Høringsuttalelser og brev om klima

Nyheter

EUs klimamål bør økes

17.03.2017:

EUs klimamål bør økes, og det samme gjelder mål for fornybar energi og energieffektivisering, skriver Naturvernforbudnet i en høringsuttalelse til Europakommisjonens "vinterpakke" med revisjon av flere EU-direktiver. For Naturvernforbundet er det viktig at Norge benytter muligheten til å påvirke slik at EUs klima- og energipolitikk styrkes, og at Norge følger opp EU-direktiver som skjerper Norges politikk på området.

Innspill til Kraft til endring - energipolitikken mot 2030.

02.06.2016:

Regjeringens energimelding viser verken vei til lavutslippssamfunnet, hvordan kraften kan brukes til å fase ut fossil energi, eller hvordan vi skal ivareta sårbar natur. Naturvernforbundet er særlig skuffet over den manglende satsingen på energieffektivisering, og at det åpnes for utbygging i vernede vassdrag.

Høringsuttalelse til grønn skattekommisjons utredning

10.03.2016:

Naturvernforbundet setter pris på at det har vært en ny gjennomgang av mulighetene for å gjøre skattene og avgiftene grønnere. Potensialet burde være åpenbart, så det gjelder å komme i gang raskt, med mål om å få til mye i statsbudsjettet for 2017, slik også Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti er enige om som en del av forliket om inneværende års statsbudsjett.

Når sendes forbudet mot fossil oljefyring på høring?

01.10.2015:

Å fase ut bruken av fossil olje til oppvarming i byggsektoren er et både enkelt, virkningsfullt og politisk ukontroversielt klimatiltak, og både Regjering og Storting har gått inn for å få på plass et slikt forbud i 2020 (Innst. 390 S – 2011–2012 og Meld. St. 21 (2011–2012)). I januar i 2015 ba Stortinget regjeringen vurdere å utvide forbudet til også å omfatte spisslast i bygg utover boliger.

Innspill til grønn skattekommisjon

26.03.2015:

Naturvernforbundet er glad for at det nå er nedsatt en grønn skattekommisjon. Vi har store forventninger til arbeidet kommisjonen skal gjøre – og til resultatene vi vil måtte se i den praktiske politikken.

Høringsinnspill – søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for drift av Goliat

05.03.2015:

De undertegnede organisasjonene (Naturvernforbundet, Natur og ungdom, Greenpeace og Bellona) mener at en tillatelse til virksomhet og drift på Goliat vil være et brudd på norske klimaforpliktelser. For at vi skal unngå en gjennomsnittstemperatur på mer enn to grader celsius slik Norge har forpliktet seg til, kan det ikke gis tillatelse til utslipp og drift på Goliat.

Merknader til utkast til klima-og energistrategi for Oslo

24.02.2015:

Strategien er et tegn på at klare mål om utslippskutt også bidrar til handling. Oslo går her i front, mens den norske regjeringen heller velger uklare klimamål, som skaper forvirring omkring nødvendig grønn omstilling og dermed ikke gir noen klar «marsjordre» for de ulike sektorene i Norge. Oslos framgangsmåte bør være et forbilde for Norge som helhet og for andre byer.

Norges klimamål for 2030 - nasjonale krav

28.01.2015:

Regjeringens mål for utslippskutt i Norge fram til 2030 må være ambisiøst og i tråd med oppdatert kunnskap fra FNs klimapanel om hvor store utslippskutt som er nødvendig. Målet må også gi et rettferdig norsk bidrag til den globale klimadugnaden samt sette Norge på en ny kurs bort fra den store bruken og avhengigheten av fossil energi.

Viser fra 1 til 12 av totalt 39 artikler