Høringsuttalelser og brev om samferdsel

Høringer og brev

Høringsuttalelse til forslag til endringer i omsetningskravet for biodrivstoff

15.08.2016:

Naturvernforbundet mener primært at omsetningskravet ikke må økes, da vi ikke har kontroll på at økt etterspørsel etter biodrivstoff globalt vil gi en reduksjon i klimagassutslipp, når vi tar hensyn til de indirekte arealbrukseffektene samt problematikken rundt karbongjeld ved bruk av saktevoksende skog som råstoff, jamfør nærmere begrunnelse i vedlegget. Videre vil også bruk av skogbaserte råstoff kunne gi betydelige utfordringer for naturmangfoldet.

Oslopakke 3 og E18 Asker-Oslo

06.04.2016:

Det er stor enighet om at satsing på kollektivtransport og sykkel er viktig, også i forbindelse med E 18-prosjektet. At det bør legges til rette for byutvikling i tettstedene, ser også ut til å ha stor politiske ryggdekning.

Flypassasjeravgift - høring

22.02.2016:

Flybransjens avgiftsfritak og tilhørende høye utslipp tilsier at det trengs sterkere virkemidler for å motvirke de negative miljøeffektene fra flytrafikken. Det er derfor på høy tid at det innføres en flyavgift. Denne må innføres fra 1. april 2016, slik Stortinget har vedtatt.

Revidert mandat for NTP 2018–2029

17.12.2015:

Den nye klimaavtalen fra Paris er et faktum. Det kanskje viktigste i avtalen er enigheten om at global oppvarming skal holdes godt under 2 °C, og at verden skal anstrenge seg for å begrense den til 1,5 °C. Norsk klimapolitikk har til nå basert seg på 2-gradersmålet, men må nå skjerpes betydelig. Dette må få konsekvenser for transportsektoren, ikke minst for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018–2029 (NTP).

Bedre togtilbud til utlandet

20.11.2015:

Organisasjonene Naturvernforbundet, Natur og Ungdom, Framtiden i våre hender, Besteforeldrenes Klimaaksjon og Foreningen Norden har sendt et felles brev, der de ber om fortgang i arbeidet med å bedre togtilbudet på strekningen Oslo–Göteborg–København på kort sikt (før nye infrastrukturutbygginger er ferdigstilt). SJs satsing på strekningen Oslo–Stockholm er gledelig og bør indikere at det også er et potensial for mer trafikk sørover, om tilbudet forbedres.

Søndagsåpne butikker

29.07.2015:

Naturvernforbundet går imot søndagsåpne butikker. Vi mener at søndagen fortsatt skal være en dag fri fra kjøpepress, der flest mulig ikke bør jobbe.

Viser fra 13 til 24 av totalt 169 artikler