Du er her:

Høringsuttalelse til Gjengedal kraftverk og 132 kV kraftledning Gjengedal-Storebru/Agledal

Gjengedalsvassdraget har flere ganger blitt vurdert som et av de mest verneverdige vassdragene i landet. Her finnes det store naturverdier som de truede naturtypene bekkekløfter og fossesprøytsoner, våtmarksområder med mye våtmarksfugl, en storlaksstamme og et rikt friluftsliv. Den omsøkte kraftlinja og kraftverket vil forårsake store inngrep i noen av de mest verdifulle områdene og innenfor et landskapsvernområde.

Artikkelen ble sist oppdatert: 08.05.2017