Du er her:

Høringsuttalelse til forslag til endringer i omsetningskravet for biodrivstoff

Naturvernforbundet mener primært at omsetningskravet ikke må økes, da vi ikke har kontroll på at økt etterspørsel etter biodrivstoff globalt vil gi en reduksjon i klimagassutslipp, når vi tar hensyn til de indirekte arealbrukseffektene samt problematikken rundt karbongjeld ved bruk av saktevoksende skog som råstoff, jamfør nærmere begrunnelse i vedlegget. Videre vil også bruk av skogbaserte råstoff kunne gi betydelige utfordringer for naturmangfoldet.

/Dokumenter/høringsuttalelser og brev/2016/Samferdsel/160808-samferdsel-høring biodrivstoff-med vedlegg.pdf