Høringsuttalelser og brev om samferdsel

Høringer og brev

Uttalelse: Oslopakke 3 må bli miljøpakke 1

16.02.2012:

De ni organisasjonene Naturvernforbundet, Natur og Ungdom, Framtiden i våre hender, Greenpeace, Syklistenes Landsforening, Trafikkaksjonen, For Jernbane, Norsk forening mot støy og Norges Astma- og Allergiforbund har gått sammen opp et felles utspill til medlemmene i forhandlingsutvalget om Oslopakke 3.

Innspill til fellesprosjektet E6 - Dovrebanen

07.12.2011:

Naturvernforbundet har helt fra starten av diskusjonen, for drøyt 10 år tilbake, vært imot nybygging av firefelts veg i dette området. Vårt alternativ, opprusting og utbedring til to-/trefeltsveg med midtrekkverk, har aldri blitt gjenstand for ordentlig utredning.

Høringsuttalelse på nasjonal gåstrategi

23.11.2011:

Naturvernforbundet vil også understreke, som ut kastet peker på, at bedre tilrettelegging for gange til og fra stasjoner/holdeplasser er viktig også for å få flere til å reise kollektivt over lengre distanser, der gange aleine er uaktuelt, skriver Naturvernforbundet i denne høringen.

Klage på reguleringsplan E16 Kjørbo- Wøien

08.09.2011:

Vi viser til reguleringsplan for E 16 Kjørbo–Wøien, vedtatt av Bærum kommunestyre 15. juni 2011 og Naturvernforbundet i Oslo og Akershus' høringsuttalelse til reguleringsplanen, datert 7. april 2011. Den foreslåtte løsningen er ugunstig for busstrafikken, mener Naturvernforbundet i denne klagen.

Kursendring i samferdselspolitikken - bane før vei

28.08.2011:

Naturvernforbundet krever en kraftig kursendring når neste nasjonale transportplan legges fram tidlig i 2013. Investeringene i veinettet i og rundt de større byene må reduseres kraftig. Pengene må gå til en kraftig satsing på jernbane, kollektivtrafikk, gangveier og sykkelveier.

Manglende KS1-prosess for riksvei 4 Roa-Gran

22.06.2011:

Naturvernforbundet sendte sin høringsuttalelse om planprogrammet for riksvei 4 mellom Roa og Gran tidligere i år. I dette brevet til samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa minner vi om at det ikke er gjennomført noen KS1-prosess for dette prosjektet, til tross for at kostnadene for de skisserte alternativene ventelig vil overstige grensa for når KS1 må gjennomføres.

Høring om EUs hvitbok om transport

24.05.2011:

Naturvernforbundets høringsuttalelse til EUs hvitbok om transport. For å oppnå størst mulig miljøforbedring er det viktig å begrense transportomfanget – og særlig veg- og lufttransporten, står det blant annet i uttalelsen.

Viser fra 73 til 84 av totalt 169 artikler