og kraftverket vil forårsake store inngrep i noen av de mest verdifulle områdene og innenfor et landskapsvernområde.

Viser fra 37 til 48 av totalt 164 artikler