Du er her:

Høringsuttalelse til Klimakur 2030

Miljøproblemene vi står overfor, har aldri vært mer alvorlig enn de er i dag. Rapportene fra både FNs klimapanel og FNs naturpanel viser hvor avgjørende det er at vi lykkes i både klima- og naturpolitikken.

Når vi skal fase ut den fossile energibruken og kutte klimagassutslipp, må det gjøres på en måte som ikke reduserer naturens produksjonsevne eller mangfold. All energibruk har negative konsekvenser i form av naturinngrep, ressursforbruk og/eller klimagassutslipp. For å ta vare på både klimaet og naturen må vi utnytte energien effektivt og finne løsninger som krever minst mulig energi, også når energibruken er fornybar.

Naturvernforbundet har imøtesett Klimakur 2030 og forventer at regjeringen vil lage en helhetlig plan for reduksjon av Norges klimagassutslipp i tråd med Parisavtalen og 1,5-gradersmålet. Den må omfatte alle sektorer og definere mål for disse, også de kvotepliktige, og i tillegg adressere utslipp i utlandet fra nordmenns forbruk. Videre må norsk petroleumsutvinning skaleres ned i tråd med reduksjonen i global fossil energibruk som er nødvendig for å unngå mer enn 1,5 graders temperaturstigning.

Naturvernforbundet publiserte høsten 2019 rapporten Fossilfritt Norge. Den viser at det er fullt mulig å redusere den fossile energibruken med 55 prosent innen 2030 og fase den ut helt innen 2040 uten storstilt utbygging av ny fornybar energiproduksjon, men det forutsetter massiv satsing på energieffektivisering og redusert energibruk i transportsektoren samt at petroleumssektoren trappes ned og fases ut innen 2040. Det bør være mål for regjeringens klimamelding.

Artikkelen ble sist oppdatert: 04.05.2020