Du er her:

Norges klimamål

Norges har mål om å redusere utslippene med 30 prosent innen 2020 sammenliknet med 1990-nivå. Men hva betyr dette målet egentlig?

Norges klimamål er forankret i to klimaforlik på Stortinget, ett fra 2008 og ett fra 2012. Her fastslås følgende mål:

  • Norge skal fram til 2020 påta seg en forpliktelse om å kutte de globale utslippene av klimagasser tilsvarende 30 prosent av Norges utslipp i 1990.
  • Norge vil skjerpe Norges klimamål slik at de tilsvarer kutt i utslippene på 40 prosent innen 2020 i forhold til 1990-nivå, dersom det kan bidra til enighet om en ambisiøs klimaavtale der de store utslippslandene påtar seg konkrete utslippsforpliktelser.
  • Norge skal være karbonnøytralt i 2050.
  • Som en del av en global og ambisiøs klimaavtale der også andre industriland tar på seg store forpliktelser, skal Norge ha et forpliktende mål om karbonnøytralitet senest i 2030. Det innebærer at Norge skal sørge for utslippsreduksjoner tilsvarende norske utslipp i 2030.

2020-målet

Målet om 30 prosent kutt i utslippene fra 1990-nivå er ytterligere presisert for å synliggjøre hvor store kutt som skal tas i Norge og hvor mye som skal tas gjennom kjøp av klimakvoter. Klimaforliket anslår det som realistisk å kutte utslippene med 15-17 millioner tonn i Norge innen 2020, når opptak av skog er inkludert. Dette kuttet er videre spesifisert å være kutt sammenliknet med referansebanen slik den er presentert i Nasjonalbudsjettet for 2007.

Referansebanen fra 2007 anslår at utslippene i 2020 vil være på 59 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Å kutte norske utslipp med 15-17 millioner tonn innebærer at utslippene i 2020 skal være på 42-44 millioner tonn. Videre anslås det at Norge kan godskrive 3 millioner tonn CO2 i året fra opptak i skog. I så fall må utslippene redusere til 45-47 millioner tonn i 2020. Til sammenlikning var norske utslipp i 2013 på 52,7 millioner tonn CO2-ekvivalenter.

Norske utslipp må altså ned til 45-47 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2020.

Norges internasjonale klimaforpliktelse i 2020

ImageNorge har vedtatt en klimaforpliktelse i Kyotoavtalens andre periode fra 2013-2020. Målet om 30 prosent kutt i 2020 sammenliknet med 1990-nivå må da gjøres om til en årlig forpliktelse, som så danner grunnlaget for hvor mange kvoter Norge skal bli tildelt.

Omgjøringen av 2020-målet til årlige forpliktelser gjøres ved å finne gjennomsnittet av en lineær nedgang av utslippene fra 2012-nivå til 2020-nivå (se figur til venstre). Dette gir Norge en årlig forpliktelse på 84 prosent av utslippene i 1990. Eller sagt i absolutte tall: Utslippene må ned fra 51,6 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 1990 til 43,3 CO2-ekvivalenter per år i perioden 2013-2020, når skog er inkludert.

Bruk av kvoter til å nå klimamået

I hvilken grad Norge kan, og skal, bruke kjøp av klimakvoter for å nå klimamålet i 2020 er uklart. Vi har satt igang kjøp av 30 millioner klimakvoter fra utviklingsland, men legger vi Klimaforliket til grunn er det uklart om vi behøver kjøpe klimakvoter for å nå klimamålet. Norske utslipp skal altså være på 42-44 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2020, noe som er i tråd med vår internasjonale klimaforpliktelse.

Det som derimot kan endre dette er større økning i norske utslipp enn hva prognosene tilsier, eller hvis Norge skulle øke klimamålet sitt til 40 prosent kutt innen 2020 slik vi åpner for å gjøre i en global og ambisøs klimaavtale.