Forslag til store endringer i CDM

Som ventet ble det ingen enighet i Accra om metoder rike land skal kunne bruke for å innfri sine utslippsforpliktelser i perioden etter 2012. Men på møtets siste dag vedtok man blant annet en liste over endringer som skal vurderes i den grønne utviklingsmekanismen (CDM). Endringene kan potensielt gjøre det langt lettere for de rike landene å nå sine framtidige utslippsmål.

Blant de viktigste punktene på dagsorden i Accra var "Means to reach emission reduction targets", som handler om hvilke fleksible metoder som skal være tilgjengelig for rike land i Kyoto-avtalens neste forpliktelsesperiode. Disse metodene inkluderer blant annet kvotehandel og den grønne utviklingsmekanismen (CDM) som tillater rike land å gjennomføre deler av utslippsforpliktelsene gjennom å støtte prosjekter i utviklingsland.

 

Opprinnelig var det meningen at diskusjonen om dette skulle avsluttes i Accra, for å vite hvor stor fleksibilitet de rike landene vil få før man på neste møte begynner å diskutere hvor mye de skal redusere utslippene sine. Det har imidlertid lenge vært klart at man ikke ville klare å bli ferdige med å diskutere "means" på dette møtet.

 

I løpet av forhandlingene har man gjennomgått en lang liste med forslag til endringer i hvordan de fleksible mekanismene skal fungere. Sluttresultatet etter en ukes forhandlinger er at denne lista er betydelig kortet ned, ved at man har valgt ut de viktigste forslagene og bestemt at disse skal prioriteres i den videre diskusjonen. De prioriterte forslagene inkluderer blant annet:

  • å forandre CDM-mekanismen fra å støtte og tildele kvoter for enkeltprosjekter, til å omfatte hele samfunssektorer i utviklingslandene. For eksempel vil et utviklingsland som gjennomfører tiltak for å redusere utslippene fra sin transportsektor kunne selge kvoter for dette
  • å tillate atomkraft som en del av CDM, noe som i dag er forbudt
  • å tillate CO2-rensing som en del av CDM, noe Norge har vært en sterk pådriver for
  • å inkludere flere måter å øke CO2-opptaket i skog og jord på (i dag er bare skogplanting godkjent som CDM-tiltak)
  • en rekke forslag for å gjøre det enklere for de minste og fattigste utviklingslandene å gjennomføre CDM-prosjekter

Flere av disse forslagene vil potensielt sett kunne gi en stor økning i mengden tilgjengelige CDM-kvoter, og dermed gjøre det lettere og billigere for rike land å oppfylle sine forpliktelser gjennom kvotekjøp fra utviklingsland. Om de rike landene samtidig vil øke sine utslippsforpliktelser tilstrekkelig til å oppveie effekten av en større mengde tilgjengelige CDM-kvoter, gjenstår å se. Diskusjonen om størrelsen på rike lands framtidige utslippskutt skal etter planen begynne på neste møte, som arrangeres i Poznan, Polen.

Når forhandlingene i Accra avsluttes i dag, er det med en sterk følelse av at tempoet må settes betydelig opp dersom man skal klare å få på plass en avtale i København neste år. På toppmøtet i Poznan i desember skal landenes miljøvernministrene selv delta i forhandlingene - kanskje det kan bidra til å få fortgang i prosessen?