Du er her:

Høringsuttalelse RPBA - Regional plan for bærekraftig aealplanutvikling

Naturvernforbundet i Horten ønsker en langsiktig regional plan for arealutviklingen velkommen. Det er avgjørende at vi bestemmer oss for hvilke områder vi ønsker å ta vare på og hvilke vi skal tillate den veksten vi vet vil komme.

Vi må trå varsomt så våre etterkommere ikke fratas muligheter
grunnet vår kortsiktighet

 

Naturvernforbundet i Horten ønsker en langsiktig regional plan for arealutviklingen velkommen. Langsiktighet, forutsigbarhet og enighet om prinsippene i sentrale føringer er viktig for å utvikle vårt fylke i en riktig retning. Det er nå vi legger premissene for fremtiden, og det er avgjørende at vi bestemmer oss for hvilke områder vi ønsker å ta vare på og beskytte for fremtiden og i hvilke områder vi skal tillate den veksten vi vet vil komme.

Vi tenker da spesielt på de sentrale føringene fra Storting, Regjering og departement om å ta vare på vår rike og vakre natur,  det biologiske mangfold med økosystemene, matfatet på land og i sjø, kystlinjen og prinsippet om en natur- og miljøvennlig utbygging som belaster klimaet minst mulig. Fortetting og utvikling av eksisterende bysentra og tettsteder med en sammenhengende grøntstruktur,  gang- og sykkelstinett som binder sammen alle tettstedene, og satsing på kollektivtransport er viktige elementer for å få til dette. Føringene er sterke og innarbeidet i lovverket.

Hortens natur og fremtidsmuligheter

Horten har en spesielt rik og vakker natur, en lang og delvis sterkt belastet kystlinje, matjord av høyeste verdiklasse som gir landets største avlinger pr. da. på store områder, som feks i Borreskåla. I tillegg har vi to bysentre som har begrenset mulighet for vekst uten å bryte med disse viktige prinsippene. Høyskolen og tettstedet Borre har også begrenset mulighet for vekst uten å belaste naturreservat, kystlinja og nasjonalt verneverdige kulturlandskap. Siden 90- tallet har nærings- og boligutvikling på Skoppum og på Nykirke vært pekt på som fremtidige utbyggingsområder både fra kommunalt hold og fra fylket. Her er det mulighet for stor vekst i svært bynære områder, med vakre omgivelser som gir rike muligheter for friluftsliv. Det beste er at det her blir minst mulig belastning på matjord, biologisk mangfold, kystlinja, kulturminner og nasjonalt verneverdige kulturlandskap.

Tidligere kortsiktig planlegging har drevet rovdrift på arealer som faktisk er det mest verdifulle vi har i vårt samfunn i tillegg til innbyggerne. Vi tenker spesielt på matjord og kystlinje.

Jernbane og trafikk- knutepunkt

Når det gjelder fremtidig jernbanetrase gjennom kommunen så vil vi på det sterkeste anbefale en trase med stasjon vest for Skoppum. Den kan bygges slik at den får betydelig mindre konflikter med  med områder med høyt biologisk mangfold, matfatet på land og i sjø, nasjonalt verneverdige kulturlandskap, antall berørte gårdsbruk, antall boliger og antall kulturminner. Relativt greie grunnforhold med mye fjellgrunn og relativt rett linje vil gi den rimeligste og raskest gjennomførbare traseen. En moderne stasjon med gode parkeringsforhold for busser og biler og kort avstand til Horten sentrum og Åsgårdstrad/ Bakkenteigen i kombinasjon med busser som korresponderer med toget vil gi et godt tilbud til befolkningen (selv om Horten som by mangler stasjon i sentrum). Jernbaneverket sier at en moderne stasjon i dag virker som en magnet på næringsliv og boligbygging, noe det er god  plass til på Skoppum.  

Et trafikk- knutepunkt her vil i tillegg være meget gunstig i forhold til regionen og den rivende utviklingen vi ser i nabokommune, mye av næringslivet og pendlerne som allerede bor på Skoppum.  En stasjon på Bakkenteigen vil gi et dårligere trafikk- knutepunkt, vil ha store konflikter i forhold til landbruk og natur, dele et lokalsamfunn og en skolekrets i to, ha negativ virkning på to, kanskje tre nasjonalt verneverdige kulturlandskap, estetisk og støymessig være i konflikt med flere eksisterende og planlagte byggefelt. og kun gi tilbud til en del av kommunen som allerede har et kollektivnett. Et trafikk- knutepunkt her vil ha begrenset mulighet for vekst og utvikling annet enn det som allerede er planlagt i området. Stasjonens magnetisme vil imidlertid gi et unødvendig høyt press på kystlinja mellom Fjugstad og Borreparken, og hverken den eller naturen har blitt mindre verdifull med åra enn da fylkesmannen i tidligere 2 ganger hadde innsigelse mot denne stasjonsplasseringen.

Hvis politikere sier at det bare er i de mest kystnære områdene næringsliv og innbyggere ønske å etablere seg så er dette ansvarsfraskrivelse og total mangel på vilje til politisk styring.

Samfunnsinteresser og langsiktighet

Det er på tide at politikere lærer hvilke enorme verdier som kan gå tapt ved feil arealutvikling. De må lære å sette pris på disse verdiene, bli stolte av dem og løfte dem opp til toppen av prioriteringslista. Vi er tross alt bare en liten bit av vår natur, vi er helt avhengig av den, og kan sparke beina under oss selv hvis vi tukler for mye med den. De sentrale føringer i Naturmangfoldloven, Plan- og bygningsloven, Jordvernloven, EU`s vanndirektiv osv har vi  fått for å ta vare på vår fremtid. Det snakkes om samfunnsinteresser med henblikk på jernbane  Vi er helt enige i at nødvendige samfunnsinteresser må ivaretas. Vi ser imidlertid ikke bare 20- 30 år frem i tid. Vi ser 100- 200 år frem i tid, kanskje enda lengre.

Når man da snakker om samfunnsinteresser så må vi huske at det er nettopp i samfunnets interesse å ta vare på fremtidig matfat på land og i sjø, naturens økosystemer med det biologiske mangfold og fremtidens muligheter for et fullverdig liv med friluftsliv og rekreasjon i frisk og vakker natur. 

Vi må trå varsomt så våre etterkommere ikke fratas muligheter grunnet vår kortsiktighet.

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 28.02.2020