Høringsuttalelser og brev om naturvern

Høringer og brev

Regional plan for Hardangervidda 2011 – 2025

13.03.2012:

Konkret savner vi en redegjørelse for hvordan villreinens interesser skal ivaretas og styrkes. I henhold til oppdraget skal ”Villreinens leveområder sikres”, bruk og vern skal balanseres og tiltak som er ”viktige for villreinens fremtid” skal skisseres.

Miljøsertifisering av skog gjennom Nemko

21.10.2011:

Naturvernforbundet er kjent med at Nemko sertifiserer Allskog. Det har i den siste tiden kommet fram at en rekke kjente lokaliteter med naturverdier registrert gjennom MiS er helt eller delvis hogd i Allskog. Naturvernforbundet ser svært alvorlig på disse avsløringene.

Høring på revisjon av forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst

14.10.2011:

Naturvernforbundets hovedinteresse er å beskytte naturverdier mot ødeleggelse og forringelse. Hver dag tas det beslutninger i Norge som skader naturen og som spiser av naturområdene. Når de forskjellige naturtypene ødelegges eller påføres uopprettelig skade, vil slike endringer også påvirke det biologiske mangfoldet som dermed får redusert sine leveområder.

Bekymring for deltakelse i lokal forvaltning

29.09.2011:

Naturvernforbundet er representert i rådgivende utvalg for flere verneområder, men fra enkelte steder kommer det nå bekymringsmeldinger om at våre lokale folk ikke får delta i utvalgene eller at det er vanskelig å delta på grunn av ressursmangel.

Sertifisering av Viken Skog

29.06.2011:

Naturvernforbundet er kjent med at Det Norske Veritas miljøsertifiserer virksomheten til Viken Skog, og vil i den anledning gjøre oppmerksom på følgende: Siden Det Norske Veritas suspenderte og senere ga tilbake Viken Skogs miljøsertifikat i 2000, har virksomheten i økende grad vært på kant med, og i flere tilfeller ikke fulgt, de gjeldende miljøstandardene.

Anmodning om midlertidig vern av Gampedalen

08.03.2011

Naturvernforbundet klager på Direktoratet for Naturforvaltnings nei til vern av Gampedalen i Buskerud. Uten vern frykter Naturvernforbundet at naturverdiene i området ikke vil bevares godt nok.

Viser fra 61 til 72 av totalt 202 artikler