Du er her:

Velkomstbrev til samferdselsminister Knut Arild Hareide

Vi i Naturvernforbundet ønsker deg velkommen som samferdselsminister. I dette brevet oppsummerer vi noen hovedforventninger til regjeringen og til deg som ansvarlig minister innen samferdsel. Vi har lagt merke til dine uttalelser om at du vil prioritere klima og trafikksikkerhet høyest, noe som gleder oss. Samtidig med at vi sender dette brevet, vil vi be om å få et møte med deg for å diskutere sakene nærmere.

Miljøproblemene vi står overfor, har aldri vært mer alvorlig enn de er i dag, og de siste rapportene fra både FNs klimapanel og FNs naturpanel viser oss hvor avgjørende det er at vi lykkes i både klima- og naturpolitikken. Disse utfordringene kan vi ikke lenger skyve foran oss. Vi trenger et krafttak for å kutte så godt som alle utslipp og samtidig bevare den sårbare naturen vår.

Transportsektoren er ansvarlig for betydelige belastninger på natur og klima. Sektoren er fortsatt en av de største bidragsyterne til Norges klimagassutslipp, den skaper fortsatt helseskadelig luft, og den er hovedkilden til støy og utslipp av mikroplast. Gjennom utbygging av infrastruktur bygges natur og matjord ned i høyt tempo, og dette gir også store klimagassutslipp.

Ny teknologi er viktig for å begrense miljøproblemene fra transport. Men ny teknologi er ikke tilstrekkelig aleine. Nedbygging av matjord og inngrep i natur påvirkes av infrastrukturens dimensjoner og linjeføring. Flere miljøutfordringer lar seg bare i liten grad dempe gjennom ny teknologi, som støy, svevestøv og utslipp av mikroplast. Innfasing av ny teknologi tar også tid, noe som gjør at raske utslippskutt – som Parisavtalens mål krever – blir vanskelig. Videre viser livsløpsvurderinger et fortsatt betydelig klima- og ressursfotavtrykk fra transportvirksomhet, tross ny teknologi.

Fortsatt trafikkvekst blir derfor ekstra problematisk. Det øker sektorens klimagassutslipp fra dag én, mens positive gevinster av teknologitiltak kommer seinere. Videre påvirkes alle de andre miljøutfordringene fra transport av trafikkveksten. Jo mer trafikk, jo vanskeligere blir det å dempe utfordringene tilstrekkelig. Og jo sterkere virkemidler trengs for å komme i mål.

Artikkelen ble sist oppdatert: 03.02.2020