Du er her:

Høringsinnspill om utvinning av rutil i Engebøfjellet

Naturkartleggingen har dokumentert betydelige naturverdier i fjord og vassdrag, blant annet gode leveområder for rødlistede arter. Vi vil på det sterkeste fraråde inngrep i disse områdene, og ber om at de gis spesiell beskyttelse i reguleringsarbeidet i form av spesialområder for fiskeri og vern av biologiske verdier i sjø.


/Dokumenter/Div. vedlegg til nettsaker/Høring førdefjorden.pdf