Togo

I Togo arbeider Naturvernforbundet for å fremme bruken av bedre og smartere energiløsninger for husholdninger.

Offisielt navn
Republikken Togo
Befolkning
7 552 318 (2015, estimat)
Areal (km²)
56 785
Hovedstad
Lomé (837 437 innb.) (folketelling nov. 2010)
BNP per innbygger
610 USD (2016, estimat)

Arbeidet foregår i samarbeid med lokalsamfunn i ulike deler av landet. Erfaringer som høstes på dette nivået, brukes i det politiske påvirkningsarbeidet. Dette skal sikre løsninger som folk flest har råd til og som har minst mulig negativ effekt på naturen, samt på folks livsgrunnlag og helse. Det blir lagt størst vekt på forbedringer knyttet til produksjon og bruk av trekull.

Naturvernforbundets partner

Naturvernforbundet samarbeider med Jeunes Volontaires pour l’Environnement/ Young Volunteers for the Environment (JVE/YVE), en organisasjon som arbeider for en bærekraftig utvikling og sosial rettferdighet og for at unge mennesker skal engasjere seg i dette arbeidet. De har hovedkontor i Togo og representasjoner i mer enn 20 afrikanske land, noe som gir gode muligheter til å spre erfaringene fra Togo.

Jeunes Volontaires pour l’Environnement/ Young Volunteers for the Environment - yvetogo@hotmail.com- www.jve-international.org

Bakgrunn

Mer enn 80 prosent av energibruken til befolkningen i Togo dekkes av ved og trekull, og forbruket av trekull er økende. I årene mellom 2000 og 2005 hadde Togo blant verdens høyeste avskogingsrater, og siden 1990 har over 40 prosent av skogen gått tapt. Dette skyldes i hovedsak tømmerhogst og produksjon av trekull. Det hogges minst 15 000 hektar årlig, mens bare 1000 hektar blir plantet igjen. Ifølge prognoser gjengitt i den nasjonale miljøhandlingsplanen vil landet ha mistet all sin skog i 2020 om den nåværende trenden fortsetter. Bruk av lite effektive ovner er det absolutt mest vanlige.

Løsninger for å takle disse livsviktige spørsmålene finnes, men så langt er de kjent av et begrenset antall, og kapasiteten til å handle effektivt er mangelfull. Inntil nå har også den politiske innsatsen vært svært begrenset. Nå har imidlertid myndighetene utarbeidet et program for å fremme fornybar energi. For å redusere avskogingen ser myndighetene for seg innsats i tre etapper: I den første etappen er det fokus på treplanting, økt bruk av forbedrede ovner (for ved og trekull) og mer effektiv produksjon av trekull. Her kommer vårt nåværende arbeid inn. I den andre etappen legges det vekt på overgang til bruk av naturgass og elektrisitet. Tredje etappe fokuserer på fremme av sol- og vindenergi, biogass og biodrivstoff. JVE har deltatt i utarbeidelsen av programmet.

Et nasjonalt organ for miljøforvaltning og et nasjonalt program for desentraliserte tiltak i miljøforvaltningen ble lansert i 2011. Programmet inkluderer kapasitetsbygging for gjennomføring av konkrete miljøverntiltak som lokalbefolkningen har identifisert selv, og vil styrke satsningen på desentraliserte prosjekter og prosesser som legger opp til lokal medvirkning.