Du er her:

Høringsuttalelse Hortens kommuneplan, arealdelen 2011

Den foreslåtte rulleringen av kommuneplanens arealdel for 2011-2023 med planbeskrivelse, verdi og konsekvensvurdering, er generelt preget av et sterkt ønske om utbygging i kommunen. Dette gjelder i første rekke boliger, men det planlegges også en omfattende utbygging av en godsterminal nord for Kopstadkrysset for betjening av gods på vei og eventuelt jernbanegods.  

Det råder forbauselse i NIH over at hensynet til miljø og naturressurser, som inngrep i biomangfold, sikring av berørte strandsoner og vannlokaliteter, samt beslag av matjord med svært god kvalitet, ikke er sterkere vektlagt i rulleringsforslaget. Når det gjelder spesielt miljøkonsekvensene knyttet til godsterminalen, har vi allerede pekt på disse i åpent brev til kommunen, gjengitt i Gjengangeren 4.5.11. Vi savner generelt en kraftigere stadfesting av det man kan kalle for kommunens økologiske fotavtrykk i forslaget til ny rulleringsplan.

I stedet for å satse på de svært ambisiøse utbyggingsplanene som skisseres, mener vi at kommunen i sin nåværende situasjon (jfr Robek) heller burde satse på å stabilisere sine aktiviteter, eventuelt forbedre gjeldende tjenestetilbud innenfor rammen av eksisterende og påregnelige ressurser ut fra dagens økonomiske rammer.

I tråd med dette stiller vi oss uforstående til at rulleringsforslaget ikke synes å inneholde noe som helst om de vesentlige grunnlagsinvesteringene som vil måtte kreves fra kommunens side i forbindelse med de foreslåtte utbyggingene, herunder imøtekommelse av EU`s vanndirektiv med hensyn til drikkevann og fullstendig biologisk rensing av kloakk. Vi anser dette som meget kritikkverdig også fordi forurensning av vannlokaliteter med kloakk og overgjødsling fra landbruk er Vestfold og Oslofjordens desidert største miljøproblem. Det er klare tegn på at renseanlegget på Falkenstein allerede i dag ikke har stor nok kapasitet.

Kommunen angir som en forutsetning at Nykirke, Skoppum, Borre, Åsgårdstrand og Horten skal anses som separate utbyggingsområder. Spredt bebyggelse er spesielt ressurskrevende og fordyrende når det gjelder drikkevannsforsyning og kloakkhåndtering. Dette gjelder også  anlegging av veier. Vi er forbauset over at heller ikke disse forholdene er nevnt i rulleringsforslaget. Imidlertid er dette den mest miljøvennlige måten vi kan tillate oss fremtidig vekst på ifølge NIBRs prosjekt «miljøvennlig tettstedsutvikling» i vår kommune.

NIH etterlyser forøvrig en mer utførlig omtale i rulleringsforslaget av nedenfor mer spesifikke punkter:   

Matjord     

 Det er fullstendig uakseptabelt at Horten bygger ned så mye matjord i løpet av så kort tid som skissert. Matjord er vårt lands viktigste og svært truede ressurs, og vi må innse at verdien av denne vil øke og vi vil bli mere avhengig av den i fremtiden. Statlige føringer, både politisk og forvaltningsmessig, pålegger kommunene et stort ansvar i å ta vare på matjorda. Miljøverndepartement, Direktorater, Storting og Regjering er samstemte på at kommunene har et stort ansvar i forvaltningen av disse ressursene. Dette blir ikke gjenspeilet i vår kommune, verken i arealforvaltning eller våre vyer og strategier.     

I forbindelse med EU`s vanndirektiv må man se på kommunens avrenning fra skog og landbruk, og se på mulighetene for en omlegging her.

Biomangfold

Også her har statlige myndigheter gitt føringer og henstilt spesielt til kommunene om å ta vare på vårt biomangfold. Vi tilhører den delen av landet som har det rikeste mangfoldet. Vi har en lang og sårbar kyststripe, verdifulle ferskvannsforekomster, varmekjær edelløvsskog, blandingsskoger og en del veldig spennende gammelskog som ikke er kartlagt. Horten har vedtatt retningslinjer for hogst og pleie av kommunale trær. Vi mener at det burde bli et samarbeide med grunneiere for å bevisstgjøre dem på bla. hogstmetoder og bevaring av områder/trær/ biotoper av en viss kvalitet. Prosjekt «hule eiker» er et eksempel.

I tillegg har kommunen områder med store maurtuer, biotoper med et mylder av amfibier, et rikt insektsliv og et fugleliv som er delvis kartlagt med mange rødlistearter.

I forbindelse med implementeringen av EU's vanndirektiv burde vi kartelegge våre ferskvannsforekomster og muligheter for å få tilbake vår bekkeørret som nesten er borte.

Kystsonen

Horten har en lang kystlinje som har et sterkt press. Atrsmangfoldet er høyt både i strandsonen og i sjøen. Til dels store, sammenhengende gruntvannsområder gir rike muligheter som gyte- beite- og oppvekstområde for svært mange arter. Statlige myndigheter har i svært mange år forsøkt å beskytte mot nedbygging og belastning som forringer verdiene. Kommunen må ha kontrollen på det som skjer i strandsonen, også innen havneområdene. Det må komme klart frem at det ikke ønskes mudring eller utfylling noen steder og all utvikling må være gjenspeilet i arealdelen av kommuneplanen..

