Du er her:

Høringssvar til departementenes forslag til endringer i vannforskriften

Norsk Friluftsliv, Sabima, Norges Jeger- og Fiskerforbund, WWF Verdens Naturfond, Den Norske Turistforening og Norges Naturvernforbund har et langvarig og godt samarbeid om vannmiljø og vannforvaltning. Organisasjonene har i hele prosessen med innføring av vanndirektivet og gjennomføringen av vannforskriften i Norge arbeidet aktivt for å kunne medvirke i prosessene på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, slik vannforskriften tilsier. Våre organisasjoner har til sammen nesten en million medlemskap og representerer i stor grad allmennhetens ønske om å ivareta norsk vann- og vassdragsnatur.

Organisasjonene er opptatt av god tilrettelegging for medvirkning og mener plan- og bygningsloven
er et viktig verktøy for å sikre demokratiske prinsipper om åpenhet og lokal forankring. Lokal
kunnskap og informasjon om hvordan ulike arealer brukes til for eksempel friluftsliv må ivaretas i
forvaltningen, og dette mener vi sikres best gjennom planprosesser etter plan- og bygningsloven. Vi
mener derfor at vannforskriften fortsatt må være hjemlet i plan- og bygningsloven.

Last ned hele uttalelsen her!

God vannforvaltning krever politisk forankring lokalt og regionalt samt at allmennhetens interesse og engasjement blir ivaretatt. Plan- og bygningsloven sikrer at vi får slike åpne prosesser, der både
berørte etater og alle andre aktører og brukergrupper kan spille inn kunnskap og fremme sine
interesser.
Departementene skriver at de ønsker å bringe vannforskriften nærmere ordlyden i EUs vanndirektiv.
Bred medvirkning fra allmennheten og lokale myndigheter utpekes som et suksesskriterium i EUs
vanndirektiv. Vi foreslår derfor at departementene forsterker den kommunale involveringen i
vannområdene og fylkeskommunenes rolle i vannregionene. Dette vil være i tråd med EUs utpekte
suksesskriterium for vanndirektivet og gir planene den legitimitet og tyngde som følger med lokal- og regionalpolitisk eierskap og som er nødvendig for gjennomføringen av de.
Organisasjonene mener at det er liten sannsynlighet for at regjeringens forslag om å, nok en gang,
endre organiseringen av vannforvaltningen, vil gjøre neste planrunde enklere eller mer effektiv. Vi
fremmer i stedet forslag som går på å ivareta de roller og rutiner som har begynt å falle på plass med dagens ordning. Videre må departementene utarbeide veiledere i henhold til tidsplanen i
planprosessen, samt gi tydelige fellesføringer for sine etater slik at de kan delta i planarbeidet på
regionalt nivå og dermed ivareta respektive sektors nasjonale interesser.

Vårt viktigste innspill er:
Vannforskriften må fortsatt være hjemlet i plan- og bygningsloven.

I tillegg mener vi følgende:
- Fylkeskommunen må beholde koordineringsrollen i vannregionene.
- De regionale vannforvaltningsplanene må utarbeides i vannregionene.
- Departementsgruppen kan sørge for forenklet planprosess gjennom å innfri direktoratenes
ønsker om tydelige fellesføringer og andre foreslåtte forbedringstiltak.
- Fylkesmannen får mer ressurser til kunnskapsinnhenting og bedre faktagrunnlag.

Last ned hele uttalelsen her!