Nigeria

I Nigeria arbeider Naturvernforbundet for å beskytte natur og folks helse og levekår mot oljevirksomheten, samt å fremme bruken av forbedrede energiløsninger for husholdninger.

Offisielt navn
Den føderale republikken Nigeria
Befolkning
188,462,640 (2015, estimat). Verdens 7. mest folkerike land, og det mest folkerike i Afrika.
Areal (km²)
923 768
Hovedstad
Abuja (1,24 mill. innbyggere, 2011 estimat)
BNP per innbygger
2640 USD (2016 estimat)

Naturvernforbundets arbeid i Nigeria har til nå vært knyttet til oljevirksomheten. Nå vil vi være med å bygge opp en sterkere nasjonal satsing på bærekraftige og fattigdomsorienterte energitiltak. I likhet med oljearbeidet vil lokalsamfunn som er berørt av oljeindustrien være samarbeidspartnere og primær målgruppe for pilottiltak. Erfaringer som aktørene høster på dette nivået, deles med hverandre og brukes i det politiske påvirkningsarbeidet. Dette skal sikre løsninger som folk flest har råd til og som har minst mulig negativ effekt på naturen og folks livsgrunnlag og helse.

Naturvernforbundets partnere

Naturvernforbundet har hatt prosjektsamarbeid med Environmental Rights Action (ERA) siden 2007. ERA har først og fremst lang erfaring fra arbeid med petroleumsspørsmål. Dette har tidligere vært et konfliktfylt og til dels direkte farlig tema for organisasjoner å arbeide med, men ERA opplever nå at de har godt handlingsrom. Til tross for sin kritiske holdning til myndighetenes energipolitikk, blir ERA tatt som en seriøs aktør, og de klarer å få myndigheter og beslutningstakere i tale. ERA har også klart å bygge gode relasjoner med et stort nettverk av berørte lokalsamfunn. De fremstår som talerør for natur- og lokalsamfunnsinteresser, og fyller dermed et tomrom i forvaltningen og tilbyr en viktig, mer uavhengig informasjonsbase.

Environmental Rights Action - www.erafoen.org

Bakgrunn

Oljeindustrien er primært lokalisert i Nigerdeltaet, som med sine nær 30 millioner innbyggere er et av de tettest befolkete områdene i Nigeria. Oljeutvinningen har siden starten på 1950-tallet foregått uten tilstrekkelig miljøsikring, ofte som regelrett miljødumping i strid med alle internasjonale standarder. Aktiviteten er stor, og oljeselskapene, med Shell som det største, har utplassert over 5000 oljebrønner og 7000 kilometer oljerørledninger.

Flere tusen enkeltutslipp har ført til at det har blitt sluppet ut olje i naturen tilsvarende et stort oljetankskip hvert år de 50 siste årene. Oljen dreper fisken i elver og bekker og forurenser matjord, grunnvann, jord og vegetasjon. De akutte virkningene av oljesøl er stort sett enkle å registrere, men de langsiktige helseeffektene er dårlig dokumentert og lite kjent blant befolkningen.

I tillegg er brenning (fakling) av gass som kommer opp sammen med oljen et enormt problem i Nigeria, både fordi det er en direkte miljøbelastning på en rekke lokalsamfunn og fordi det fører til store utslipp av drivhusgasser. Det er anslått at den brente gassen representerer et tap i inntekter på 2,5 milliarder dollar hvert år. Faklingen har vært forbudt siden 1984, men myndighetene har aldri håndhevet forbudet.

I Nigeria har oppmerksomheten vært mest knyttet til de store miljø- og menneskerettighetsutfordringene rundt oljevirksomheten. Nigeria har imidlertid de samme utfordringene som de fleste afrikanske land når det gjelder mangel på moderne energitjenester og svært lite effektiv bruk av tradisjonelle bioenergiressurser.

I årene mellom 1990 og 2010 har Nigeria nær halvert skogdekket, og hvert år mister Nigeria rundt 3,5 prosent skog. Nigeria har med dette verdens høyeste avskogingsrate. Viktige årsaker til avskoging er produksjon av trekull og ekspansjon av jordbruksarealer. Omtrent to tredeler av befolkningen er avhengig av bruk av biomasse som primær energikilde, mens den nigerianske regjeringen anslår at om lag 40 prosent av befolkningen i Nigeria har tilgang til elektrisitet. Også de som er tilknyttet det nasjonale strømnettet opplever strømutkoplinger flere timer daglig.

Det er gjort svært lite med avskoging og de store problemene knyttet til ineffektiv bruk av brensel på nasjonalt nivå. Tiltakene som er gjort setter i liten grad disse utfordringene i sammenheng. Nigerianske myndigheter gjennomfører en del spredte småskala demonstrasjonsprosjekter for fornybar energi. Nylig ble Nigerian Alliance for Clean Cookstoves etablert, som et samarbeid mellom myndigheter, nasjonale og internasjonale organisasjoner. Alliansens mål er å få installert 10 millioner effektive ovner for privat bruk og 10 000 ovner for institusjoner innen 2015.

Det har de siste årene vokst fram en rekke sivile organisasjoner, og disse blir gradvis en mer anerkjent del av samfunnet og offentlig debatt. Problemenes omfang, et svært mangelfullt miljølovverk, svak statlig implementering av eksisterende lovverk og utbredt korrupsjon gjør det imidlertid ekstremt utfordrende for miljøorganisasjonene å få gjennomslag og forbedringer på miljøsiden. I tillegg har oljeindustrien store ressurser, og det finnes sterke private motkrefter som tjener på ulike deler av den forurensende oljeindustrien. Hierarkiske strukturer med sterkt utviklede nettverk for gjentjenester og økonomisk vinning gjør reell påvirkning i mange prosesser vanskelig. Trolig finnes det et bedre handlingsrom for å påvirke en sterkere satsing fra myndighetene på mer bærekraftig energi.

Artikkelen ble sist oppdatert: 21.11.2016