Høringsuttalelser og brev om forurensning

Artikkelen ble sist oppdatert: 13.04.2010

Nyheter

Brev til ESA om vannrammedirektivet

24.02.2022 | Sist oppdatert: 24.02.2022

"Anyway, benefits of the mining industry can also be achieved without sea disposals", skriver Naturvernforbundet i et brev til EFTAs overvåkningsorgan ESA 3. februar 2022. ESA behandler nå en klage fra Naturvernforbundet, Natur og Ungdom og andre organisasjoner på tillatelsene til gruvedumping i Førdefjorden og Repparfjord.

Brev til ESA om mineralavfallsdirektivet

24.02.2022 | Sist oppdatert: 24.02.2022

"Norway has failed to approve a waste management plan in the permitting process," skriver Naturvernforbundet og Natur og Ungdom i et brev til EFTAs overvåkningsorgan ESA 11. februar 2022. ESA behandler nå en klage fra Naturvernforbundet, Natur og Ungdom og andre organisasjoner på tillatelsene til gruvedumping i Førdefjorden og Repparfjord.

Klage på vedtak om driftskonsesjon til Engebøprosjektet

28.08.2020 | Sist oppdatert: 28.08.2020

I juni 2020 fikk gruveselskapet Nordic Mining driftstillatelse til gruvedrift på Engebø, med åpent dagbrudd og hvor kjemikalieholdige restmasser skal dumpes i Førdefjorden. Nå har Naturvernforbundet, Natur og ungdom og 11 andre miljø- og næringsorganisasjoner klaget på vedtaket og krevd bedre beslutningsgrunnlag.

Høyringssvar til søknad frå Nordic Rutile AS om driftskonsesjon for Engebøprosjekte

03.10.2019:

Sidan Nordic Mining fekk utsleppsløyve frå KLD i 2015 har det komme fram nye og avgjerande opplysningar om driftsplanane, som gjer at vi hevdar at noverande utsleppsløyve ikkje er gyldig for driftssøknaden. I tillegg har søknaden om driftsløyve vesentlege manglar, då det verken er blitt gjort grundige nok vurderingar på alternative løysingar for restmassane, moglegheiter for underjordsdrift frå dag ein, eller utslepp av asbestfibrar og mikroplast. Vår konklusjon er difor at søknaden om driftsløyve må avvisast.

Høyringsnotat – ny lov om gruvedrift på havbotnen

19.10.2018:

Interessa for å utvinne mineralar frå havbotnen er aukande, og Naturvernforbundet er einige i at det er på tide å få på plass eit regelverk. Vi meiner derimot at lovforslaget som er på høyring ikkje er tilstrekkeleg til å hindre alvorlege miljøøydeleggingar og ivareta sårbar natur.

Høring om sirkulærøkonomi

31.01.2018:

Plast som miljøproblem har fått stort fokus, og det er bra at Norge gjør en god innsats internasjonalt for å sette søkelys på problemet og samle verden om ambisiøse mål. Vi understreker at plastproblematikken handler vel så mye om å omstille produksjon og forbruk som å rydde opp i gamle synder. Vi må fortsette å rydde opp, vi må stanse tilførselen av ny forsøpling, og vi må starte arbeidet med å erstatte det ikke-fornybare petroleumsproduktet plast med mer bærekraftige og fornybare løsninger.

Høring - forslag til reviderte pantesatser for drikkevareemballasje

27.09.2017:

Norge har en relativt høy gjenvinningsandel på emballasje, men det er likevel store mengder emballasje som forsvinner ut av gjenvinningssystemet og dels havner i naturen. Daglig er det i gjennomsnitt 450 000 flasker/bokser som ikke pantes. Derav er det 210 000 som ikke materialgjenvinnes på noen måte. Av disse igjen er det 70 000 flasker/bokser, hver eneste dag, som det ikke kan redegjøres for, som i praksis må bety at de havner i naturen. I løpet av et år utgjør sistnevnte svimlende 25 millioner flasker/bokser.

Viser fra 1 til 12 av totalt 62 artikler