Regjeringen svikter byggsektoren

Regjeringens forslag til statsbudsjett vil ikke fase ut bruken av fyringsolje i 2020 og sette i gang den store dugnaden for energisparing.

Oljefyring

Stortinget har vedtatt å fase ut fyring med fossil olje i alle offentlige bygg innen 2018 og forby bruk av fossil olje i oppvarming i alle bygg fra 2020. Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å øke CO2-avgiften for mineralolje med 20 øre.

– Skal alle oljefyrer ut før 2020, må utskiftningstakten økes dramatisk. For å få til dette må avgiften på mineralolje økes med mer enn lommerusk og støtten gjennom Enova til konvertering og utfasing av oljefyr må styrkes, sier Audun Randen Johnson, energirådgiver i Naturvernforbundet.

Fremdeles finnes om lag 100 000 oljefyrer i norske bygg. For å komme til null utslipp innen 2020 trengs det en høyere avgift og Naturvernforbundet mener den bør være på om lag 1000 kroner/tonn. Det betyr en avgift på ca. 2,76 kroner literen, over dobbelt så mye som regjeringens forslag.

I Nasjonalbudsjettet (side 86) viser fremskrivningene at utslippene fra oppvarming av bygg vil være 1,3 millioner tonn i 2030, det samme som i 2014.

– Hvordan i alle dager kan regjeringen basere seg på at utslippene ikke går ned? Nå må regjeringen vise at de faktisk vil ha ned utslippene og få på plass forbudet som er varslet, sier Johnson.

Energisparing

Stortinget har gjennom behandlingen av energimeldingen vedtatt at vi innen 2030 skal spare 10 TWh i eksisterende bygg fra dagens nivå. Men i statsbudsjettet skriver regjeringen at de først vil komme tilbake med en oppfølging av målet i statsbudsjettet for 2018. Regjeringen har tidligere lovet et skattefradrag for enøk, men det har ikke blitt innfridd.

– Naturvernforbundet etterlyser penger til den store energidugnaden, som gjør at vi kan få varme og komfortable hus og realisere målet om 10 TWh spart innen 2030. Den frigjorte energien kan redusere klimagassutslippene og spare verdifull natur for utbygging. Nå må vi komme i gang og det er ikke akseptabelt at regjeringen bare utsetter dette til 2018, sier Johnson.

-For å gjøre det lønnsomt å energieffektivisere bør el-avgiften økes. Økningen som er foreslått på 0,32 øre til 16,32 øre pr kWh vil dessverre ikke gi noen som helst reduksjon i energiforbruket, sier Johnson. Avgiften bør økes til 29 øre pr kWh og så må mer penger gå tilbake i støtte til alle de som faktisk vil gjennomføre energitiltak i boligen.

Se også Naturvernforbundets pressemelding til hele budsjettet.