Bevar genteknologiloven

Fremvekst av nye teknikker for genredigering gjør det ekstra viktig å ha en restriktiv og god regulering av genmodifiserte organismer. Dette er ikke tiden for å svekke norsk GMO-lovgivning.

Små endringer i DNA kan gi store forandringer i cellers, organismers og økosystemers funksjoner. Genmodifiserte organismer som slippes ut i naturen kan føre til genetisk forurensning, økologisk ubalanse og forstyrre det fint avstemte samspillet mellom planter og insekter. Naturvernforbundet mener derfor at føre-var-prinsippet må gjelde ved regulering av alle genmodifiserte organismer (GMO-er).

- Et forslag om nivådeling, der det innføres en egen kategori av GMO-er der det bare skal være en form for meldeplikt uten offentlig høring, kan få alvorlige konsekvenser sier Jorunn Vallestad, fagrådgiver i Naturvernforbundet.

GMO-er som har blitt til gjennom nye teknologier (som genredigering) har samme potensiale for negative konsekvenser for økosystemene som andre GMO-er, selv om selve gen-endringen er liten. Derfor må alle GMO-er vurderes individuelt fra sak til sak.

Naturvernforbundet mener det ikke er behov for å endre praktiseringen av den norske genteknologiloven.

- Vi er så heldige i Norge i dag at vi har en genteknologilov som stiller krav om at GMO-er skal gi et positivt bidrag til samfunnsnytte, bærekraft og etikk. En oppmykning i regelverket vil kunne føre til at nettopp disse viktige kravene blir svekket, uttaler Vallestad.

Naturvernforbundet mener at føre-var-prinsippet må legges til grunn for reguleringen, og at alle forslag om å tillate nye GMO-er må konsekvensutredes og sendes ut på offentlig høring.

De nye genredigerings-teknologiene vil kunne føre til et stort antall nye GMO-er. For å verne naturen er det derfor ekstra viktig å ha en god regulering og overvåking i møte med den nye teknologien.

Les Naturvernforbundets innspill til forslaget fra Bioteknologirådet om framtidig regulering av genmodifiserte organismer her:

 

Innspill til forslag fra Bioteknologirådet om framtidig regulering av genmodifiserte organismer (GMO)