Høringsuttalelser og brev om samferdsel

Høringer og brev

Banevedlikehold og togsatsing Oslo–Stockholm

02.06.2015:

Vi har i dag fått nyheten om at det svenske togselskapet SJ dropper å innføre sitt nye togtilbud mellom Oslo og Stockholm fra august i år som følge av at banen må stenges på tider av døgnet som følge av økt vedlikehold. Naturvernforbundet ber samferdselsministeren ta initiativ til at det søkes etter bedre løsninger, som gjør at SJs storsatsing likevel kan gjennomføres.

Høring på reformer i vegsektoren

22.05.2015:

Naturvernforbundet konkluderer med at oppstartsporteføljen må tas ut av forslaget om etablering av vegselskap, og at det fortsatt skal være Nasjonal transportplan som skal avgjøre fordeling av rammer og prioritering av prosjekter i transportsektoren i Norge, etter grundige faglige vurderinger og en åpen og involverende prosess i samfunnet.

Høring om økt omsetningskrev for biodrivstoff til vegtrafikk

25.04.2015:

Naturvernforbundet fraråder økt bruk av biodrivstoff før følgende er på plass: Mer kunnskap hvor mye biomasse som kan høstes på natur- og miljøforsvarlig måte, der klimaeffekten av høsting av saktevoksende skog tas med i betraktning. Og en oversikt over hvordan biomassen kan brukes til å maksimere reduksjonen av klimagassutslipp, som angir hvilke bruksområder som vil gi størst utfasing av fossil energibruk per enhet biomasse

Høring av utredninger om Ringeriksbanen og E16

06.04.2015:

Organisasjonene bak denne høringsuttalelsen mener at firefelts E 16 og Ringeriksbanen via Kroksund og videre mot Hønefoss er uakseptabel. Planene om firefelts E 16 Skaret–Hønefoss må legges bort, til fordel for opprusting av dagens veg med bl.a. midtrekkverk og andre sikkerhetstiltak, som kan gjennomføres raskere og er langt billigere.

Høringsuttalelse til konseptvalgutredning for kryssing av Oslofjorden

05.03.2015:

Framfor at samfunnet bruker store ressurser på å bygge en ny, fast forbindelse over Oslofjorden, som skaper mer trafikk og økte utslipp, bør ressursene heller brukes på å bygge ut kollektivtilbudet mellom byene og tettstedene og til å etablere en effektiv og kapasitetssterk jernbaneforbindelse mellom Oslo og Göteborg for både person- og godstrafikk.

E 16 og Ringeriksbanen: Nye konseptvurderinger nødvendig

24.11.2014:

Naturvernforbundet, Natur og Ungdom, SABIMA, Norsk Ornitologisk Forening, WWF-Norge, Greenpeace Norge, Framtiden i våre hender og For Jernbane går i et felles brev til samferdselsministeren og klima- og miljøministeren mot bygging av ny E 16 mot Hønefoss og for at andre traséalternativ enn over verneverdige våtmarksområder og matjord må utredes, bl.a. Åsa-alternativet og et alternative via Nittedal og Grua.

Viser fra 25 til 36 av totalt 169 artikler