Høringsuttalelser og brev om samferdsel

Høringer og brev

Høring om økt omsetningskrev for biodrivstoff til vegtrafikk

25.04.2015:

Naturvernforbundet fraråder økt bruk av biodrivstoff før følgende er på plass: Mer kunnskap hvor mye biomasse som kan høstes på natur- og miljøforsvarlig måte, der klimaeffekten av høsting av saktevoksende skog tas med i betraktning. Og en oversikt over hvordan biomassen kan brukes til å maksimere reduksjonen av klimagassutslipp, som angir hvilke bruksområder som vil gi størst utfasing av fossil energibruk per enhet biomasse

Høring av utredninger om Ringeriksbanen og E16

06.04.2015:

Organisasjonene bak denne høringsuttalelsen mener at firefelts E 16 og Ringeriksbanen via Kroksund og videre mot Hønefoss er uakseptabel. Planene om firefelts E 16 Skaret–Hønefoss må legges bort, til fordel for opprusting av dagens veg med bl.a. midtrekkverk og andre sikkerhetstiltak, som kan gjennomføres raskere og er langt billigere.

Høringsuttalelse til konseptvalgutredning for kryssing av Oslofjorden

05.03.2015:

Framfor at samfunnet bruker store ressurser på å bygge en ny, fast forbindelse over Oslofjorden, som skaper mer trafikk og økte utslipp, bør ressursene heller brukes på å bygge ut kollektivtilbudet mellom byene og tettstedene og til å etablere en effektiv og kapasitetssterk jernbaneforbindelse mellom Oslo og Göteborg for både person- og godstrafikk.

E 16 og Ringeriksbanen: Nye konseptvurderinger nødvendig

24.11.2014:

Naturvernforbundet, Natur og Ungdom, SABIMA, Norsk Ornitologisk Forening, WWF-Norge, Greenpeace Norge, Framtiden i våre hender og For Jernbane går i et felles brev til samferdselsministeren og klima- og miljøministeren mot bygging av ny E 16 mot Hønefoss og for at andre traséalternativ enn over verneverdige våtmarksområder og matjord må utredes, bl.a. Åsa-alternativet og et alternative via Nittedal og Grua.

Kommentarer til klimarapporten

24.11.2014:

Naturvernforbundet, Natur og Ungdom og Framtiden i våre hender avgir herved noen korte innspill til klimarapporten fra analyse- og strategifasen for Nasjonal transportplan (NTP) 2018–2023.

Utvikling av togtilbudet mellom landsdelene og til Sverige på kort/mellomlang sikt

29.09.2014:

Det gjøres et bra arbeid for å utvikle gode togtilbud rundt byområdene. Naturvernforbundet savner derimot et fokus og en bevisst politikk for utvikling av persontogtilbudet mellom landsdelene og mot Sverige. Dette brevet setter søkelyset på behovet for og muligheter til å forbedre togtilbudet på kort/mellomlang sikt, altså forbedringer i antall avganger og reisetider som kan oppnås på dagens infrastruktur.

Dropp felles planlegging av Ringeriksbanen og E 16

26.06.2014:

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har skrevet et felles brev til samferdselsministeren, der de ber om at planlegging av motorveg og jernbane i samme korridor droppes. Organisasjonene tar sterk avstand fra ny firefelts motorveg av hensyn til både natur, matjord og klima. De ber også om at verneverdige vårmarkområder og matjord skjermes for utbygging og tar derfor avstand fra en jernbane via Kroksund.

Viser fra 25 til 36 av totalt 166 artikler