Høringsuttalelser og brev om klima

Artikkelen ble sist oppdatert: 13.04.2010

Nyheter

Brev: Klage på tildeling av klimakvoter til kraftvarmeverket på Mongstad

05.11.2010 | Sist oppdatert: 18.11.2010

Naturvernforbundet har sendt klage til Klima - og forurensningsdirektoratet (Klif) og klaget på tildelingen av klimakvoter til kraftvarmeverket på Mongstad. Naturvernforbundet ber om at det i vedtaket spesifiseres at tildelingen av kvoter forutsetter at kraftvarmeverket drives på en måte som oppfyller kriteriene for virkningsgrad for ”høyeffektive kraftvarmeverk”, slik kvoteforskriften krever.

Notat: Utkast til klimarapport med bekymringsfullt kvotefokus

Et lekket rapportutkast fra FN-gruppa ledet av Jens Stoltenberg viser at det er fullt mulig å skaffe nødvendige midler til klimatiltak i utviklingsland, selv uten nye mekanismer for kvotehandel. Likevel legger rapportutkastet stor vekt på kvotehandel mellom rike og fattige land som vil kunne gjøre de totale utslipps-reduksjonene i en ny klimaavtale mindre. Les mer om dette i notatet fra Naturvernforbundet.

Klimakur beskjert

Høringsuttalelse om Klimakur 2020

26.05.2010 | Sist oppdatert: 11.11.2010

Klimakur-utredningen (offentliggjort 17.02.2010) skal være grunnlaget for regjeringens vurdering av norsk klimapolitikk og skal legges fram for Stortinget i 2011. Her kan du lese Naturvernforbundets høringsuttalelse til Klimakur-utredningen samt et notat som tar for seg CO2-utslipp fra skogbasert bioenergi.

Naturvernforbundets innspill til statsbudsjettet 2011

19.02.2010:

Naturvernforbundets hovedbudskap er at regjeringen må kutte bevilgninger til tiltak som har natur- og klimaskadelige konsekvenser, samtidig som økt satsing på grønn skatte- og avgiftspolitikk gjør det dyrere å forurense. Det trengs også mer penger til skogvern, energieffektivisering og jernbane.

Viser fra 25 til 36 av totalt 42 artikler