Høringsuttalelser og brev om energi

Høringer og brev

Forskrifter om konsekvensutredninger og miljøvurderinger

16.10.2014:

Innspill til foreslåtte endringer i forskrift om konsekvensutredning for planer etter plan- og bygningsloven og forslag til forskrift om miljøvurderinger av tiltak etter sektorlover. WWF, Naturvernforbundet, SABIMA, Den Norske Turistforening (DNT) og Norges Jeger- og Fiskerforbund har skrevet en felles innspill.

Innspill til foreslåtte endringer i energilovforskriften

16.10.2014:

Naturvernforbundet er positive til forbedringer i og modernisering av forskriften, slik at det blir tilstrekkelig enkelt og rasjonelt å bygge ut de minste vindkraftverkene. Vi mener imidlertid at forslaget til forskriftsendring og tilhørende veileder mangler en del forutsetninger for å sikre en kunnskapsbasert, forutsigbar og helhetlig forvaltning av naturmiljøet, skriver Naturvernforbundet, WWF, Sabima og Norsk Friluftsliv i denne høringen.

Høringsuttalelse til Gjengedal kraftverk og 132 kV kraftledning Gjengedal-Storebru/Agledal

12.06.2014:

Gjengedalsvassdraget har flere ganger blitt vurdert som et av de mest verneverdige vassdragene i landet. Her finnes det store naturverdier som de truede naturtypene bekkekløfter og fossesprøytsoner, våtmarksområder med mye våtmarksfugl, en storlaksstamme og et rikt friluftsliv. Den omsøkte kraftlinja og kraftverket vil forårsake store inngrep i noen av de mest verdifulle områdene og innenfor et landskapsvernområde.

Innspill til mandatet til ny grønn skattekommisjon

27.04.2014:

Naturvernforbundet er glad for at regjeringsplattformen inneholder et punkt om at det skal settes ned en ny grønn skattekommisjon. Vi har store forventninger til dette arbeidet og ønsker å følge det nøye, noe vi også gjorde med NOU 1996: 9 "Grønne skatter – en politikk for bedre miljø og høy sysselsetting".

Innspill til statsbudsjettet 2015

13.02.2014:

Våre innspill til statsbudsjettet vil bidra til å ta vare på naturen og kutte utslipp av klimagasser. Statsbudsjettet er et viktig verktøy for å innfri viktige nasjonale miljømål – og til å innfri internasjonale natur- og miljøforpliktelser.

Utfordringer fra Naturvernforbundet til olje- og energiministeren

21.11.2013:

Norge må gå i front for å redusere utvinningen av olje og gass. Ledende klimaforskere anslår at 4/5 av de allerede oppdagede fossile energiressursene må bli liggende, for at vi skal ha sjanse til å nå målet om å stabilisere den globale temperaturøkningen til maksimum 2 grader. Derfor må det ikke åpnes nye områder for olje- og gassleting på norsk sokkel, og kullutvinningen på Svalbard må avvikles.

Innspill til energi- og miljøkomiteen til statsbudsjettet 2014

18.11.2013:

De siste dagene har det kommet signaler om at skattefradragsordningen ikke kommer på plass i tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet. Vi frykter en forsinkelse vil føre til en stillstand i enøk-arbeidet. Hvis skattefradragsordningen ikke kommer på plass fra 1. januar må det sendes et tydelig signal til forbrukerne om at de kan gå i gang med sine enøk tiltak allerede nå, og få trukket dette av på skatten senere.

Dispensasjon for bruk av reservegasskraftverk på Nyhamna

15.11.2013:

Naturvernforbundet viser til Olje- og energidepartementets høringsbrev 15. oktober 2013, Statnetts søknad om dispensasjon fra konsesjonsvilkår for bruk av reservegasskraftverket på Nyhamna og NVEs innstilling 3. oktober 2013. Naturvernforbundet leverer herved vår uttalelse hvor vi mener søknaden må avslås av hensyn til miljø og klima.

Viser fra 37 til 48 av totalt 156 artikler