Høringsuttalelser og brev om fiskeri og marint miljø

Artikkelen ble sist oppdatert: 13.04.2010

Nyheter

Endring av forskrift om fellesansvar for utfisking av rømt oppdrettsfisk støttes

27.04.2020 | Sist oppdatert: 08.05.2020

Naturvernforbundet, Greenpeace, Norges jeger- og fiskerforbund, Sabima, Redd Villaksen, Norsk friluftsliv og Norske lakseelver har skrevet en felles høringsuttalelse der vi støtter Fiskeridirektoratets endringsforslag til forskriften. I tillegg har vi foreslått ytterligere pålegg som vil bidra til å redusere innblandingen av gener fra oppdrettslaks i de ville laksebestandene.

Gratulerer med jobben som fiskeri- og sjømatminister!

03.02.2020 | Sist oppdatert: 03.02.2020

Fiskeri- og sjømatminister Geir Inge Sivertsen, Nærings- og fiskeridepartementet: Gratulerer med jobben som fiskeri- og sjømatminister! Naturvernforbundet ønsker deg lykke til i din nye jobb. Vi lover at vi kommer til å følge tett opp den jobben du og resten av regjeringen gjør.

Klage på vedtak om boring av brønn - Tune Statfjord

11.10.2017:

For å hindre potensielt irreversible, negative konsekvenser i dette sårbare og verdifulle området ber Naturvernforbundet Klima- og miljødepartementet vurdere om Miljødirektoratets vedtak bryter med føre-var prinsippet, som er nedfelt i naturmangfoldloven. I tillegg vil vi be Klima- og miljødepartementet lytte til de klare rådene fra blant annet Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet.

Høringssvar om oppheving av vannskuterforskriften fra Naturvernforbundet

23.03.2017:

Naturvernforbundet beklager at Klima- og miljødepartementet (KLD) ønsker å oppheve dagens forskrift vedrørende vannskuter, og likestille vannskutere med andre fartøytyper og ellers overlate til kommunene å utforme forskrifter. Dette forslaget vil kunne forsterke svakheter i eksisterende regelverk, men fram for alt kunne akkumulere nye problemer.

Høring: Forslag til endrede krav for å sikre lave lusenivåer under smoltutvandringen

10.02.2017:

Naturvernforbundet er motstander av å isolere luseproblemet knyttet til smoltvandring, så lenge den kritiske luseperioden for villfisk i sjøen i realiteten varer fra tidlig vår til sen høst. Med de menneskeskapte klimaendringene som vi nå registrerer, som bidrar til at havet blir varmere også over et stadig lengre tidsrom, så må den lusekritiske perioden utvides i begge ender. Løsningen er lukkede merder.

Handlingsplan mot resistens mot legemidler mot lakselus

10.02.2017:

Naturvernforbundet synes det er skuffende at høringen på handlingsplanen ikke presenteres tiltak og forslag til aktiviteter som faktisk griper tak i roten på problemene og som kan bidra til å løse luse-og resistensproblemet. En ting er at næringen selv taper store pengebeløp og svært mye tillit og kred i samfunnet. En annen alvorlig del av dette problemet er skadene på norsk kyst- og fjordnatur.

Ifølge grunnloven er det myndighetenes ansvar å sørge for at villaks-stammene er levedyktige

24.01.2017:

Etter å ha jobbet med innsamling av villaks, egg og melke til en genbank i flere år, fikk Hardangerfjord Villfisklag for kort tid siden beskjed fra departementet om at alle bevilgninger til prosjektet skulle stoppes. Etter hard kritikk snudde departementet og vil likevel ta vare på genmaterialet, ikke i Eidfjord men i Ims i Rogaland. Lagringen er midlertidig, etter to år skal behandlingen av materialet vurderes på nytt.

Viser fra 1 til 12 av totalt 43 artikler