Innvordfjellet – nei til utsatt frist for oppstart

Innvordfjellet ligger på Trøndelagskysten, helt nord på Fosenhalvøya, nærmere bestemt i Flatanger og Namsos kommuner. Zephyr AS fikk i 2018 konsesjon til å drive Innvordfjellet vindkraftverk. Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag klaget på NVE sin tildeling av konsesjon, men klagene ble ikke tatt til følge av Olje- og energidepartementet.

Protest i norsk natur

Konsesjonen for vindkraftverket hadde frist for idriftsettelse 31. desember 2020, men Zephyr har ikke satt i gang med anleggsarbeider før denne fristen. Derfor er konsesjonen i utgangspunktet ikke lenger gyldig, men utbygger har søkt om utsatt frist, slik at de kan bygge likevel. NVE avslo søknaden, i tråd med et Stortingsvedtak fra 2020. Zephyr har klaget på NVE sin avgjørelse, og saken ligger nå hos Olje- og energidepartementet.

Innvordfjellet ligger midt i hubroens rike, men det har vært usikkert om hubro faktisk hekker i området eller ikke. Da konsesjo-nen ble gitt, var det fortsatt ikke gjort gode undersøkelser. Likevel ga OED tillatelse til kraftverket, men de påla utbyggeren å gjøre ekstra undersøkelser før de kunne begynne å bygge. Zephyr sier at hubroundersøkelsene er grunnen til at de ikke rakk å bygge innen fristen, men Naturvernforbundet mener at disse undersøkelsene burde blitt gjort før søknaden om konsesjon ble sendt inn i det hele tatt.

Det er flere grunner til at vindkraftverk på Innvordfjellet ikke bør igangsettes:

• Det er allerede bygd ut store vindkraftanlegg langs Trøndelagskysten. Den samlede belastningen på området er ikke hensyntatt. Dyr, fugler og reindriftssamene har nå få inngrepsfrie områder igjen.

• Kommunestyrene har gått imot planene

• Innvordfjellet ligger i et område som er mye brukt til friluftsliv og rekreasjon.

• Overføringskapasiteten i kraftnettet er begrenset og gjør at vindressursen ikke kan utnyttes fullt ut.

En fredelig demonstrasjonsmars for Innvordfjellet sommeren 2020.

Naturvernforbundet krever

• Vindkraft på land må kun planlegges som mindre anlegg, i industrialiserte områder, langs etablerte infrastrukturnettverk, eller på andre arealer der naturverdiene allerede er sterkt forringet. Også i slike områder må det tas hensyn til natur og friluftsliv og unngås utbygging i områder med verdifullt fugle-liv.

• Hensynet til naturmangfold, eksisterende bosetting, friluftsliv, naturbaserte næringer og samiske rettigheter må være krav i lovverket som regulerer vindkraft.

• Behov for vindkraftutbygging må vurderes strengt på bak-grunn av en satsing på energieffektivisering

• Tidligere gitte konsesjoner som har konsekvensutredninger som er eldre enn 5 år, må gjennomgå ny konsekvensutred-ning og konsesjonsbehandling

• Reindriftsområder må komme inn under kategorien harde eksklusjoner, hvor vindindustrien får automatisk avslag

• Konsekvensutredningene for vindkraft må bli grundigere og ha gyldighetsdato. Etter 5 år må det gjennomføres nye kon-sekvensutredninger. Miljømyndighetene må fatte godkjenningsvedtak av de miljøfaglige utredningene for hvert eneste prosjekt, og det må gjennomføres regelmessige stikkprøver av kvaliteten på kartleggingene.

• Vilkår i miljø-, transport- og anleggsplaner (MTA) må formuleres konkret og tydelig og langt strengere. NVE og Miljødirek-toratet må føre tilsyn og sørge for at vilkårene overholdes. Brudd på vilkår må medføre at prosjekter stanses, og at kon-sesjoner trekkes tilbake.