Du er her:

Innspill til samfersel- og tranportkomiteen til statsbudsjettet 2014

For samferdselssektoren er det avgjørende at politikken Stortinget fører, bidrar til å innfri målet i klimaforliket om at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Dette må gjennomsyre prioriteringene og legge føringer for virkemiddelbruken.

/Dokumenter/høringsuttalelser og brev/2013/Samferdsel/131105-samfersdel-statsbudsjettet 2014.pdf