Du er her:

Høringssvar om oppheving av vannskuterforskriften fra Naturvernforbundet

Naturvernforbundet beklager at Klima- og miljødepartementet (KLD) ønsker å oppheve dagens forskrift vedrørende vannskuter, og likestille vannskutere med andre fartøytyper og ellers overlate til kommunene å utforme forskrifter. Dette forslaget vil kunne forsterke svakheter i eksisterende regelverk, men fram for alt kunne akkumulere nye problemer.

Artikkelen ble sist oppdatert: 08.05.2017