Høringsuttalelser og brev om samferdsel

Høringer og brev

Start den regionale togkonkurransen

27.04.2014:

Naturvernforbundet registrerer med glede at regjeringen ønsker å satse på jernbanen, bl.a. med økte bevilgninger og opprettelsen av et jernbanefond. Vi vil likevel utrykke bekymring for at investeringene i jernbanen ikke vil gi tilstrekkelige miljøgevinster, dersom ikke dette kombineres med andre tiltak. Vi foreslår at regjeringen innfører en konkurranse mellom områdene der jernbanen er tenkt bygd ut. En konkurranse hvor de som gjør det enkelt å bruke toget og vanskelig å bruke bilen, stikker av med seieren og får mest jernbanepenger fra staten.

Innspill til ny nasjonal transportplan, utredningsfasen

05.03.2014:

Kommende nasjonale transportplan vil sannsynligvis gjelde fram til 2027 og må ha et tidsperspektiv som er betydelig lenger enn dette. Infrastruktur som bygges i dag, har nærmest irreversible effekter på arealbruk og transportbehov og bidrar til å styre energibruk og klimagass-utslipp i mange tiår framover, skriver Naturvernforbundet, Natur og Ungdom og Framtiden i våre hender i dette innspillet til samferdselsministeren.

Høring av indikatorsett for bymiljøavtalene

06.02.2014:

Regjeringen skal inngå såkalte bymiljøavtaler med storbyområdene, der staten bidrar med penger og kommunene forplikter seg til å innføre gode løsninger som demper bilbruken. Naturvernforbundet har skrevet en høringsuttalelse til arbeidet med indikatorsett for bymiljøavtalene.

Økte fartsgrenser på motorveger

23.01.2014:

Naturvernforbundet er kjent med at regjeringen vil øke fartsgrensene på de tryggeste motorveistrekningene til 110 km/t basert på faglige råd. Vi er også kjent med at E 18 i Vestfold skal bli den første strekningen der dette skal prøves ut. Vi antar at konsekvensene av endringer i fartsgrensene må utredes på samme måte som når det gjøres andre større endringer som har konsekvenser for bl.a. miljø og trafikksikkerhet.

Velkomstbrev til samferdselsministeren

30.10.2013:

Naturvernforbundet synes det er bra at den nye regjeringen er tydelig på at den skal føre en offensiv klimapolitikk og forsterke klimaforliket. For samferdselssektoren er det avgjørende at de innfrir målet i klimaforliket om at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange.

Avgifter på mineralolje, diesel og bensin

29.10.2013:

Naturvernforbundet og Astma- og allergiforbundet (NAAF) er glade for at det i forslaget til statsbudsjett for 2014 er foreslått å øke avgiften på mineralolje. Det er likevel skuffende at budsjettprosessen presiserer at forslaget om økt avgift ikke omfatter diesel som er ilagt vegbruksavgift.

Viser fra 37 til 48 av totalt 166 artikler