Høringsuttalelser og brev om samferdsel

Høringer og brev

Kommentarer til klimarapporten

24.11.2014:

Naturvernforbundet, Natur og Ungdom og Framtiden i våre hender avgir herved noen korte innspill til klimarapporten fra analyse- og strategifasen for Nasjonal transportplan (NTP) 2018–2023.

Utvikling av togtilbudet mellom landsdelene og til Sverige på kort/mellomlang sikt

29.09.2014:

Det gjøres et bra arbeid for å utvikle gode togtilbud rundt byområdene. Naturvernforbundet savner derimot et fokus og en bevisst politikk for utvikling av persontogtilbudet mellom landsdelene og mot Sverige. Dette brevet setter søkelyset på behovet for og muligheter til å forbedre togtilbudet på kort/mellomlang sikt, altså forbedringer i antall avganger og reisetider som kan oppnås på dagens infrastruktur.

Dropp felles planlegging av Ringeriksbanen og E 16

26.06.2014:

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har skrevet et felles brev til samferdselsministeren, der de ber om at planlegging av motorveg og jernbane i samme korridor droppes. Organisasjonene tar sterk avstand fra ny firefelts motorveg av hensyn til både natur, matjord og klima. De ber også om at verneverdige vårmarkområder og matjord skjermes for utbygging og tar derfor avstand fra en jernbane via Kroksund.

Start den regionale togkonkurransen

27.04.2014:

Naturvernforbundet registrerer med glede at regjeringen ønsker å satse på jernbanen, bl.a. med økte bevilgninger og opprettelsen av et jernbanefond. Vi vil likevel utrykke bekymring for at investeringene i jernbanen ikke vil gi tilstrekkelige miljøgevinster, dersom ikke dette kombineres med andre tiltak. Vi foreslår at regjeringen innfører en konkurranse mellom områdene der jernbanen er tenkt bygd ut. En konkurranse hvor de som gjør det enkelt å bruke toget og vanskelig å bruke bilen, stikker av med seieren og får mest jernbanepenger fra staten.

Innspill til ny nasjonal transportplan, utredningsfasen

05.03.2014:

Kommende nasjonale transportplan vil sannsynligvis gjelde fram til 2027 og må ha et tidsperspektiv som er betydelig lenger enn dette. Infrastruktur som bygges i dag, har nærmest irreversible effekter på arealbruk og transportbehov og bidrar til å styre energibruk og klimagass-utslipp i mange tiår framover, skriver Naturvernforbundet, Natur og Ungdom og Framtiden i våre hender i dette innspillet til samferdselsministeren.

Høring av indikatorsett for bymiljøavtalene

06.02.2014:

Regjeringen skal inngå såkalte bymiljøavtaler med storbyområdene, der staten bidrar med penger og kommunene forplikter seg til å innføre gode løsninger som demper bilbruken. Naturvernforbundet har skrevet en høringsuttalelse til arbeidet med indikatorsett for bymiljøavtalene.

Økte fartsgrenser på motorveger

23.01.2014:

Naturvernforbundet er kjent med at regjeringen vil øke fartsgrensene på de tryggeste motorveistrekningene til 110 km/t basert på faglige råd. Vi er også kjent med at E 18 i Vestfold skal bli den første strekningen der dette skal prøves ut. Vi antar at konsekvensene av endringer i fartsgrensene må utredes på samme måte som når det gjøres andre større endringer som har konsekvenser for bl.a. miljø og trafikksikkerhet.

Velkomstbrev til samferdselsministeren

30.10.2013:

Naturvernforbundet synes det er bra at den nye regjeringen er tydelig på at den skal føre en offensiv klimapolitikk og forsterke klimaforliket. For samferdselssektoren er det avgjørende at de innfrir målet i klimaforliket om at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange.

Avgifter på mineralolje, diesel og bensin

29.10.2013:

Naturvernforbundet og Astma- og allergiforbundet (NAAF) er glade for at det i forslaget til statsbudsjett for 2014 er foreslått å øke avgiften på mineralolje. Det er likevel skuffende at budsjettprosessen presiserer at forslaget om økt avgift ikke omfatter diesel som er ilagt vegbruksavgift.

Viser fra 37 til 48 av totalt 169 artikler