Høringsuttalelser og brev om energi

Høringer og brev

Energieffektivisering må være høyeste prioritet

11.11.2013:

Den mest miljøvennlige strømmen er den som ikke brukes. Som ansvarlig for byggsektoren håper vi du kan bli en minister som setter energisparing på dagsorden. FNs klimapanel og Det internasjonale energibyrået peker på energieffektivisering som det viktigste tiltaket for å få ned klimagassutslippene skriver Naturvernforbundet i dette brevet til kommunal- og moderniseringsminsteren.

Innspill til statsbudsjettet 2014

05.11.2013:

Forslaget til statsbudsjett for 2014 inneholder noen forsiktige skritt i riktig retning, i arbeidet med å gjennomgå skatte- og avgiftssystemet. Omlegging av skatte- og avgiftssystemet er viktig, ikke bare for å følge opp klimaforliket, men også for at andre natur- og miljømål og -forpliktelser kan bli innfridd. Vi vil spesielt minne om Norges forpliktelser i henhold til konvensjonen om biologisk mangfold (CBD), som krever en sterk innsats fra norske myndigheter.

Velkomstbrev til finansministeren

30.10.2013:

Naturvernforbundet vil ønske deg velkommen som finansminister. Du vil nå få ansvar for viktige økonomiske prioriteringer – og ikke minst arbeidet skatte- og avgiftspolitikken, som har mye å si for natur og miljø. Vårt viktigste budskap er, kort oppsummert: Fjern natur- og miljøskadelige subsidier og tilskudd og øk prisen på klimagassutslipp, energibruk og andre natur- og miljøskader.

Utredning om fjernvarmeregulering

16.09.2013:

Naturvernforbundet ser positivt på at det nå gjennomføres en vurdering av fjernvarmereguleringen. Det er det behov for. Vi mener allikevel at rapporten fra THEMA Consulting Group gir få klare svar og ikke tar opp alle viktige aspekter vedrørende fjernvarmen. Naturvernforbundet forventer at Olje- og energidepartementet går grundig til verks i det videre arbeidet.

Kunnskapsinnhenting om virkninger av petroleumsaktivitet i det nordøstlige Norskehavet

01.03.2013:

Høringspartene krever: Naturvernforbundet, Natur og Ungdom, Bellona, WWF, SABIMA, Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja, Fremtiden i Våre Hender og Greenpeace krever at det ikke gjennomføres konsekvensutredning for havområdene som omfattes av Nordland VI, Nordland VII og Troms II og at det opprettes varig petroleumsfrie områder i havområdene som omfattes av Nordland VI, Nordland VII og Troms II.

Innspill til statsbudsjettet 2014

18.02.2013:

Naturvernforbundets hovedprioriteringer for statsbudsjettet i 2014 er følgende: Det må bli dyrere å forurense, det må satses mer på å redusere energiforbruket, samferdselsmidlene må vris fra veg til bane og annen kollektivtransport, det trengs en norsk "regnskogsmilliard" for å sikre karbonlagret i den gamle skogen samt ta vare på naturrikdommen som finnes der.

Høringsuttalelse direktiv om energieffektivisering

31.01.2013:

Naturvernforbundet mener det er viktig med et nytt direktiv for energieffektivisering, og at Norge implementerer direktivet. Naturvernforbundet vil påpeke at det er svakheter ved direktivet, men at implementering av direktivet allikevel vil medføre at Norge må øke innsatsen for redusert energiforbruk.

Viser fra 49 til 60 av totalt 156 artikler