Høringsuttalelser og brev om naturvern

Høringer og brev

Naturvernforbundets innspill til statsbudsjettet 2011

19.02.2010:

Naturvernforbundets hovedbudskap er at regjeringen må kutte bevilgninger til tiltak som har natur- og klimaskadelige konsekvenser, samtidig som økt satsing på grønn skatte- og avgiftspolitikk gjør det dyrere å forurense. Det trengs også mer penger til skogvern, energieffektivisering og jernbane.

Høringsuttalelse om vern av matjord

27.01.2010:

Hvert år blir store arealer matjord bygd ned. Naturvernforbundet støtter det foreliggende forslaget fra Landbruks- og matdepartementet om en vernehjemmel i jordloven. Dette blir et tilleggsvirkemiddel i kampen for å ta vare på matjord for nåværende og etterfølgende generasjoner.

Stans nedbyggingen av den norske villmarka

15.12.2009:

Områder som ligger mer enn 5 kilometer fra tekniske inngrep, såkalt villmarkspregede områder (INON-områder), er redusert fra 48 til 11,7 prosent i løpet av de siste hundre årene. I Sør-Norge er det nå bare 5 prosent igjen. Hvor lenge skal vi fortsette å bygge ned den norske villmarka, spør Naturvernforbundets landsstyre i denne uttalelsen fra landsstyremøtet 5.- 6. desember.

Høringsinnspill om utvinning av rutil i Engebøfjellet

27.09.2009:

Naturkartleggingen har dokumentert betydelige naturverdier i fjord og vassdrag, blant annet gode leveområder for rødlistede arter. Vi vil på det sterkeste fraråde inngrep i disse områdene, og ber om at de gis spesiell beskyttelse i reguleringsarbeidet i form av spesialområder for fiskeri og vern av biologiske verdier i sjø.

Innspill til regjeringens arbeid med ny motorferdsellov

07.05.2009:

Samarbeidsrådet for Naturvernsaker (SRN) har levert innspill til Miljøverndepartementet angående arbeidet med revidert regelverk for motorferdsel i utmark og vass-drag (lov og forskrift). SRN har også lagt ved en juridisk betenkning som Friluftslivets Fellesorganisasjon (FRIFO) har fått utført. Notatet tar for seg Norges forpliktelser etter EØS-avtalen.

Viser fra 85 til 96 av totalt 201 artikler