Energisparing – det viktigste energitiltaket for klima og natur

Satsing på energisparing minimerer behovet for utbygging av ny fornybar energi, uten å ødelegge naturen.

For å løse klima- og naturkrisen må vi bruke energien mer effektivt. Potensialet er stort, men politikerne prioriterer det ikke. Alle er enige om at det er viktig å spare energi. Det har likevel blitt nedprioritert til fordel for ny kraftproduksjon. Naturvernforbundet jobber for å redusere det totale energiforbruket, og for en halvering av energibehovet i bygg.

Hvor mye kraft trenger vi? #valg21

Strømforbruket i Norge er på cirka 130 TWh årlig, og det planlegges for økt bruk for å fase ut fossil energi.

Norge rundt er det planer om batterifabrikker, datasentre, hydrogenproduksjon og annen kraftkrevende virksomhet. Dette kan være næringer og arbeidsplasser som erstatter dagens fossile energibruk. Men omstillingen kan ikke medføre at naturen bygges ned.

Naturvernforbundets rapport Fossilfritt Norge viser hvordan vi skal klare å erstatte all fossil energi med fornybar energi. En full utfasing av fossil energi innen 2040 er mulig å oppnå uten storstilt utbygging av ny fornybar energiproduksjon, men det forutsetter massiv satsing på energieffektivisering, redusert energibruk i transportsektoren og en styrt avvikling av petro-leumssektoren.

Mest å spare i bygg #valg21

Bygg er den sektoren som bruker mest energi (80 TWh) og mest strøm (65 TWh) i Norge. Energisparing i bygg kan gi store mengder strøm uten konflikter med utbygging i naturen. Stortinget har vedtatt et mål om 10 TWh energisparing i bygg innen 2030. Fem år har gått uten at regjeringen har lagt fram noen plan eller tiltak for å nå målet.

10 TWh tilsvarer forbruket til alle husholdninger i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Bærum til sammen. For å produsere like mye strøm trengs det 15 altakraftverk eller 90 vindkraftverk likt anlegget på Haramsøya. 10 TWh er nok til å elektrifisere alle personbiler i Norge, og på den måten kutte nesten 10 prosent av Norges klimagassutslipp.

Og potensialet er enda større. Det er mulig å halvere energibruken i byggsektoren i løpet av 30 år ved å bygge bedre og gjøre de rette tiltakene i forbindelse med vedlikehold og modernisering, viste Arnstad-utvalget i 2010. Frem til 2050 er det mulig å redusere energibruken i byggsektoren med 39 TWh, ifølge beregninger fra SINTEF.