Nødvendig med framgang i klimaforhandlingene i Bonn

- Det er et gap mellom de enorme klimautfordringene verden står overfor og det lave tempoet i disse avgjørende forhandlingene. Verdens land må bruke de to kommende ukene her i Bonn til å vise klar framgang slik at vi kan håpe på en ny klimaavtale i København, sier Bård Lahn, rådgiver for internasjonal klimapolitikk i Norges Naturvernforbund. Han er til stede i Bonn og følger forhandlingene tett.

I går åpnet det to uker lange forhandligsmøtet om ny internasjonal klimaavtale i Bonn. Møtet er et oppfølgingsmøte fra forhandlingene som starte på Bali i desember, og målet er å få en ny avtale på plass i København i desember 2009. - Til tross for at det bare er 18 måneder igjen til København-toppmøtet, har det så langt vært liten framgang forhandlingene. Det gir grunn til bekymring, sier Lahn.

Blant spørsmålene som vil bli diskutert i Bonn er tiltak mot avskoging i tropiske områder og bruken av kvotehandel samt andre "fleksible mekanismer" i en framtidig klimaavtale. Naturvernforbundet mener at reglene for bruk av de fleksible mekanismene må endres, slik at utslippsreduksjoner i fattige land kommer som et tillegg til og ikke i stedet for kutt på hjemmebane i rike land som Norge.

- For å holde temperaturøkningen på under 2°C, slik Norge har satt seg som mål, trenger vi store utslippsreduksjoner både i rike og fattige land. Det er de rike landene som har skapt klimaproblemet, og som må ta ansvar for de nødvendige utslippsreduksjonene. Rike land som Norge må både redusere sine egne utslipp kraftig, og finansiere utslippskutt i utviklingslandene, slår Lahn fast.

Dagens handel med utslippskvoter tillater rike land å øke egne utslipp mot å betale for utslipskutt i land som ikke har en utslippsforpliktelse. - Dermed har vi ingen garanti for globale utslippskutt, konstaterer Bård Lahn. - En ny klimaavtale må sikre at vi får de nødvendige utslippskuttene både i den rike og den fattige del av verden.

På Bali ble det enighet om at klimagassutslippene fra avskoging i tropiske land skal være med i en ny klimaavtale, og i Bonn skal det forhandles videre om dette. Norge vil ta aktivt del i disse forhandlingene, ettersom de på sikt vil ha stor innvirkning på Norges innsats for regnskogen.

- Norge bør presse på for at tropiske land skal lage nasjonale planer for å redusere avskogingen. Planene må sikre urfolks rettigheter i tropisk skog og sikre at det unike biologiske mangfoldet i regnskogen bevares. Et viktig krav både i Norges regnskogsatsing og i forhandlingene her i Bonn er at det gjennomføres en bred og inkluderende prosess i hvert enkelt regnskogsland for å utarbeide slike nasjonale planer, konkluderer Lahn.