Miljøorganisasjoner advarer USA:

Nedrustningsavtale øker faren for atomforurensning i Russland

Russland vil gjøre om atomvåpen til nytt brensel for landets atomkraftverk. Dette er en prosess som skaper mye radioaktivt avfall. Avfallsbehandlingsanleggene i Ural er allerede overbelastet og befolkningen er utsatt radioaktiv stråling og risiko for større ulykker.

-      Dette er helt uakseptabelt, sa miljøverneren Oleg Bodrov i et møte med USAs utenriksminister Hillary Clinton i et møte i St Petersburg i Russland 29.juni i år.

Clinton møtte representanter for det sivile samfunn i Russland, og Bodrov brukte muligheten til å peke på en uheldig konsekvens av ikke-spredningsavtalen. Det er ingen uenighet om viktigheten av ikke-spredningsavtalen for å redusere faren for atomvåpenmateriale på avveie. Problemet er at brukt kjernebrensel som inneholder slikt bombemateriale blir sendt til Russland for å bedre den politiske og fysiske kontrollen.  I Russland blir materialet sendt til anlegg i Ural, hvor det er meningen å utvinne nytt kjernebrensel av det gamle.

-          Ikke-spredningsavtalen må ikke skade Russlands miljø og redusere sikkerheten, sier Bodrov, som ønsker at materialet fra atomvåpen lagres forsvarlig istedet for å omgjøres til brensel i atomkraftverk.   Befolkningen i den delen av Russland hvor det brukte kjernebrenselet bearbeides må ikke utsattes for økt helserisiko og farlige radioaktive stoffer. Dette er et brudd på deres menneskerettigheter, slår Bodrov fast.

I gjenvinning av atombrensel fra brukt brensel lages det opptil ti ganger større mengder med ulike typer radioaktivt avfall. Noe av dette er flytende, og ender opp i elver og sjøer. Derfra renner det via elvene som renner ut i Polhavet, og via fisk og sjødyr kan det ende opp på europeiske bord.   Befolkningen i området rundt gjenvinningsanleggene har allerede en forhøyet kreftrisiko. Mer brensel og mer gjenvinning vil øke helseproblemene for befolkningen i dette området.

Miljøorganisasjonene i Russland som samarbeider med Naturvernforbundet mener at brukt kjernebrensel bør lagres i nærheten av der det er blitt brukt, men under betryggende sikkerhetsmessige forhold. Storskala flytting av brukt atombrensel over lange avstander øker i seg selv risikoen for ulykker som fører til spredning av radioaktivitet, og dermed økt helserisiko for befokningen. Hvis det i tillegg flyttes til områder som ikke har tilfredsstillende sikre lagre, og for det tredje er ment for gjenvinning, så er de negative konsekvensene for befolkningen helt uakseptable.

Artikkelen ble sist oppdatert: 01.08.2012