Høringsuttalelser og brev om samferdsel

Høringer og brev

27.01.2017:

Vi trenger ingen tredje rullebane

Transportetatene og Avinor ber i sitt grunnlagsdokument til Nasjonal transportplan (NTP) 2018–2029 om at Stortinget ved behandling av planen gir tilslutning til at bygging av en tredje rullebane kan igangsettes når behovet oppstår. Ni organisasjoner ber i et felles brev til samferdselsministeren om at dette ikke må skje. En ny rullebane og tilhørende trafikkvekst gir høyere klimagassutslipp og mer støy og vil beslaglegge store arealer, derav verdifulle jordressurser.

15.08.2016:

Høringsuttalelse til forslag til endringer i omsetningskravet for biodrivstoff

Naturvernforbundet mener primært at omsetningskravet ikke må økes, da vi ikke har kontroll på at økt etterspørsel etter biodrivstoff globalt vil gi en reduksjon i klimagassutslipp, når vi tar hensyn til de indirekte arealbrukseffektene samt problematikken rundt karbongjeld ved bruk av saktevoksende skog som råstoff, jamfør nærmere begrunnelse i vedlegget. Videre vil også bruk av skogbaserte råstoff kunne gi betydelige utfordringer for naturmangfoldet.

06.04.2016:

Oslopakke 3 og E18 Asker-Oslo

Det er stor enighet om at satsing på kollektivtransport og sykkel er viktig, også i forbindelse med E 18-prosjektet. At det bør legges til rette for byutvikling i tettstedene, ser også ut til å ha stor politiske ryggdekning.

22.02.2016:

Flypassasjeravgift - høring

Flybransjens avgiftsfritak og tilhørende høye utslipp tilsier at det trengs sterkere virkemidler for å motvirke de negative miljøeffektene fra flytrafikken. Det er derfor på høy tid at det innføres en flyavgift. Denne må innføres fra 1. april 2016, slik Stortinget har vedtatt.

17.12.2015:

Revidert mandat for NTP 2018–2029

Den nye klimaavtalen fra Paris er et faktum. Det kanskje viktigste i avtalen er enigheten om at global oppvarming skal holdes godt under 2 °C, og at verden skal anstrenge seg for å begrense den til 1,5 °C. Norsk klimapolitikk har til nå basert seg på 2-gradersmålet, men må nå skjerpes betydelig. Dette må få konsekvenser for transportsektoren, ikke minst for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018–2029 (NTP).

Viser fra 1 til 12 av totalt 160 artikler