Kina

Verdens mest folkerike land og verdens høyeste utslipp. Oppgaven med å kutte klimagassutslipp i Kina er enorm, men landet er i gang.

Emission
Utslipp per innbygger
8 tonn

Internasjonal klimapolitikk

Kina er i dag det landet som slipper ut mest, men de mener ansvaret for å kutte mest ligger hos de som har skapt klimaproblemet. Land som USA, EU og Norge støtter ikke dette synet og mener dagens og fremtidens utslipp er det som skal telle. Dette er den fundamentale forskjellen mellom fattigere og rike land i klimaforhandlingene.

Kina er i klimaforhandlingene definert som et utviklingsland, noe som gjør at landet frem til nå ikke har hatt et internasjonalt klimamål. Under klimaforhandlingene i Paris i 2015 er det enighet om at alle land i verden skal ha klimamål, også Kina.

Kina er på samme måte som USA opptatt av ikke å binde seg til internasjonale avtaler som blir vanskelig å gjennomføre. Dette gjør at de ønsker å påta seg et mål de veit de kan nå, men som de gjerne overoppfyller.

Kina har foreslått å påta seg et klimamål for 2030 som inneholder fire hovedelementer:

  • CO2 utslippene skal slutte å vokse senest i 2030
  • Økonomien skal bli 60-65 prosent mindre CO2 intensiv sammenliknet med 2005-nivå
  • Andelen av ikke-fossil energiforbruk skal økes til om lag 20 prosent
  • Skogens volum skal økes med om lag 4,5 milliarder hektar

Hvorvidt dette er et ambisiøst mål eller ikke er foreløpig vanskelig å fastslå. En hovedårsak til dette er at klimamålet relaterer seg til Kinas økonomiske vekst frem mot 2030. All den tid vi ikke vet hvordan den økonomiske veksten blir vil det vanskelig å vurdere klimamålet.

Det finnes samtidig flere analyser som forsøker å vurdere klimamålet. Når det gjelder målet om at CO2 utslippene skal slutte å vokse senest i 2030 er det mange som mener Kina kunne kommet med et mer ambisiøst mål. Flere analyser viser at allerede vedtatt klima- og energipolitikk vil føre til at kinesiske CO2-utslipp vil slutte å vokse rundt 2025, altså tidligere enn målet Kina har foreslått om 2030 (for eksempel Climate Action Tracker, det internasjonale energibyrået, London School of Economics, og GWG Energy). På samme måte som for klimamålet til både USA og EU bør Kinas foreslåtte klimamål sees som et minimumsmål, ikke et maksimumsmål.

Et viktig poeng med Kinas foreslåtte mål om at CO2-utslippene skal slutte å vokse senest i 2030 er at dette målet kun dreier seg om klimagassen CO2. Kina slipper også ut en rekke andre klimagasser. Dersom vi også vurderer andre klimagasser enn CO2 ventes kinesiske utslipp å fortsette å vokse frem til 2030.

Også målet om å bli 60-65 prosent mindre CO2 intensiv sammenliknet med 2005-nivå regnes som lite ambisiøst da allerede vedtatte klimatiltak ventes å gjøre økonomien i Kina om lag 70 prosent mindre CO2 intensiv i 2030. Samtidig er målet om utviklingen av fornybar energi formidabelt. Innen 2030 vil dette målet føre til at Kina installerer like mye ikke-fossil energi som hele USAs strømforsyning.

Nasjonal klimapolitikk

Kinesisk politikk styres i stor grad av landets 5-årsplaner. I planen for 2011-2015 er klimapolitikk et viktig satsingsområde og det ventes ytterligere forbedret klimapolitikk i femårsplanen fra 2016-2020.

De siste årene har Kina satset stort på utviklingen av fornybar energi og er nå det landet i verden som bygger ut mest fornybar energi. Kinas storstilte satsing på fornybar energi har også gjort landet verdensledende i utviklingen av solteknologi.

Samtidig bygges fremdeles mange nye forurensende kullkraftverk i Kina, men mange av disse kullkraftverkene går ikke for fullt. I tillegg er det innført reguleringer for å redusere lokal luftforurensning i flere områder i Kina, noe som blant annet innebærer forbud mot å bygge nye kullkraftverk nær byene Beijing, Shanghai, and Guangzhou.

De siste årene har Kina utviklet regionale kvotesystemer for klimagasser som innen 2020 skal bli til et nasjonalt kvotesystem. De regionale kvotesystemene dekker i dag om lag halvparten av regionens klimagassutslipp og skal sikre utslippskutt på i underkant av 20 prosent innen 2015 sammenliknet med 2010-nivå.