Høringsuttalelser og brev om klima

Artikkelen ble sist oppdatert: 13.04.2010

Nyheter

Merknader til utkast til klima-og energistrategi for Oslo

24.02.2015:

Strategien er et tegn på at klare mål om utslippskutt også bidrar til handling. Oslo går her i front, mens den norske regjeringen heller velger uklare klimamål, som skaper forvirring omkring nødvendig grønn omstilling og dermed ikke gir noen klar «marsjordre» for de ulike sektorene i Norge. Oslos framgangsmåte bør være et forbilde for Norge som helhet og for andre byer.

Norges klimamål for 2030 - nasjonale krav

28.01.2015:

Regjeringens mål for utslippskutt i Norge fram til 2030 må være ambisiøst og i tråd med oppdatert kunnskap fra FNs klimapanel om hvor store utslippskutt som er nødvendig. Målet må også gi et rettferdig norsk bidrag til den globale klimadugnaden samt sette Norge på en ny kurs bort fra den store bruken og avhengigheten av fossil energi.

Nedgravde oljetanker - mange nedgravde og usikrede miljøbomber

12.11.2014:

Naturvernforbundet har siden 2007 jobbet med informasjonskampanjen Oljefri.no, som hjelper folk å gjøre det enklere og tryggere for husholdninger å bytte ut oljefyren sin. Vi er glade for det varslede forbudet mot fossil oppvarming og støtter at regelverket for nedgravde oljetanker blir tydeliggjort og strammet inn.

Innspill til finanskomiteen til statbudsjettet 2014

18.11.2013:

Omlegging av skatte- og avgiftssystemet er viktig, ikke bare for å følge opp klimaforliket, men også for at andre natur- og miljømål og -forpliktelser kan bli innfridd. Vi vil spesielt minne om Norges forpliktelser i henhold til konvensjonen om biologisk mangfold (CBD), som krever en sterk innsats fra norske myndigheter.

Norsk energibistand må sikre energitjenester for de fattigste

06.11.2013:

Energisatsing utgjør en betydelig og økende del av norsk bistand og er viktig for både utvikling og miljø. Naturvernforbundet er positiv til at den nye regjeringen ønsker å øke denne innsatsen ytterligere. Imidlertid er dagens energibistand fragmentert og i liten grad sett i sammenheng, og det er stort behov for både å definere tydelige mål, og også utarbeide gode indikatorer knyttet til disse målene.

Innspill til nytt klimaforlik

02.05.2012 | Sist oppdatert: 02.05.2012

Klimameldingen er lagt fram – og Naturvernforbundet tror opposisjonen på Stortinget også denne gangen kan spille en viktig rolle i den videre behandlingen av vårt viktigste klimadokument.

Norge må kutte klimagassutslippene på hjemmebane

28.08.2011 | Sist oppdatert: 28.09.2011

I denne uttalelsen fra landsmøtet 2011 krever Naturvernforbundet at regjeringen i den kommende klimameldingen sørger for at det blir satt i verk større klimatiltak hjemme i Norge og at det gjøres langt dyrere og vanskeligere å slippe ut klimagasser.

Brev: Innspill til regjeringens klimamelding

23.03.2011 | Sist oppdatert: 05.04.2011

I brevet fra Naturvernforbundet og Natur og Ungdom står det blant annet at det viktigste grepet i klimapolitikken må være kombinasjonen av å gjøre det dyrere og vanskeligere å slippe ut klimagasser og samtidig bruke mer penger på utslipps-reduserende tiltak og langsiktige investeringer i et lavenergi- og lavutslippssamfunn.

Viser fra 13 til 24 av totalt 42 artikler