Erna Solberg

Foto: hoyre.no

Ber opposisjonen sikre klimaforlik

Etter at regjeringen la fram klimameldingen, setter Naturvernforbundet nå sin lit til Venstre, KrF og Høyre.

Les hele brevet fra Naturvernforbundet til Venstre, KrF og Høyres stortingsgrupper.

I 2007 spilte «klimaopposisjonen» på Stortinget en svært viktig rolle i arbeidet med å styrke klimapolitikken gjennom sitt bidrag i behandlingen av regjeringens klimamelding.

- Vi tror opposisjonen igjen kan spille en slik rolle og gi Norge en bedre klimapolitikk gjennom et forlik, sier leder i Naturvernforbundet Lars Haltbrekken. – Vi forventer at regjeringen er åpne for forhandlinger og flere gode forslag til tiltak som kan kutte klimagassutslippene.

Naturvernforbundet har sendt brev til stortingsgruppene i opposisjonspartiene med forslag til et nytt klimaforlik. Organisasjonen er fornøyd med at klimameldingen står ved målene i klimaforliket fra 2008, men skuffet over at den ikke foreslår nok tiltak og virkemidler som sørger for at målet om kutt innenlands vil bli nådd.

- Det er ikke satt penger bak krava, og uten finansiering er målene meningsløse, påpeker Haltbrekken.

For lite på olje

Haltbrekken syns det er positivt at CO2-avgiften økes, men mener det må gjøres mer for å stagge landets største forurenser – oljeindustrien.

- Vi har foreslått at utvinningstempoet på sokkelen må reduseres. Det bør også lages en nedtrappings- og omstillingsplan for petroleumssektoren, slik at arbeidsplasser og økonomi sikres i fornybarsamfunnet, forklarer han.

Gir partiene konkrete forslag

Naturvernforbundet har i sitt brev til opposisjonen kommet med konkrete forslag innen viktige områder som klimafondet, byggsektoren, transport, skog og internasjonale klimaforhandlinger. Haltbrekken ser mye positivt i klimameldingen på mange av disse områdene.

- Spesielt på transportområdet er det foreslått mye bra, men det er langt igjen. Det mangler mål om når Intercitytrianglet skal stå ferdig, og det er ikke avklart hvor jernbanen og kollektivtrafikken skal få penger fra. Det bør innføres ny klimaavgift på flytrafikken både innen- og utenlands, og inntektene bør gå til jernbaneutbygging og til økt støtte til distriktsflyrutene som kompenasjon for økte avgifter, sier Haltbrekken.

- Det må settes konkrete mål for hvor mye energibruken i byggsektoren skal reduseres, og det må innføres støtteordninger til energisparing i husholdningene. Det bør også settes av en milliard til økt skogvern, påpeker han.

Oljefondet er nøkkelen

Det største potensialet for utslippskutt ser imidlertid Haltbrekken i Oljefondet.

-Oljefondet representer antakelig Norges viktigste potensielle virkemiddel for å bidra til utslippskutt. Dette kan gjøres på ulike måter, fra å vri investeringsretningslinjene til rett ut å sette av betydelige deler av fondet utelukkende til klimatiltak. Klimaeffekten kan på sikt bli enorm.

Artikkelen ble sist oppdatert: 10.05.2012