Foto: ENB/IISD

Smutthullene kan bli større enn utslippskuttene

Flere av forhandlingspartene i København prøver å nå få inn en mengde smutthull i avtalen. - Smutthullene kan være større en utslippskuttene de rike landene vil forplikte seg til. I verste fall vil en ny klimaavtale tillate de rike landene å øke sine utslipp, sier Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund.

 Haltbrekken mener at disse smutthullene må tettes hvis man skal få til en fungerende klimaavtale.

Lover for lite allerede
I København har de rike landene så langt forpliktet seg til å kutte sine utslipp med mellom 13 og 19 prosent.  Dette er langt unna det forskerne mener må til av kutt, skal man nå målet om å begrense den globale oppvarmingen til maks to grader.

I følge FNs klimapanel må dette tallet da justeres opp til mellom 25 og 40 prosent. I tillegg må veksten i utviklingslandene reduseres kraftig.

- Det er nå stor fare for at en ny klimaavtale inneholder så store smutthull for de rike land at utslippene i verste fall kan øke, sier Haltbrekken.

Kvotesalg
Det er spesielt tre smutthull Haltbrekken mener det er viktig å få tettet.

- Russland og Ukraina kan overføre kvoter de ikke har solgt. Dette er kvoter de har skaffet seg som en følge av økonomisk kollaps, og er utslippsreduksjoner som ville ha skjedd uansett. Det å bruke disse til å legitimere økte utslipp andre steder er bare til skade for klimaet, påpeker Haltbrekken.

Full bruk av disse overskuddskvotene vil minske utslippsreduksjonene med 6 prosent.

Det andre smutthullet er å la CO2-opptaket som skjer i skogen telle for fullt,

- Dette er en livsfarlig sovepute og vil i verste fall minske utslippsreduksjonene med ytterligere 5 prosent, er dommen fra Haltbrekken.

Det tredje smutthullet er utslippene fra internasjonal skipsfart og flytrafikk. I dag telles ikke disse utslippene med i de rike landenes utslippsregnskap, selv om atmosfæren merker dem.

- Disse utslippene bør begrenses ved at det settes et globalt tak, dette taket bør settes i København. Settes det ikke et slikt tak kan utslippene de rike landene er ansvarlig for øke med 6 prosent, noe som svekker utslippsmålene tilsvarende, forklarer Haltbrekken.

- Meningen med klimaavtalen i København er å redusere utslippene, ikke øke dem slik smutthullene legger opp til, sier Haltbrekken.

AOSIS med andre tall
Gruppen av små øystater, AOSIS har tall som viser at rike land har påtatt seg å kutte med 13-19%, men med full bruk av co2-opptak i skog og overskuddskvoter fra øst kan man i beste fall få kutt på 3%, i verste fall økning på 5%. Se grafen til AOSIS her (pdf)


Artikkelen ble sist oppdatert: 12.12.2009