Hva mener Naturvernforbundet om vindkraft?

Naturvernforbundet er opptatt av at ny fornybar energi må bidra til å redusere forbruket av fossil energi. Sammen med energisparing må Norge satse på ny fornybar energi, slik som bio- og solenergi, bølge- og vindkraft og geovarme. Ved all utbygging må det tas særskilt hensyn til naturmangfold, folkehelse, landskap og tradisjonelle naturbaserte næringer.

Hvorfor kommer vindkraft i konflikt med bevaring av viktige naturverdier?

Vindkraftverk er plasskrevende og planlegges ofte i naturområder som er lite påvirket av menneskelig aktivitet og inngrep. Mange av disse områdene har store verneverdier som er uforenlig med utbygging, i tillegg kommer omfattende veinett og kraftlinjer som stykker opp og drenerer området. Aktiviteten er også stor under utbygging, drift og vedlikehold av anleggene, noe som igjen påvirker naturen rundt. Naturvernforbundet ønsker ikke vindkraftanlegg eller andre inngrep i viktige naturområder.

Er Naturvernforbundet imot all vindkraft på land?

Nei. Vi er opptatt av å hindre at de vindkraftprosjektene som innebærer store naturødeleggelser realiseres.

Kan norsk vindkraft bidra til å redusere klimagassutslipp?

Ja, i utgangspunktet kan all produksjon av fornybar energi bidra til å fase ut fossil energi, om ikke totalforbruket økes. Mer enn halvparten av energibruken i Norge er fortsatt fossil, og i Europa er andelen fossil energi langt høyere. En kombinasjon av å fase ut olje, gass og kull, energieffektivisering og produksjon av fornybar energi er helt nødvendig for å nå Parisavtalens mål om å begrense global oppvarming til 1,5 grader.

Les mer om hva Naturvernforbundet mener om klima

Les mer om Naturvernforbundets arbeid med energisparing

Hvilke vindkraftprosjekter er Naturvernforbundet opptatt av?

Vi er opptatt av at vindkraftplaner ikke skal komme i konflikt med behovet for å skjerme områder med store naturverdier. Det er våre lokal- og fylkeslag som jobber med å ta vare på naturen der de bor, og det er de som skriver høringsuttalelser og eventuelt klager på utbygginger av vindkraftverk. Her har våre lokal- og fylkeslag vært aktiv i hele landet i forbindelse med utbygginger.

Naturvernforbundet har protestert på utbyggingen av Europas største vindkraftanlegg på Fosen, som blant annet var i konflikt med sørsamisk reindrift og kultur. Vi har tidligere foreslått å verne Storheia på Fosen som en kystnasjonalpark. Områdene på Fosen, hvor det er et rikt fugleliv, boreal regnskog og viktige naturtyper, er typiske eksempler på områder hvor man ikke burde tillate store arealinngrep, som vindkraft.

Naturvernforbundets landsstyre har bestemt at vi skal prioritere arbeidet med å stoppe de planlagte vindkraftanleggene Davvi på Finnmarksvidda og Innvordfjellet i Trøndelag. Davvi vil ramme Norges nest største urørte villmarksområde og gå ut over reindrift og friluftsliv på Laksefjordvidda. Innvordfjellet huser spesielt viktige naturverdier, blant annet flere par med hekkende hubro. Naturvernforbundets sentralstyre har også uttalt seg om det store omfanget av vindkraftutbygging i Trøndelag.

Hva mener Naturvernforbundet om nasjonal ramme for vindkraft?

Naturvernforbundet ønsker langt strengere krav til utbygging av vindkraft på land, og vi håper nasjonal ramme for vindkraft vil bidra til å synliggjøre tydeligere hvilke områder som ikke skal bygges ned. Vi deltar i referansegruppen til NVE, og krever blant annet klart definerte buffersoner inn mot vernede områder, og at verdifull natur og leveområder for sårbare arter må ivaretas langt bedre.

Utkastet til Nasjonal ramme for vindkraft gir inntrykk av at det skal bli mer utbygging i tilnærmet inngrepsfrie naturområder. Svært store arealer er pekt ut. Dette kan gi inngrep i stort omfang med alvorlige konsekvenser for natur, artsmangfold og friluftsliv, noe Naturvernforbundet er sterkt kritiske til.

Naturvernforbundet mener at:

– Intakte naturområder med lite inngrep må få en verdi som ekskluderer vindkraftanlegg.

– Villreinområder og reindriftsområder må ekskluderes.

– Nærområdene til reservater, nasjonalparker, landskapsvernområder og friluftsområder må tas ut av planen.

– Områder med mangelfull kartlegging skal ikke tas inn som egnede områder for vindkraft, men defineres som områder der lite kunnskap gjør at føre-var prinsippet skal gjelde.

– Muligheter for vindkraft fra mindre anlegg i industrialiserte områder og kulturlandskap også utredes.

Naturvernforbundets nettside om rammeplan for vindkraft

Uttalelse: Ingen vindkraft i reinens beiteområder

Uttalelse: Bekymret for konsekvensene av nasjonal ramme for vindkraft på land

Hva mener Naturvernforbundet trengs for å redusere konfliktene i konsesjonssaker om vindkraftutbygging?

– Store, sammenhengende naturområder uten inngrep må defineres som klare nei-områder for vindkraft.

– Det må være langt strengere krav til kartlegging av naturverdier. For eksempel må det være krav om innhenting av data over flere årstider, og at det hentes inn tradisjonskunnskap fra naturbaserte næringer som reindrifta.

– Effekten av samlet belastning på naturverdiene i et område må synliggjøres og vurderes (andre vindkraftplaner, hyttebygging, veibygging, flyplassutvidelser, skogbruk, akvakultur).

– Kunnskap og innspill fra fagetatene (fylkesmenn og miljødirektorat) må vektes høyere.

– Natur- og friluftslivsverdier må synliggjøres og ivaretas i langt større grad enn i dag.

Hvordan jobber Naturvernforbundet?

Naturvernforbundet er en frivillig og demokratisk interesseorganisasjon for natur og miljø. Vår oppgave er ikke å være forkjempere for en spesiell type fornybar energi. Vi jobber for:

– Redusert energiforbruk

– Sterk satsing på energieffektivisering

– Å fase ut all bruk av fossil energi

– At produksjon av fornybar energi ikke gjøres på bekostning av intakte naturområder

Avgjørelsen om vindkraftverk skal tas etter energiloven. Lovverket gir flere muligheter til å påvirke, særlig før NVE fatter sin beslutning. Men NVEs beslutninger kan også ankes til Olje- og energidepartementet. Utbyggernes utredninger av konsekvenser for natur- og friluftsverdiene gir ofte underrapportering av verdiene i et område, og da kan det være avgjørende å skaffe dokumentasjon på dette underveis i behandlingen.

Tre eksempler på prosjekter der Naturvernforbundet har fått gjennomslag, ved at regjeringen avslo konsesjon etter at NVE sa ja, er Siragrunnen, Kalvvatnan og Hovatn.

Kan norsk vindkraft bidra til å redusere klimautslipp?

Ja, i utgangspunktet kan all produksjon av fornybar energi bidra til å fase ut fossil energi, om ikke totalforbruket økes. Mer enn halvparten av energibruken i Norge er fortsatt fossil, og i Europa er andelen fossil energi langt høyere. En kombinasjon av å fase ut olje, gass og kull, energieffektivisering og produksjon av fornybar energi er helt nødvendig for å nå Parisavtalens mål om å begrense global oppvarming til 1,5 grader. 

Bli medlem!