Foto: Scanpix

Foto: Scanpix.

Naturen endres

Klimaendringene vil gi store endringer i naturen, både i Norge og i resten av verden.

Klimaendringer vil gjøre at planter, dyr og områdene de lever i vil endres. Når det blir varmere vil planter og dyr flytte opp i høyden eller mot polene for å finne områder med riktig temperatur. For mange arter vil dette være vanskelig. De kan for eksempel møte på en vei eller et boligområde som gjør at de ikke kan tilpasse seg et endret klima. Klimaendringenes konsekvenser for naturen vil altså virke sammen med andre menneskelige endringer av naturen.

FNs klimapanel anslår at omlag 20-30 prosent av verdens plante- og dyrearter står i fare for utryddelse ved en global oppvarming på 2-3°C sammenliknet med før-industriell tid. Anslagene varierer riktignok en god del, fra 1-50 prosent av verdens plante- og dyrearter (IPCC 2014 WG2 Kap 4:31). Verdens land har satt seg som mål å begrense den globale oppvarmingen til 2°C, men som vi ser vil selv dette målet ha store konsekvenser for verdens planter og dyr.

Klimaendringer vil gi en særlig sterk oppvarming av Arktis. Dette gir mindre is, noe som igjen vil påvirke en rekke arter. FNs klimapanel anslår en nedgang i antall isbjørner på omlag 2/3 dette århundret. Enkelte isbjørn-arter vil med stor sannsynlighet bli utryddet. (IPCC 2014 WG2 Kap 28:26)

Korallrevene kalles ofte "havets regnskog" på grunn av det store antallet arter som lever her. Omlag en fjerdedel av alle havets arter lever av korallrevene. Disse artsrike områdene er sterkt truet av klimaendringer. FNs klimapanel anslår at 2/3 av verdens korallrev står i fare for å bli ødelagt ved en global oppvarming på 2,5°C (IPCC 2014 WG2 Kap 19:48-49).

Også i Europa vil klimaendringene føre til endringer for planter, dyr og områdene de lever i. I enkelte områder trues arter med utryddelse. FNs klimapanel anslår at 5-9 prosent av europas pattedyr står i fare for å utryddes som følge av en global oppvarming på 3°C (IPCC 2014 WG2 Kap 23:28). For fugler vil egnede områder for hekkende fugler flytte 550 km lengre nordøst i løpet av dette århundret (IPCC 2014 WG2 Kap 23:28).

Les mer om 10 arter som trues av klimaendringer.

Les mer om hvordan økosystemene i Arktis trues av klimaendringer.

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 30.10.2015