Klimameldingen oppsummert

Her kan du lese vår oppsummering av klimameldingen sektor for sektor.

Les Naturvernforbundets innspill til nytt klimaforlik

Klima- og energifond
Klimatiltaksfondet som det legges opp til må gi resultater så snart som mulig. Det må settes av mye penger de første årene slik at det kan gjennomføres tiltak som reduserer utslippene før 2020. Det er viktig med penger til tiltak i industrien, men samtidig må det også bli mer penger til andre oppgaver Enova har i dag, særlig energisparing i norske hjem.

Transport
For transportsektoren har regjeringa gode ambisjoner. Hele transportveksten i byene skal tas med kollektivtransport, gange og sykling, noe som er bra og helt nødvendig. For å få til dette må det tas sterke grep, i form av mer penger fra staten, med krav om klare forpliktelser fra kommunene om å begrense biltrafikken, planlegge for mindre transport og legge til rette for miljøvennlige transportløsninger. I den sammenhengen er det bra at regjeringa ønsker at kommunene skal få avgiftsbelegge gratis parkeringsplasser, f.eks. ved kjøpesentre. Regjeringa varsler en framdriftsplan for utbygging av jernbanens intercity-triangel. Denne må sikre at banene ferdigstilles innen utgangen av 2023, noe Jernbaneverket også sier er praktisk mulig. Målet om at nye biler i 2020 i gjennomsnitt ikke skal slippe ut mer CO2 enn 85 g/km, er ambisiøst. Vi forventer betydelige endringer i bilavgifter, for at målet skal kunne innfris. Vi kan ikke se at regjeringa vil øke CO2-avgiftene i transportsektoren. Det er uheldig. Norske flyselskaps klimagassutslipp har økt med 55 prosent i perioden 2005-2010. Dette er bekymringsfullt og krever at det bli dyrere å forurense.

Oljeindustrien
Oljeindustrien er Norges største forurenser og det er positivt at CO2-avgiften nå økes slik at det blir dyrere å forurense. Denne avgiftsøkningen sørger allikevel bare for at oljeindustriens kostnader for å forurense blir omtrent de samme som de var i 2007, før industrien ble en del av kvotesystemet. For at utslippene skal ned fra denne sektoren må avgiften økes ytterligere. Avgiften må ikke reduseres dersom kvoteprisen stiger. Det må gis et klart signal til oljeindustrien om at det skal bli betydelig dyrere å forurense. 

Notat om oppsummering av CO2-avgift og sokkelen

Hus og hjem
Naturvernforbundet har fått gjennomslag for flere viktige krav for at vi skal få mer miljøvennlige hjem og arbeidsplasser. Det er positivt at energikravene til nye bygninger strammes inn med passivhusnivå i 2015 og nullenerginivå i 2020, men Naturvernforbundet savner en satsing på energisparing gjennom at norske husholdninger kan få støtte til å spare energi. Det er svært gledelig at regjeringa har som mål å fase ut oljefyring innen 2020, men det er et klart behov for sterkere innsats for at målet skal nås. Det må bli dyrere å fyre med olje og støtteordningene for miljøvennlig oppvarming må trappes opp.

Skog
Naturvernforbundet er glade for at regjeringen legger opp til mer vern av skog, både av hensyn til klimaet og naturmangfoldet, men midler må bevilges, slik både miljøsiden og skogbruksnæringen etterlyser. Den varslede planen om nyplanting av skog må tuftes på langt strengere miljøkriterier enn dagens. Fremmede treslag må ikke under noen omstendigheter inngå i slike planer, siden de forandrer leveområder og fortrenger naturlige arter og klimaeffekten er høyst usikker.

Internasjonalt
Klimameldingen varsler ingen nye satsinger i det internasjonale klimaarbeidet, men lover at Norge fortsatt skal være aktivt involvert i arbeidet for en ny internasjonal klimaavtale. Det er skuffende at det ikke kommer konkrete løfter om bidrag til det nye «grønne klimafondet» som ble etablert på klimatoppmøtet i Durban for å bidra til klimatiltak i fattige land. Naturvernforbundet har foreslått at statens inntekter fra auksjonering av klimakvoter bør gå direkte til dette fondet.

Samtidig er Naturvernforbundet svært fornøyd med at det viktige initiativet for å redusere avskoging i utviklingsland videreføres, og at regjeringen også åpner for å øke satsingen ut over tre milliarder kroner årlig. Vi er glad for at meldingen slår fast at målet med satsingen både er reduserte klimagassutslipp, bevaring av naturskog som er verdifull for naturmangfoldet, og å bedre levekårene for folkegrupper som lever i skogen. Vi advarer regjeringen mot å nedprioritere hensynet til naturmangfold og menneskers levekår, slik klimameldingen varsler at man vil vurdere å gjøre på sikt.