Du er her:

Gratulerer med jobben som fiskeri- og sjømatminister!

Fiskeri- og sjømatminister Geir Inge Sivertsen, Nærings- og fiskeridepartementet: Gratulerer med jobben som fiskeri- og sjømatminister! Naturvernforbundet ønsker deg lykke til i din nye jobb. Vi lover at vi kommer til å følge tett opp den jobben du og resten av regjeringen gjør.

Det er store muligheter, men også store miljøutfordringer, i havet. Nedenfor følger en punktliste med noen av de viktigste temaene vi mener det er avgjørende at du som ny fiskeri- og sjømatminister tar tak i:

 • Stans volumøkningen i oppdrettsnæringen.
 • Reduser volumet oppdrettsfisk i de mest belastede områdene.
 • Få på plass en plan for å få all oppdrett inn i lukkede anlegg.
 • Forby all bruk av giftige og farlige lusemidler. Ikke bruk økologisk fremmede og genetisk farlige arter til lusebekjempelse.
 • Si nei til oppdrett i og inntil nasjonale laksefjorder og -vassdrag.
 • Reduser oppdrettsnæringens store, økologiske belastning på kyst- og fjordøkosystemer samt vassdragene våre.
 • Bidra til å styrke vernet av ville laksefisker.
 • Bidra til å etablere tilfredsstillende marint vern i tråd med 10-prosent-målet i konvensjonen for biologisk mangfold (CBD).
 • Etabler flere fredningsområder for hummer og kysttorsk.
 • Foreslå prioriterte arter og utvalgte naturtyper knyttet til marine økosystemer.
 • Styrk sårbare fiskebestander gjennom bedre og biologisk basert forvaltning.
 • Få på plass faglig sterkere kystsoneplaner, og etabler et sterkere kystfiskerfokus.
 • Stans havforsøplingen fra fiske- og oppdrettsindustrien.
 • Etabler aktive og ambisiøse planer for å bekjempe mikroplast i havet.
 • Bidra til betydelig styrking i arbeidet mot faunakriminalitet, slik som ulovlig hummer- og laksefiske samt kommersiell fiskekriminalitet.

Artikkelen ble sist oppdatert: 03.02.2020