Klimasøksmålet: Hva har skjedd så langt?

I mai 2016 delte regjeringen ut nye tillatelser til oljeleting i Barentshavet. Greenpeace og Natur og Ungdom saksøkte for brudd på Grunnlovens miljøparagraf, som skal sikre vår og framtidige generasjoners rett til et levelig klima.

I 2016 stevnet Natur og Ungdom og Greenpeace staten ved Olje- og energidepartementet for retten for brudd på grunnlovens paragraf 112:

Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.

Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd.

Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger.

Første runde av rettssaken gikk for Oslo tingrett i november 2017. Saksøkerne vant ikke gjennom på sin hovedanførsel om at ti nye oljelisenser i Barentshavet bryter mot Grunnlovens miljøparagraf § 112, men dommeren slo fast at miljøparagrafen er en rettighetsbestemmelse, og at klima er omfattet av bestemmelsen. 

Miljøorganisasjonene anket deretter videre til Borgarting lagmannsrett og saken ble ført for retten i november 2019. Miljøorganisasjonene fikk ikke medhold i lagmansretten om at beslutningen om å dele ut letelisenser gjennom 23.konsesjonsrunde er et brudd med grunnlovens miljøparagraf 112. Dommen ga likevel organisasjonene en del viktige delseiere, som for eksempel at miljøparagrafen er et rettighetsbestemmelse. Dommen slo i tillegg fast at Norge også har et ansvar for utslipp fra oljen som blir eksport til utlandet. 

Miljøorganisasjonene anket deretter videre til høyesterett hvor saken ble behandlet med fullt dommerpanel 4.-12. november 2020. Mer informasjon om behandlingen i Høyesterett.

Tidslinje

2016

April: Norge signerer Parisavtalen               
Mai: Regjeringen tilbyr ti nye oljeutvinningstillatelser gjennom 23. konsesjonsrunde
Juni: Regjeringen tildeler ti nye oljeutvinningstillatelser gjennom 23. konsesjonsrunde
Juni: Norge ratifiserer Parisavtalen
Oktober: Greenpeace og Natur og ungdom saksøker den norske stat

2017

Februar: Oslo tingrett kunngjør rettsdatoen
Juli: Besteforeldrenes klimaaksjon blir med som partshjelpere i søksmålet
November: Klimarettssaken behandles i Oslo tingrett

2018

Januar: Oslo tingrett avgir sin dom
Februar: Natur og Ungdom og Greenpeace anker avgjørelsen fra Oslo tingrett, og ber om en direkte anke til Høyesterett
April: Direkteanke til Høyesterett avvises. Saken sendes til Borgarting lagmannsrett

2019

August: Naturvernforbundet blir med som partshjelpere i søksmålet
4.november: Nasjonal lysmarkering over hele landet
5. November: Klimarettssaken behandles i Borgarting lagmannsrett i Oslo

2020

23.januar: Borgarting lagmansrett avgir sin dom
24.februar: Miljøorganisasjonene anker til Høyesterett
4. November: Saken behandlet i Høyesterett