Høringsuttalelser og brev om fiskeri og marint miljø

Nyheter

Klage på vedtak om boring av brønn - Tune Statfjord

11.10.2017:

For å hindre potensielt irreversible, negative konsekvenser i dette sårbare og verdifulle området ber Naturvernforbundet Klima- og miljødepartementet vurdere om Miljødirektoratets vedtak bryter med føre-var prinsippet, som er nedfelt i naturmangfoldloven. I tillegg vil vi be Klima- og miljødepartementet lytte til de klare rådene fra blant annet Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet.

Høringssvar om oppheving av vannskuterforskriften fra Naturvernforbundet

23.03.2017:

Naturvernforbundet beklager at Klima- og miljødepartementet (KLD) ønsker å oppheve dagens forskrift vedrørende vannskuter, og likestille vannskutere med andre fartøytyper og ellers overlate til kommunene å utforme forskrifter. Dette forslaget vil kunne forsterke svakheter i eksisterende regelverk, men fram for alt kunne akkumulere nye problemer.

Høring: Forslag til endrede krav for å sikre lave lusenivåer under smoltutvandringen

10.02.2017:

Naturvernforbundet er motstander av å isolere luseproblemet knyttet til smoltvandring, så lenge den kritiske luseperioden for villfisk i sjøen i realiteten varer fra tidlig vår til sen høst. Med de menneskeskapte klimaendringene som vi nå registrerer, som bidrar til at havet blir varmere også over et stadig lengre tidsrom, så må den lusekritiske perioden utvides i begge ender. Løsningen er lukkede merder.

Handlingsplan mot resistens mot legemidler mot lakselus

10.02.2017:

Naturvernforbundet synes det er skuffende at høringen på handlingsplanen ikke presenteres tiltak og forslag til aktiviteter som faktisk griper tak i roten på problemene og som kan bidra til å løse luse-og resistensproblemet. En ting er at næringen selv taper store pengebeløp og svært mye tillit og kred i samfunnet. En annen alvorlig del av dette problemet er skadene på norsk kyst- og fjordnatur.

Ifølge grunnloven er det myndighetenes ansvar å sørge for at villaks-stammene er levedyktige

24.01.2017:

Etter å ha jobbet med innsamling av villaks, egg og melke til en genbank i flere år, fikk Hardangerfjord Villfisklag for kort tid siden beskjed fra departementet om at alle bevilgninger til prosjektet skulle stoppes. Etter hard kritikk snudde departementet og vil likevel ta vare på genmaterialet, ikke i Eidfjord men i Ims i Rogaland. Lagringen er midlertidig, etter to år skal behandlingen av materialet vurderes på nytt.

Høringsuttalelse om avvikling av utrangerte offshoreinstallasjoner

15.08.2010:

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) har skrevet rapporten ”Avvikling av utrangerte offshoreinstallasjoner". Rapporten tar for seg forslag til tiltak og virkemidler ved avvikling av oljeplattformer. Naturvernforbundets høringsuttalelse anbefaler miljøsanering, ikke grovopphugging, og at det gjøres forsøk med bruk av utrangerte betonginstallasjoner som marint beskyttede områder.

Landsstyreuttalelse: Ubåten utenfor Fedje må heves

07.03.2010:

Norges Naturvernforbunds landsstyre krever at regjeringen stoppe videre utredning av tildekkingsalternativet av "kvikksølv-ubåten". Naturvernforbundet går dermed i mot regjeringens beslutning om å nullstille prosessen med den planlagte hevingen av kvikksølvet og vraket av U?864 utenfor Fedje i Hordaland.

Viser fra 1 til 12 av totalt 39 artikler