Kulturarven

Våre kulturskatter er av uvurderlig verdi og kommunen må sørge for å bevare minnene for kommende generasjoner.

Gang/sykkelstier

Alle kommunens tettsteder må bides sammen og med bysentrene i et helhetlig nett. Utlånssykler i alle tettsteder og på høyskolen.

Kyststien

Må fullføres fra syd til nord i denne perioden.

Markagrensa

Viktig å respektere og styrke markagrensa selv om det fører til fortetting.

 

NIH ønsker å gå imot følgende utbyggingsområder:

Godsterminalen på Nykirke:

180 da. matjord av god bonitet, en bekkedal med blanding av edelløvskog og ørretbekk som også kan restaureres for å bedre gytemuligheter for både sjøørret og den lokale ørretstammen som finnes i nedre del av bekkeløpet. Beliggenheten er komplisert og vil kreve store arealer i forbindelse med avkjøring tilknytning til vei. Det er relativt stor fare for at godsterminal ikke vil bli bygget. Det kjøres ikke gods på Vestfoldbanen i dag, og det er ikke fattet vedtak om dette i fremtiden heller.  

Drasund:

Ligger innenfor RPR for Oslofjorden og vil gi press på sjønære områder, grenser mot nasjonalt verneverdig kulturlandskap, og ytterligere 5 da. landbruksjord vil gå tapt.

Steinsnes gartneri:

10 da. Matjord er verd å ta vare på selv om den er inneklemt. Strandsonen er viktig for friluftslivet. Dessuten huser strandområdet en del insekter, og gruntvannsområdet er viktig som gyte- beite og oppvekstområde for flere arter i sjøen, pluss beiteområde for sjøfugl.

Granly skole:

Området på 21 da. Landbruksjord er karakterisert som svært verdifullt. Området ligger innenfor markagrensa og nær et viktig kulturlandskap. Og med 2 automatisk fredete kulturminner på jordet. NIH ønsker å vurdere andre muligheter.

Langgrunn:

Svært verdifullt strandområde med et høyt artsmangfold. Stranda, skogen og vegetasjonen må bevares. Området som i dag ikke er bebygd bør bevares til friluftsliv. All bygging bør skje som evt. erstatning for eksisterende bygninger. Kyststien må få gå langs stranda hele veien. Det bør ikke tillates forurensende aktiviteter på området. Forurenset område må renses opp, Bygninger ved sjøen bør rives, og bygninger ellers bør ikke være synlige fra sjøsiden.

Indre havn båthavn:

Her må det tas hensyn til ålegressområdet.

Glenne nordøst:

Nedbygging av 34da. dyrka mark av svært høy verdi er uakseptabelt. Piggsvin og salamandere får stadig trusler mot sine leveområder. Landskapet er bevaringsverdig, og evt. Kulturminner må kartlegges.

Tonsåsen:

Om denne skal bebygges må man først kartlegge evt. Kulturminner i området. Hulveien må bevares med tilstrekkelig buffersone. Naturområdet er svært verdifullt og benyttes av mange som turområde. Dette må en evt. Bebyggelse ta hensyn til. Naturlig horisontlinje må ivaretas.

Bakkenteigen nord:

Buffersone mot verneområdet er svært viktig, likeledes salamanderdammene. Fornminner må undersøkes.

Vestmannrød:

NIH vil varsle innsigelse. Ikke bare er det dyrkbar mark igjen, men dette ligger i et regionalt verneverdig område med et veldig høyt press. Studentboliger må kommunen finne andre alternativer som tidligere nevnt inne på området på andre siden av veien.

Borreborgåsen:

Skal det bygges her må det tas hensyn til horisontlinjer og til landskapsrommet til Borreskåla. Det er et verdifullt viltområde med mye brukt turterreng. Evt. Kartlegging av kulturminner.

Viulsrød idrett.

Her må det finnes andre alternativer. 26da. dyrka mark av god bonitet er uakseptabelt.

Jernbanen:

Det må settes av en korridor tilnærmet lik H1 alternativet, litt vest for denne. Mosterbroene over Borreskåla med store negative konsekvenser for landbruk, kulturlandskapet i Borreskåla, fuglereservatet i og ved Borrevannet og sist, men ikke minst Adalstjernet, tilsier at man må utrede et alternativ . Denne traseen er foreslått for Jernbaneverket og blir fremmet politisk i disse dager.

Stang øst og Stang vest:

31 da. Svært verdifull landbruksjord i et sårbart landskap som er karakterisert som «enestående landskapskvalitet»

 

Kartmaterialet:

Det er vanskelig å skille de ulike fargesjatteringene. Bedre før da det var lagt inn skraveringer i tillegg oppå fargene.

-Vernet kulturmiljø:

Er ikke Karljohansvern også et vernet kulturmiljø?

-Hensynssoner:

Er det ikke leire med fare for ras/ utglidning en del av Horten-Steinsnes og ut til Bastøya?

Mener dette også burde inn på temakart :Samfunnssikkerhet?

 

NIH anser det som riktig og viktig for natur, matjord og friluftsliv at følgende områder ikke er tatt med:

Eikestrand

Ved golfbanen

Ved Trimveien

Ved Sembsporten

Vikveien

Glenne nedre

Lørge

Pauliveien

Vestmannrød, jordet rett nord for gården.

Åsgården

Koterød

 

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 28.02.2020