Høringsuttalelser og brev om samferdsel

Høringer og brev

Høringsuttalelse til planprogram for riksveg 4 Roa–Gran i Oppland

20.05.2011:

Naturvernforbundet vil sterkt fraråde en løsning med firefelts rv. 4 Roa–Gran–Jaren, av hensyn til matjord, kulturlandskap, naturverdier og utslipp av luftforurensing og klima-gasser. Naturvernforbundet mener det isteden må satses sterkt på trafikksikkerhetstiltak på rv. 4 og eventuelt tilstøtende vegnett, og at dette kombineres med økt satsing på Gjøvikbanen.

Innspill om retningslinjer for Nasjonal transportplan

21.02.2011

Nasjonal transportplan må bidra til at nasjonale miljømål og -forpliktelser innfris, prioritere transportetatenes tiltak og gi et løft for jernbane og bymiljø, er et viktig budskap i miljøorgansiasjonenes innspill til retningslinjene for Nasjonal transportplan 2014–2023.

Brev: Foreslår ny forurensningsavgift for bilister

29.11.2010:

Regjeringen har i flere år lovet at det skal utformes en nasjonal handlingsplan for bedre luftkvalitet som beskriver nødvendige tiltak og virkemidler for å nå nasjonale mål for lokal luftkvalitet. Den mangler fremdeles. Astma- og Allergiforbundet og Naturvernforbundet krever nå tiltak og har sendt brev til regjeringen.

Brev: Innspill til ny eierskapsmelding av Avinor

19.11.2010:

Naturvernforbundet er opptatt av Avinors formål og finansieringsstruktur. Selskapet får mesteparten av sine inntekter fra landingsavgifter, taxfree-salg og bilparkering, som ikke går via statsbudsjettet, men øremerkes Avinors virksomhet. Dette er en ordning som fraviker fra normal praksis i annen statlig virksomhet. Brevet er sendt til Nærings- og handelsdepartementet.

Viser fra 85 til 96 av totalt 169 artikler