Høringsuttalelser og brev om samferdsel

Høringer og brev

Høring av masterplan for Oslo Lufthavn 2012–2050

08.11.2012:

Samferdselsdepartementet har sendt masterplan for Oslo Lufthavn (OSL) for perioden 2012–2050 på høring. Naturvernforbundet har skrevet uttalese og avviser at masterplanen kan fungere som en behovsanalyse for bruk i beslutning av hvorvidt en tredje rullebane skal bygges eller ikke. Naturvernforbundet sier også et klart nei til ytterligere utvidelse av flyplassen, av hensyn til klima, støy og nedbygging av arealer.

Brev om E 39 Bergen–Aksdal

15.10.2012:

Naturvernforbundet mener at planene om og diskusjonen rundt en ferjeløs stamveg Trondheim–Kristiansand ikke har tatt hensyn til natur- og miljøspørsmål. I dette brevet til samferdselsministeren og miljøvernministeren tar Naturvernforbundet opp spørsmål relatert til planene om E 39 Bergen–Aksdal, dvs. framtidig forbindelse mellom Os sør for Bergen og Stord.

Klage på reguleringsplan for E 134 gjennom Kongsberg

29.05.2012:

Naturvernforbundet har fulgt arbeidet med å planlegge ny E 134 gjennom Kongsberg i mange år. I forbindelse med regulering av vegen er planene omgjort slik at det skal bygges firefeltsveg på en betydelig del av strekningen, med begrunnelse at trafikken øker. Naturvernforbundet mener dette strider med nasjonal miljøpolitikk og intensjonene i lokale vedtak og klager derfor på den vedtatte reguleringsplanen. Vi har også sendt brev til samferdselsministeren om saken.

Oppfølging av høyhastighetsutredningen

12.03.2012:

Det er viktig å videreføre arbeidet med høyhastighetsbaner for person- og godstog, der IC-strekningene blir første byggetrinn. Høyhastighetsbanene legger grunnlag for transportløsninger med svært lave utslipp av klimagasser og annen forurensing i driftsfasen, i motsetning til andre transportløsninger, som gir betydelige utslipp både ved bygging av infrastruktur og bruk av transportmidlene, skriver Naturvernforbundet i dette brevet.

Momenter om flytrafikk

09.03.2012:

Naturvernforbundet har skrevet et kort notat som peker på luftfartens kraftige vekst i klimagassutslipp og nødvendige grep som må gjøres.

Viser fra 61 til 72 av totalt 169 artikler